Decrets i acords

2 - SECRETARIA GENERAL - Ratificar i/o donar compte de diversos decrets.

 

SECRETARIA GENERAL - Ratificar i/o donar compte de diversos acords i decrets.

 

2.1 - Tinència d’Alcaldia d’Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència [Servei de Selecció i Desenvolupament] - Donar compte del primer apartat del decret número 4355/2020, de 2 de juny, relatiu al nomenament de funcionària interina, com a administrativa a l’EAIA.

 

2.2 - Tinència d’Alcaldia de Participació Ciutadana, Cultura i Esports - Donar compte del decret número 4429/2020, de 5 de juny, relatiu a autoritzar, a partir del dia 5 de juny de 2020, l’obertura dels espais esportius del complex de Torribera, exclusivament per a la pràctica del tennis i el pàdel.

 

2.3 - Tinència d’Alcaldia d’Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència [Servei de Selecció i Desenvolupament] - Donar compte del primer apartat del decret número 4806/2020, de 18 de juny, relatiu al nomenament de funcionària interina, com a arquitecta del Departament de Llicències d’Obres.

 

2.4 - Tinència d’Alcaldia d’Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència [Servei de Selecció i Desenvolupament] - Donar compte del primer apartat del decret número 4813/2020, de 18 de juny, relatiu a una contractació laboral d’interinitat, com a administrativa a Serveis Jurídics.

 

2.5 - Tinència d’Alcaldia d’Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència [Servei de Selecció i Desenvolupament] - Donar compte del primer apartat del decret número 4814/2020, de 18 de juny, relatiu al nomenament de funcionari interí, com a educador al Departament Territori Riu.

 

2.6 - Tinència d’Alcaldia d’Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència [Servei de Selecció i Desenvolupament] - Donar compte del primer apartat del decret número 4818/2020, de 18 de juny, relatiu al nomenament de funcionària interina, com a tècnica auxiliar de biblioteca al Departament de Cicle Festiu i Foment de la Lectura.

 

2.7 - Alcaldia [Secretaria General] - Donar compte del decret número 4961/2020, de 23 de juny, relatiu a les Mesures en relació a l’inici de l’etapa de represa, un cop finalitzada la fase III del pla de desescalada de les mesures extraordinàries adoptades per fer front a la pandèmia generada per la Covid-19.

 

2.8 - Tinència d’Alcaldia d’Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència [Servei de Selecció i Desenvolupament] - Donar compte del primer apartat del decret número 4969/2020, de 25 de juny, relatiu al nomenament de funcionari interí, com a auxiliar tècnic SSMM, al Departament de Mercats.

 

2.9 - Tinència d’Alcaldia de Drets Socials i Ciutat Educadora - Donar compte del decret número 5045/2020, de 29 de juny, relatiu a aprovar l’aixecament de la suspensió dels contractes de gestió de les escoles bressol municipals i, per tant, el reinici de l’activitat, amb efectes de 29 de juny de 2020.

 

2.10 - Tinència d’Alcaldia de Drets Socials i Ciutat Educadora - Ratificar el decret número 5055/2020, de 29 de juny, relatiu a aprovar el conveni de col·laboració amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona, derivat de la delegació de competències i posterior subrogació de l’AMB en la prestació del servei esporàdic de transport adaptat per persones amb discapacitat i mobilitat reduïda del municipi, amb vigència de l’1 de febrer al 30 de setembre de 2020.

 

2.11 - Tinència d’Alcaldia d’Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència [Gerència Municipal] - Donar compte del decret número 5072/2020, de 30 de juny, relatiu a donar compte de l’Informe sobre l’avaluació de la implementació de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern durant els anys 2018 i 2019.