Decrets i acords

2 - SECRETARIA GENERAL - Ratificar i/o donar compte de diversos decrets.

2.1 – Tinència d’alcaldia de Serveis Territorials, Urbanisme, Comerç i Mobilitat – Donar compte del decret número 8760/2021, de 16 de setembre, relatiu a l’aprovació definitica de la modificació de l’Ordenança fiscal número 13 de la taxa per ocupació de la via pública, taules, cadires i vetalladors (terrasses) de l’exercici 2021.

2.2 – Alcaldia [Secretaria General] – Donar compte del decret número 9325/2021, de 28 de setembre, relatiu al nomenament de Tinències d'alcaldia, formació de la Junta de Govern Local i delegacions.

2.3 - Tinència d'Alcaldia d'Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència [Servei de Selecció i Desenvolupament] - Donar compte del primer apartat del decret 9380/2021, de 30 de setembre, relatiu  a una contractació laboral.

2.4 - Tinència d'Alcaldia d'Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència [Servei de Selecció i Desenvolupament] - Donar compte del primer apartat del decret 9388/2021, de 30 de setembre, relatiu al nomenament d’un funcionari interí i una funcionària interina.
 
2.5 - Tinència d'Alcaldia d'Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència [Servei de Selecció i Desenvolupament] – Ratificar el primer apartat del decret 9599/2021, de 6 d’octubre, relatiu a una modificació de la plantilla.
 
2.6 - Tinència d'Alcaldia d'Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència [Servei d’Atenció a l’Empleat/da] – Ratificar el decret número 9603/2021, de 6 d’octubre, relatiu a deixar sense efectes una compatibilitat.

2.7 – Alcaldia [Secretaria General] – Ratificar el decret número 9632/2021, de 6 d’octubre, relatiu a l’actualització de la relació de càrrecs de la corporació amb dedicacions exclusives i parcials.
 
2.8 - Tinència d'Alcaldia d'Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència [Servei de Selecció i Desenvolupament] – Ratificar els apartats primer i segon del decret número 9641/2021, de 7 d’octubre, relatiu a una modificació de la plantilla i de la Relació de llocs de treball.
 
2.9 - Tinència d'Alcaldia d'Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència [Servei de Selecció i Desenvolupament] – Ratificar el primer apartat del decret número 9645/2021, de 7 d’octubre, relatiu a una modificació de la Relació de llocs de treball.

2.10 – Alcaldia [Gerència] – Donar compte del decret número 9775/2021, de 13 d’octubre, relatiu a emetre les instruccions pertinents per a facilitar les condicions òptimes pe al desenvolupament de les tasques dels i les professionals dels serveis socials.

Petició de paraula Junta de Personal i Comitè d'Empresa de l'Ajuntament – Sra. Gemma Jaumandreu.
 
2.11 - Tinència d'Alcaldia d'Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència [Servei de Selecció i Desenvolupament] - Donar compte del primer apartat del decret 9781/2021, de 13 d’octubre, relatiu al nomenament d’un funcionari interí.