Decrets i acords

2 - SECRETARIA GENERAL - Ratificar i/o donar compte de diversos decrets.

2.1 - Tinència d'alcaldia de Promoció Econòmica, Ocupació, Serveis Interns i Economia [Servei d’Atenció a l’Empleat/a] – Ratificar el primer apartat del decret número 2810/2024, de 18 de març, relatiu a la requalificació del lloc de treball de tècnic de suport jurídic com a tècnic jurídic d’àmbit superior.

2.2 - Tinència d'alcaldia de Promoció Econòmica, Ocupació, Serveis Interns i Economia [Servei de Selecció i Desenvolupament] – Donar compte del primer apartat del decret número 3180/2024, de 22 de març, relatiu a una contractació laboral de relleu.

2.3 - Tinència d'alcaldia de Promoció Econòmica, Ocupació, Serveis Interns i Economia [Servei de Selecció i Desenvolupament] – Donar compte del tercer apartat del decret número 3333/2024, de 26 de març, relatiu al nomenament de personal funcionari interí.

2.4 - Tinència d'alcaldia de Promoció Econòmica, Ocupació, Serveis Interns i Economia [Servei de Selecció i Desenvolupament] – Donar compte del primer apartat del decret número 3371/2024, de 27 de març, relatiu al nomenament de dos funcionaris interins.

2.5 - Tinència d'alcaldia de Promoció Econòmica, Ocupació, Serveis Interns i Economia [Servei de Selecció i Desenvolupament] – Donar compte del primer apartat del decret número 3391/2024, de 2 d’abril, relatiu al nomenament d’una  funcionària interina.

2.6 - Tinència d'alcaldia de Promoció Econòmica, Ocupació, Serveis Interns i Economia [Servei de Selecció i Desenvolupament] – Donar compte del primer apartat del decret número 3392/2024, de 2 d’abril, relatiu al nomenament d’una  funcionària interina.

2.7 - Tinència d'alcaldia de Promoció Econòmica, Ocupació, Serveis Interns i Economia [Serveis Econòmics] – Donar compte del decret 3498/2024, de 8 d’abril, relatiu a l’aprovació de les normes d’elaboració del pressupost general de l’exercici 2025 i escenari 2026-2028 de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.

2.8 – Alcaldia [Direcció de Cultura, Esports i LGTBI] – Donar compte del decret número 3667/2024, de 12 d’abril, relatiu a la denominació de la nova escola bressol com a Escola Bressol Municipal El Blauet.