Decrets i acords

2 - SECRETARIA GENERAL - Ratificar i/o donar compte de diversos decrets.

2.1 – Alcaldia [Intervenció] - Donar compte del decret número 2208/2019, de 4 de març, relatiu a l’aprovació de la liquidació del pressupost de 2018 del Patronat Municipal de la Música.

 

2.2 – Alcaldia [Intervenció] - Donar compte del decret número 2209/2019, de 4 de març, relatiu a l’aprovació de la liquidació del pressupost de 2018 de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.

 

2.3 - Tinència d’alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de la Ciutat [Direcció de Recursos Humans] – Ratificar l’apartat primer del decret número 2986/2019, de 18 de març, relatiu a la modificació de la relació d’un lloc de treball 2019.

 

2.4 – Alcaldia [Secretaria General] – Donar compte del decret número 2989/2019, de 18 de març, relatiu a deixar sense efectes el nomenament de personal eventual d’assessorament o confiança especial del grup municipal Gent d’Esquerres-ICV-EUiA.

 

2.5 – Alcaldia [Secretaria General] – Donar compte del decret número 3054/2019, de 19 de març, relatiu all nomenament de personal eventual d’assessorament o confiança especial del grup municipal Gent d’Esquerres-ICV-EUiA.

 

2.6 - Tinència d’alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de la Ciutat [Direcció de Recursos Humans] – Donar compte de l’apartat primer del decret número 3065/2019, de 19 de març, relatiu al nomenament de funcionària interina.

 

2.7 - Tinència d’alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de la Ciutat [Direcció de Recursos Humans] – Donar compte de l’apartat primer del decret número 3070/2019, de 19 de març, relatiu al nomenament d’un funcionari interí per acumulació de tasques.

 

2.8 - Tinència d’alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de la Ciutat [Direcció de Recursos Humans] – Donar compte de l’apartat primer del decret número 3071/2019, de 19 de març, relatiu al nomenament d’una funcionària interina per acumulació de tasques.

 

2.9 - Tinència d’alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de la Ciutat [Direcció de Recursos Humans] – Donar compte de l’apartat primer del decret número 3328/2019, de 26 de març, relatiu al nomenament d’una funcionària interina.

 

2.10 - Tinència d’alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de la Ciutat [Direcció de Recursos Humans] – Donar compte de l’apartat primer del decret número 3336/2019, de 26 de març, relatiu a una contractació laboral d’interinitat.

 

2..11 – Alcaldia [Secretaria General] – Ratificar el decret número 3369/2019, de 27 de març, relatiu a la reelecció del Sr. Carles Mestres March com a representant municipal al Patronat de la Fundació Privada Hospital de l’Esperit Sant.

 

2..12 – Alcaldia [Secretaria General] – Donar compte del decret número 3370/2019, de 27 de març, relatiu a la designació de representant a la Comissió Mixta per la supressió del Consell Comarcal del Barcelonès.

 

2.13 - Tinència d’alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de la Ciutat [Direcció de Recursos Humans] – Donar compte de l’apartat primer del decret número 3371/2019, de 28 de març, relatiu al nomenament d’una funcionària interina.

 

2.14 - Tinència d’alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de la Ciutat [Direcció de Recursos Humans] – Ratificar  l’apartat primer del decret número 3381/2019, de 28 de març, relatiu a la reconversió d’una plaça d’educador/a de personal laboral, en una plaça de tècnic/a mig de funcionari.

 

2.15 - Tinència d’alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de la Ciutat [Direcció de Recursos Humans] – Ratificar  l’apartat primer del decret número 3588/2019, de 29 de març, relatiu a la reconversió d’un lloc d’administratiu/va secretari/a en administratiu/va.

 

2.16 - Tinència d’alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de la Ciutat [Direcció de Recursos Humans] – Donar compte de l’apartat primer del decret número 3635/2019, de 2 d’abril, relatiu al nomenament d’una funcionària interina.

 

2.17 - Tinència d’alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de la Ciutat [Direcció de Recursos Humans] – Donar compte de l’apartat primer del decret número 3710/2019, de 4 d’abril, relatiu al nomenament d’una funcionària interina.

 

2.18 - Tinència d’alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de la Ciutat [Direcció de Recursos Humans] – Donar compte de l’apartat primer del decret número 3711/2019, de 4 d’abril, relatiu al nomenament d’un funcionari interí.

 

2.19 - Tinència d’alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de la Ciutat [Direcció de Recursos Humans] – Donar compte de l’apartat primer del decret número 3712/2019, de 4 d’abril, relatiu al nomenament d’una funcionària interina.

 

2.20 - Tinència d’alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de la Ciutat [Direcció de Recursos Humans] – Donar compte de l’apartat primer del decret número 3714/2019, de 4 d’abril, relatiu al nomenament d’un funcionari interí.

 

2.21 - Tinència d’alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de la Ciutat [Direcció de Recursos Humans] – Donar compte de l’apartat primer del decret número 3759/2019, de 4 d’abril, relatiu al nomenament d’una funcionària interina.

 

2.22  - Tinència d’alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de la Ciutat [Direcció de Recursos Humans] – Ratificar l’apartat primer del decret número 3907/2019, de 9 d’abril, relatiu a la conversió d’una plaça de conserge a auxiliar tècnic/a.

 

2.23  - Tinència d’alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de la Ciutat [Direcció de Recursos Humans] – Ratificar l’apartat primer del decret número 3993/2019, d’11 d’abril, relatiu a la modificació de la RLT per aplicació dels increments addicionals de massa salarial contemplats al Reial Decret Llei 24/2018, de 21 de desembre de 2018.

 

2.24  - Tinència d’alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de la Ciutat [Direcció de Recursos Humans] – Ratificar l’apartat primer del decret número  4173/2019, de 17 d’abril, relatiu a rectificar el primer punt del decret número 3993/2019, d’11 d’abril, de modificació de la RLT per aplicació dels increments addicionals de massa salarial contemplats al Reial Decret Llei 24/2018, de 21 de desembre de 2018