Decrets i acords

2 - SECRETARIA GENERAL - Ratificar i/o donar compte de diversos decrets.

2.1 - Tinència d'alcaldia de Promoció Econòmica, Ocupació, Serveis Interns i Economia [Intervenció] – Donar compte del decret número 4787/2024, de 15 de maig, relatiu a la quarta incorporació de romanents de crèdit en el pressupost 2024.

2.2 - Tinència d'alcaldia de Promoció Econòmica, Ocupació, Serveis Interns i Economia [Direcció de Recursos Humans i Serveis Interns] – Donar compte del primer apartat del decret número 4698/2024, de 23 de maig, relatiu al  nomenament de dues funcionàries interines.

2.3 - Tinència d'alcaldia de Promoció Econòmica, Ocupació, Serveis Interns i Economia [Direcció de Recursos Humans i Serveis Interns] – Donar compte del segon apartat del decret número 5333/2024, de 3 de juny, relatiu al relatiu al cessament i nomenament d’una funcionària interina.

2.4 - Tinència d'alcaldia de Promoció Econòmica, Ocupació, Serveis Interns i Economia [Direcció de Recursos Humans i Serveis Interns] – Donar compte del primer apartat del decret número 5387/2024, de 4 de juny, relatiu al relatiu al nomenament d’un funcionari interí.

2.5 – Alcaldia [Secretaria General] – Donar compte del decret número 5415/2024, de 4 de juny, relatiu al nomenament de la Sra. Carmen Uroz Bernabé com a directora de Convivència, Civisme, Solidaritat i Cooperació de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.

2.6 – Alcaldia [Secretaria General] – Donar compte del decret  número 5416/2024, de 4 de juny, relatiu al nomenament del Sr. Tomàs Carrión Bernal com a director de Seguretat Ciutadana, Espai Públic i Medi Ambient.

2.7 – Alcaldia [Secretaria General] – Donar compte del decret  número 5417/2024, de 4 de juny, relatiu al nomenament del Sr. Albert Barenys Miranda com a director de Recursos Humans i Serveis Interns de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.

2.8 – Alcaldia [Secretaria General] – Donar compte del decret  número 5418/2024, de 4 de juny, relatiu al nomenament de la Sra. Isuka Palau García com a directora de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.

2.9
– Alcaldia [Secretaria General] – Donar compte del decret  número 5419/2024, de 4 de juny, relatiu al nomenament del Sr. Joan Manel González Duran com a director d’Urbanisme i Habitatge de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.

2.10 – Alcaldia [Secretaria General] – Donar compte del decret  número 5471/2024, de 6 de juny, relatiu al nomenament del Sr. Carlos Rodríguez Pérez com a director de Comunicació de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.

2.11
– Alcaldia [Secretaria General] – Donar compte del decret  número 5472/2024, de 6 de juny, relatiu al nomenament de la Sra. Ana Maria Muñoz Martínez com a directora de Promoció Econòmica, Ocupació i Economia de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.

2.12 – Alcaldia [Secretaria General] – Donar compte del tercer apartat del decret  número 5575/2024, d’11 de juny, relatiu a la contractació de la Sra. Nicolasa Villena Córdoba com a directora de Famílies i Drets Socials de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.

2.13 – Alcaldia [Secretaria General] – Donar compte del decret  número 5580/2024, d’11 de juny, relatiu al cessament de personal eventual o confiança especial del grup municipal Ciutadans.