Ple municipal

Número: 08/2024

Sessió: Ordinària

Data: 25 de juny de 2024

Hora: 18.00

Lloc: Sala de Plens

Aquesta sessió es podrà seguir per streaming mitjançant aquest enllaç:  https://ajuntamentinforma.gramenet.cat/video/directes/

1 Aprovació, si escau, de l’acta número 7/2024, corresponent a la sessió ordinària del dia 27 de maig de 2024.
    
2 SECRETARIA GENERAL

Ratificar i/o donar compte de diversos acords i/o decrets .

3 ALCALDIA -ACTUANT EL PLE COM A JUNTA GENERAL DE LA SOCIETAT GRAMEPARK, SA - [Serveis Econòmics]

Proposta d'aprovació dels comptes anuals de la societat mercantil municipal Gramepark, SA corresponents a l’exercici 2023.

4 ALCALDIA –ACTUANT EL PLE COM A JUNTA GENERAL DE LA SOCIETAT GRAMEIMPULS, SA -

Proposta d'aprovació dels comptes anuals de la societat mercantil municipal Grameimpuls, SA corresponents a l’exercici 2023.
    
5 ALCALDIA –ACTUANT EL PLE COM A JUNTA GENERAL DE LA SOCIETAT BRESSOLGRAMENET, SA -
[Serveis Econòmics]

Proposta d'aprovació dels comptes anuals de la societat mercantil municipal Bressolgramenet, SA corresponents a l’exercici 2023.

6 TINÈNCIA D’ALCALDIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ, SERVEIS INTERNS I ECONOMIA I REGIDORIA DE SERVEIS INTERNS, RECURSOS HUMANS, TRANSPARÈNCIA, QUALITAT DEMOCRÀTICA I JOVENTUT  [Direcció de Recursos Humans i Serveis Interns]

Proposta d'aprovació de la compensació econòmica de col·lectius per prestació ordinària en caps de setmana.

7 TINÈNCIA D’ALCALDIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ, SERVEIS INTERNS I ECONOMIA I REGIDORIA DE SERVEIS INTERNS, RECURSOS HUMANS, TRANSPARÈNCIA, QUALITAT DEMOCRÀTICA I JOVENTUT  [Direcció de Recursos Humans i Serveis Interns]

Proposta d'aprovació d'una compatibilitat per exercir segona activitat per compte aliè al Sr. Santiago Serra López.
    
8 TINÈNCIA D’ALCALDIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ, SERVEIS INTERNS I ECONOMIA
[Servei de Compres i Gestió Patrimonial]

Proposta d'aprovació de la incoació d'un expedient de mutació demanial subjectiva d’uns terrenys situats a l’avinguda Generalitat, núm. 187 a 213, a favor de la Generalitat de Catalunya, per a la creació d’un institut d’educació secundària.

PROPOSTES D’URGÈNCIA

9 *Ratificació de la inclusió


TINÈNCIA D’ALCALDIA D’URBANISME, HABITATGE, MEDI AMBIENT I ENERGIA I REGIDORIA D’HABITATGE, ENERGIA, MEDI AMBIENT I PROTECCIÓ ANIMAL

Proposta d’aprovació de la modificació puntual dels articles 8, 9, 10 i 13 de les bases reguladores d’adjudicació dels habitatges dotacionals al complex les Oliveres.

10 *Ratificació de la inclusió

TINÈNCIA D’ALCALDIA D’URBANISME, HABITATGE, MEDI AMBIENT I ENERGIA


Proposta d’aprovació del preu especial dels aparcaments de rotació situats a la Plaça de la Vila, Rambla Sant Sebastià, Mercat del Fondo i Metro del Fondo, per als assistents al festival Rock Fest de la ciutat.

11 *Ratificació de la inclusió

ALCALDIA -ACTUANT EL PLE COM A JUNTA GENERAL DE LA SOCIETAT GRAMEPARK, SA –

Proposta d’aprovació del nomenament de la gerenta de la societat municipal Gramepark, SA.
   
MOCIONS
    
PRECS I PREGUNTES