Ple ordinari

Proper Ple

Núm de sessió: 1/2019

Sessió: Ordinària
Data: dilluns 25 de febrer de 2019
Hora: 19 h
Lloc: sala de plens

Ordre del dia

 

1

 

Aprovació, si escau, de l’acta número 1/2019, corresponent a la sessió ordinària del dia 28 de gener de 2019.

 

 

 

2

 

SECRETARIA GENERAL

 

Ratificar i/o donar compte de diversos acords i decrets.

 

 

 

 

3

 

ALCALDIA [Secretaria General/Serveis Jurídics]

 

Proposta de ratificació de la modificació dels Estatuts del Consorci per a la Normalització Lingüística.

 

 

 

 

4

 

ALCALDIA [Secretaria General/Serveis Jurídics]

 

Proposta d’aprovació de la modificació dels Estatuts del Consorci Universitari Centre Associat a la UNED de la Província de Barcelona.

 

 

 

 

5

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT [Serveis Econòmics]

 

Proposta d'aprovació de modificacions de crèdit del pressupost de 2019.

 

 

 

6

 

TINÈNCIA D’ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÓMICA, COMERÇ, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT [Servei de Gestió Tributària]

 

Proposta d'aprovació del Pla general d'inspecció fiscal per a l'exercici 2019.

 

 

 

7

 

TINÈNCIA D’ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÓMICA, COMERÇ, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT [Servei de Gestió Tributària]

 

Proposta d'estimació de bonificacions del 95% de l'IBI i l'IAE a diverses concessionàries de serveis esportius per a l'exercici 2019.

 

 

 

 

8

 

TINÈNCIA D’ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÓMICA, COMERÇ, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT [Recursos Humans]

 

Proposta d’aprovació de la quantia total del complement de productivitat 2018.

 

 

 

 

9

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA D'URBANISME, HABITATGE, MEDI AMBIENT I ECOLOGIA URBANA, ESPAI PÚBLIC, VIA PÚBLICA, CIVISME I SEGURETAT CIUTADANA

 

Proposta d'aprovació de la revisió dels preus del contracte administratiu especial per a la recollida selectiva de residus i residus voluminosos, subscrit amb l’empresa CORPORACIÓN CLD, S.U.T.R, pel període comprès entre els dies 1 d’octubre de 2018 i fins el 30 de setembre de 2019.

 

 

 

 

 

MOCIONS

 

 

 

 

PRECS I PREGUNTES

 

 

 

 

Nota important

Aquestes propostes es poden veure modificades. El text definitiu serà el que consti en l’acta que s’aprova definitivament.