Proper Ple

Núm de sessió: 01/2020

Sessió: Ordinària
Data: Dilluns, 27 de gener de 2020
Hora: 19:00 h
Lloc: Sala de plens

 

1 Aprovació, si escau,  de l’acta número 15/2019, corresponent a la sessió ordinària del dia 16 de desembre de 2019. 

2 SECRETARIA GENERAL

Ratificar i/o donar compte de diversos acords i decrets.

3 SECRETARIA GENERAL

Donar compte de la presa de possessió del senyor Adrià Sánchez Payán, en data 1 de gener de 2020, com a tresorer, com a conseqüència de la resolució de Direcció General d’Administració Local de 13.01.2020.

4 ALCALDIA [Servei d'Assumptes Generals]

Donar compte de les dades corresponents a les  rectificacions del Padró Municipal d’Habitants amb referència  31 de desembre de 2018.

5 ALCALDIA [Intervenció]

Donar compte de les auditories de regularitat de diversos contractes de gestió d’escoles bressol i el contracte relatiu a la concessió administrativa del servei de cementiri municipal.

6 TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT

Proposta d'aprovació provisional del Pla Especial d'ordenació de volums de l'edificació situada al carrer de Cristòfor Colom, 50-52.

MOCIONS 

PRECS I PREGUNTES