Ple municipal

Número: 02/2024

Sessió: Ordinària

Data: 26 de febrer de 2024

Hora: 18.00

Lloc: Sala de Plens

Aquesta sessió es podrà seguir per streaming mitjançant aquest enllaç:  https://ajuntamentinforma.gramenet.cat/video/directes/

1 Aprovació, si escau, de l’acta número 17/2023, corresponent a la sessió ordinària del 18 de desembre de 2023, respectivament.

2 SECRETARIA GENERAL

Ratificar i/o donar compte de diversos acords i decrets.

3 ALCALDIA [Servei d'Assumptes Generals]

Donar compte de les dades corresponents a les  rectificacions del Padró Municipal d’Habitants amb referència  31 de desembre de 2022.

4 ALCALDIA [Intervenció]

Donar compte al Ple de l’informe 25/2023, 29/2023 i 36/2023 relatius al control intern de les corporacions locals dels exercicis 2019 a 2021 lliurats per la Sindicatura de comptes de Catalunya.

5 TINÈNCIA D'ALCALDIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ, SERVEIS INTERNS I ECONOMIA
[Direcció de Recursos Humans i Serveis Interns]

Proposta d'aprovació de l'autorització d'una compatibilitat per realitzar segona activitat de la senyora Ariadna Navalón Bover.

6 TINÈNCIA D'ALCALDIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ, SERVEIS INTERNS I ECONOMIA [Direcció de Recursos Humans i Serveis Inters]

Proposta d'aprovació de l'autortizació d'una compatibilitat per realitzar segona activitat del senyor Martín Pachamé Barrera.

7 TINÈNCIA D'ALCALDIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ, SERVEIS INTERNS I ECONOMIA [Direcció de Recursos Humans i Serveis Interns]

Proposta d'aprovació de l'autorització d'una compatibilitat per realitzar segona activitat de la senyora Joana Ramírez Cabañas.

8 TINÈNCIA D'ALCALDIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ, SERVEIS INTERNS I ECONOMIA [Direcció de Recursos Humans]

Proposta d'aprovació de  la compatibilitat per a l’exercici d’una segona activitat de la senyora Gemma Sola Clua.

9 TINÈNCIA D'ALCALDIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ, SERVEIS INTERNS I ECONOMIA / REGIDORIA DE SERVEIS INTERNS, RECURSOS HUMANS, TRANSPARÈNCIA, QUALITAT DEMOCRÀTICA I JOVENTUT [Servei de Compres i Gestió Patrimonial]

Proposta d'aprovació de la reversió del bé denominat Centre de Formació Ocupacional "La Ginesta" que va ser adscrit a favor de l'empresa municipal Grameimpuls, SA, en data 29 d'abril de 2019.

10 TINÈNCIA D'ALCALDIA D’ESPAI PÚBLIC, NETEJA, MOBILITAT I TRANSPORTS

Proposta d’aprovació del cànon de la concessió administrativa per la gestió integral del cementiri municipal per a l’exercici 2024.

11 TINÈNCIA D’ALCALDIA D’URBANISME, HABITATGE, MEDI AMBIENT I ENERGIA / REGIDORIA D’HABITATGE, ENERGIA, MEDI AMBIENT I PROTECCIÓ ANIMAL [Gestió Urbanística i Habitatge]

Proposta d'aprovació inicial les Bases Generals d’adjudicació de 16 habitatges dotacionals al complex de les Oliveres, l’objecte de les quals és establir els requisits generals que regularan l’esmentada adjudicació en règim de lloguer per a la gent jove.

12 TINÈNCIA D’ALCALDIA D’URBANISME, HABITATGE, MEDI AMBIENT I ENERGIA / REGIDORIA D’HABITATGE, ENERGIA, MEDI AMBIENT I PROTECCIÓ ANIMAL
[Gestió Urbanística i Habitatge]

Proposta d'aprovació dell conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, l’Institut Metropolità de Promoció de Sòl i Gestió Patrimonial i l’Àrea Metropolitana de Barcelona per a l’impuls de l’habitatge públic.

13 TINÈNCIA D'ALCALDIA D'URBANISME, HABITATGE, MEDI AMBIENT I ENERGIA [Gabinet d’Acció Territorial]

Proposta d'aprovació provisional de la modificació puntual del Pla General Metropolità de Santa Coloma de Gramenet per a l’impuls dels habitatges de protecció pública als Barris del Sud – (PU-233).

14 TINÈNCIA D'ALCALDIA D'URBANISME, HABITATGE, MEDI AMBIENT I ENERGIA
[Gabinet d’Acció Territorial]

Proposta d'aprovació provisional de la modificació puntual del Pla Especial de Protecció del Patrimoni de Santa Coloma de Gramenet per a la incorporació dels Béns EC78, EC92, EC94 i A02-07

15 TINÈNCIA D'ALCALDIA D'URBANISME, HABITATGE, MEDI AMBIENT I ENERGIA
[Gabinet d’Acció Territorial]

Proposta d'aprovació inicial de la Modificació puntual del PGM per a l'impuls dels habitatges de protecció pública als barris del sud.

PUNTS D'URGÈNCIA

16 TINÈNCIA D'ALCALDIA DE CULTURA, ESPORTS I LGTBI

Proposta d'aprovació de les tarifes proposades per CER Raval, Duin Can Zam, Duin Rambla Fondo i Complex esportiu Torribera que han de regir per a la prestació dels serveis i activitats d'esports als complexos esportius de la ciutat per l'any 2024, amb efectes de l'1 de gener.

17 TINÈNCIA D'ALCALDIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ, SERVEIS INTERNS I ECONOMIA I REGIDORIA DE SERVEIS INTERNS, RECURSOS HUMANS, TRANSPARÈNCIA, QUALITAT DEMOCRÀTICA I JOVENTUT [Direcció de Recursos Humans i Serveis Interns]

Proposta d’aprovació de la modificació de la relació de llocs de treball i de la plantilla orgànica. 1

18 TINÈNCIA D'ALCALDIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ, SERVEIS INTERNS I ECONOMIA [Direcció de Recursos Humans i Serveis Interns]

Proposta d’aprovació increment productivitat 2023.

Nota important
Aquestes propostes es poden veure modificades. El text definitiu serà el que consti en l’acta que s’aprova definitivament.