Proper Ple

Núm de sessió: 13/2019

Sessió: Ordinària
Data: Dilluns 28 d'octubre de 2019
Hora: 19:00 h
Lloc: Sala de plens

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

 

1

 

Aprovació, si escau, de les actes número 11/2019 i 12/2019 corresponents a les sessions ordinària i extraordinària dels dies 30 de setembre i 15 d’octubre de 2019, respectivament.

 

 

2

 

SECRETARIA GENERAL - Ratificar i/o donar compte de diversos decrets.

 

2.1 – Alcaldia [Direcció de Recursos Humans] – Donar compte del decret número 8349/2019, de 5 de setembre, relatiu a la comissió de serveis del Sr. Fernando Hernández Baena com a gerent.

 

2.2 – Tinència d’alcaldia d’Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència [Servei de Compres i Gestió Patrimonial] – Ratificar el decret número 8855/2019, de 30 de setembre, relatiu a donar la conformitat a la cessió del dret d’ús d’una plaça d’aparcament al pàrquing de Can Genís.

 

2.3 - Tinència d’alcaldia d’Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència [Servei de Compres i Gestió Patrimonial] – Ratificar el decret número 8856/2019, de 30 de setembre, relatiu donar la conformitat a la cessió del dret d’ús d’una plaça d’aparcament al pàrquing ubicat al subsòl de la Plaça Montserrat Roig.

 

2.4 – Alcaldia [Secretaria General] – Donar compte del decret número 9033/2019, de 7 d’octubre, relatiu a la competència de les tinències d’alcaldia de subàrees i ajustament de delegació de l’EDUSI.

 

2.5 – Alcaldia [Secretaria General/Serveis Jurídics] – Donar compte del decret 9041/2019, de 7 d’octubre, relatiu a l’aprovació definitiva de la modificació de l’article 16 de les bases d’execució del pressupost de 2019.

 

2.6 – Alcaldia [Secretaria General] – Donar compte del decret número 9425/2019, de 14 d’octubre, relatiu a prendre coneixement de les noves dedicacions del grup municipal Ciutadans, per desenvolupar càrrecs amb dedicació exclusiva i/o parcial, així com la modificació de la jornada i de la retribució anual de l’assessora de grup.

 

2.7 - Tinència d’alcaldia d’Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència [Direcció de Recursos Humans] – Ratificar el punt primer del decret número 9440/2019, de 14 d’octubre, relatiu a la conversió d’una plaça d’auxiliar tècnic/a de la plantilla laboral a una plaça d’auxiliar  tècnic/a de la plantilla funcionarial.

 

2.8 - Tinència d’alcaldia d’Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència [Direcció de Recursos Humans] – Ratificar el punt primer del decret número 9441/2019, de 14 d’octubre, relatiu a la conversió d’una plaça d’auxiliar tècnic/a de la plantilla laboral a una plaça d’auxiliar  tècnic/a de la plantilla funcionarial.

 

2.9 - Tinència d’alcaldia d’Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència [Direcció de Recursos Humans] – Ratificar els punts primer i segon del decret número 9444/2019, de 14 d’octubre, relatiu a modificació de la plantilla orgànica i de la relació de llocs de treball.

 

2.10 - Tinència d’alcaldia d’Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència [Direcció de Recursos Humans] – Ratificar el decret número 9449/2019, de 14 d’octubre, relatiu a l’aplicació de l’increment addicional retributiu al personal laboral i funcionari de l’ajuntament de l’exercici 2019.

 

2.11 - Tinència d’alcaldia d’Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència [Direcció de Recursos Humans] – Ratificar els apartats primer, segon i tercer del decret número 9511/2019, de 15 d’octubre, relatiu al trasllat de lloc de treball de responsable administratiu/va.

 

2.12 – Tinència d’alcaldia de Serveis Territorials, Urbanisme, Comerç i Mobilitat [Direcció de Serveis Territorials i Habitatge] – Ratificar el decret número 9515/2019, de 15 d’octubre, relatiu a aprovar la regularització comptable del contracte del servei de recollida selectiva i transport de residus en el municipi.

 

 

 

3

 

ALCALDIA [Secretaria General]

 

Proposta d'aprovació del nomenament de membres de la Junta de Govern del Patronat Municipal de la Música.

 

 

4

 

ALCALDIA - Actuant el Ple com a Junta General de Grameimpuls, SA - [Secretaria General]

 

Proposta d'aprovació del nomenament de membres del Consell d’Administració de la societat Grameimpuls, SA.

 

 

5

 

TINÈNCIA D’ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA [Serveis Econòmics]

 

Proposta d'aprovació inicial del Pressupost 2020.

 

 

6

 

TINÈNCIA D’ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA [Serveis Econòmics]

 

Proposta d’aprovació de l’expedient de modificació de crèdit del Pressupost 2019 per al finançament d'inversions.

 

7

 

TINÈNCIA D’ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA [Serveis Econòmics]

 

Proposta d’aprovació de l’expedient de modificació de crèdit del Pressupost 2019.

 

 

 

 

8

 

Ratificació de la urgència

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA [Serveis Econòmics]

 

Proposta d'aprovació de l’expedient de modificació de crèdit del pressupost 2019 per al finançament d'inversions.

 

 

9

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT; SUBÀREA D’ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT

 

Proposta d’aprovació de la revisió de preus dels preus unitaris de la facturació variable i de l'ampliació del contracte per a la prestació del servei de neteja, recollida i transport de residus municipals i neteja viària de la ciutat.

 

 

10

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT

 

Proposta d’aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança municipal de circulació de vehicles i vianants, per tal d'incorporar el pagament amb mitjans electrònics de l'estacionament regulat amb horari limitat.

 

 

Declaracions insitucionals

 

11

 

Declaració institucional per a la plena igualtat de l’esport femení i en suport a les demandes de l’associació de dones futbolistes espanyoles.

 

 

12

 

Declaració institucional amb motiu del dia 20 de novembre, Dia Internacional de la Infància i el 30 aniversari de la convenció sobre els  drets de la infància.

 

Mocions

 

 

 

13

 

GRUP MUNICIPAL CIUTADANS

 

Moción de condena de la violencia y apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado.

 

     * Esmena a la totalitat del grup municipal PSC.

 

* Petició de paraula SOM Gramenet – Sr. César López.

 

 

 

14

 

GRUP MUNICIPAL EN COMÚ PODEM

 

Moció en relació amb el projecte de Llei de contractes de serveis a les persones.

 

      * Esmena a la totalitat d’ERC – Moció per uns serveis públics municipals de qualitat.

 

* Petició de paraula Marea Pensionista de Santa Coloma de Gramenet (SOS Gramenet) - Sr. Santiago Tornero.

 

* Petició de paraula Assemblea Groga Gramenet – Sr. Sergi Sánchez.

 

* Petició de paraula Marea blanca/Santako diu Prou – Sr. Juan Barea.

 

 

 

 

 

 

 

15

 

Debat conjunt de les mocions 15 i 16.

 

 

GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA

 

Moció de resposta a la sentència del Tribunal Suprem i per demanar l’amnistia per a les persones preses polítiques catalanes i en defensa del dret d’autodeterminació.

 

* Petició de paraula Junts Per Catalunya – Sra. Gemma López.

 

* Petició de paraula SOM Gramenet – Sra. Anna Pérez.

 

* Petició de paraula ANC Gramenet per a la Independència – Sra. Marta Vallverdú.

 

 

 

 

16

 

 

 

 

GRUP MUNICIPAL EN COMÚ PODEM

 

Moció en relació amb la sentència als líders polítics i socials de l’independentisme.

Precs i preguntes

Grup Municipal ERC – 

Grup Municipal ECP – 

Grup Municipal C’s –

Nota important
Aquestes propostes es poden veure modificades. El text definitiu serà el que consti en l’acta que s’aprova definitivament.