Ple ordinari

Proper Ple

Núm de sessió: 13/2018

Sessió: Ordinària
Data: dilluns 17 de desembre de 2018
Hora: 19 h
Lloc: sala de plens

Ordre del dia

 

1

 

Aprovació, si escau, de l’acta número 12/2018, corresponent a la sessió ordinària del dia 28 de novembre de 2018.

 

 

 

2

 

SECRETARIA GENERAL

 

Ratificar i/o donar compte de diversos acords i decrets.

 

 


 

 

3

 

ALCALDIA

 

Proposta d'aprovació d'iniciació d'una tramitació de l'expedient per a l'exercici de l'activitat econòmica d'explotació, en règim de concurrència, d'un aprofitament geotèrmic i aprovar la designació d'una comissió d'estudi per a la redacció de la memòria justificativa relativa al possible exercici de l'activitat.

 

 


 

4

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT [Serveis Econòmics]

 

Proposta d’aprovació definitiva del pressupost 2019.

 

 


 

5

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT [Servei de Gestió Tributària]

 

Proposta d'aprovació definitiva del text refós de les Ordenances Fiscals i Preus Públics 2019.

 

 


 

6

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT [Servei de Gestió Tributària]

 

Proposta d'aprovació del conveni de col·laboració en matèria cadastral.

 

  

7

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT  [Servei de Contractació]

 

Proposta d’aprovació del Pla Anual de Contractació de l’exercici pressupostari 2019.

 

 

 

 

+

annex

 

8

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT  [Servei de Contractació]

 

Proposta d’aprovació de la creació de la comissió de Contractació Socialment Responsable.

 

 


 

9

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA D'URBANISME, HABITATGE, MEDI AMBIENT I ECOLOGIA URBANA, ESPAI PÚBLIC, VIA PÚBLICA, CIVISME I SEGURETAT CIUTADANA

 

Proposta d'aprovació inicial del Projecte Executiu de Remodelació del Passeig Salzereda, Fase II (entre c. Pompeu Fabra i c. Jacint Verdaguer).

 

 


 

10

 

TINÈNCIA D’ALCALDIA D’URBANISME, HABITATGE, MEDIAMBIENT I ECOLOGIA URBANA, ESPAI PUBLIC, VIA PÚBLICA, CIVISME I SEGURETAT CIUTADANA

 

Proposta d'aprovació inicial de l’expedient d’adjudicació directa a favor del Banc de Sabadell, SA, de la concessió de l’ús privatiu del subsòl de domini públic necessari per a l’explotació d’un aparcament soterrat situat a la rambla de Sant Sebastià amb la confluència de l’avinguda de la Generalitat.

 

 


 

 

MOCIONS

 

 

 

 

PRECS I PREGUNTES

 

 


Nota important

Aquestes propostes es poden veure modificades. El text definitiu serà el que consti en l’acta que s’aprova definitivament.