Ple Extraordinari

Proper Ple

Núm de sessió: 8/2019

Sessió: Extraòrdinària
Data: Dissabte 15 de juny de 2019
Hora: 11:00 h
Lloc: Sala de plens

 

1

 

CONSTITUCIÓ DE LA MESA D’EDAT.

 

2

 

COMPROVACIÓ DE LES CREDENCIALS I DEL COMPLIMENT DE LA RESTA DE CONDICIONS PER A SER REGIDOR/A.

 

3

 

PROMESA O JURAMENT DEL CÀRREC DE REGIDOR/A.

 

4

 

CONSTITUCIÓ DE LA CORPORACIÓ. 

 

5

 

ELECCIÓ D’ALCALDE/ESSA.

 

6

 

PRESA DE POSSESSIÓ DE L’ALCALDE/ESSA.