Proper Ple

Núm de sessió: 02/2020

Sessió: Ordinària
Data: Dilluns, 24 de febrer de 2020
Hora: 19:00 h
Lloc: Sala de plens

1 Aprovació, si escau,  de l’acta número 1/2020, corresponent a la sessió ordinària del dia 27 de gener de 2020.

2 SECRETARIA GENERAL

Ratificar i/o donar compte de diversos acords i decrets.

3 ALCALDIA [Secretaria General / Serveis Jurídics]

Proposta de modificació parcial del Reglament Orgànic Municipal per tal d’introduir l’assistència i vot a distància als òrgans col•legiats municipals en casos determinats”.

4 TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA [Serveis Econòmics]

Proposta d'aprovació de l’expedient d'una modificació de crèdit del Pressupost 2020.

5 TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA [Servei de Gestió Tributària]

Proposta d'aprovació del Pla general d'inspecció fiscal per a l'exercici 2020.

6 TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA [Servei de Gestió Tributària]

Proposta d'aprovació d'estimació de les peticions de bonificació de l'impost sobre béns immobles (IBI) i impost sobre activitats econòmiques (IAE) per a l'exercici 2020.

7 TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS,TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA [Servei de Selecció i Desenvolupament]

Proposta d’aprovació de canvis orgànics de la Gerència Municipal.

8 TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS,TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA [Servei de Selecció i Desenvolupament]

Proposta d’aprovació de modificacions del Departament d’Informació digital, Redacció i Documentació.

9 TINENCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT

Proposta d’aprovació del “Text Refós de la Modificació puntual del PGM als sectors 2 i 3 de l’Eix Bruc”.

10 TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, TINENCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT.

Proposta de rebutjar el full d’apreuament presentat pels propietaris de la finca situada a l’av. Generalitat, 186, valorant el preu just de la finca esmentada en la quantitat d’1.623.254,00 €, premi d’afecció del 5% inclòs i aprovar el full d’apreuament administratiu en la quantitat de 573.067,06 €.

11 TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT

Proposta aprovació de la declaració d'interès especial obra major al carrer de Prat de la Riba, 171.

PROPOSTES D’URGÈNCIA

12 TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS,TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA [Servei de Selecció i Desenvolupament]

Proposta d’aprovació de canvis orgànics de la Direcció de Drets Socials, Gent Gran, Salut i Consum.

13 TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS,TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA [Servei de Selecció i Desenvolupament]

Proposta d’aprovació de canvis orgànics de l’àrea de Serveis Territorials, Urbanisme, Comerç i Mobilitat.

MOCIONS

PRECS I PREGUNTES

Nota important
Aquestes propostes es poden veure modificades. El text definitiu serà el que consti en l’acta que s’aprova definitivament.