Ple municipal

Número: 9/2021
Caràcter: Ordinari
Data: 26 de juliol de 2021
Hora: 18.00 h

Sessió: Telemàtica

Aquesta sessió es podrà seguir per streaming mitjançant aquest enllaç:  https://ajuntamentinforma.gramenet.cat/video/directes/

Ordre del dia

 

 

Ratificació pel ple de l’excepcionalitat de la situació, a efectes de la realització telemàtica de la sessió.

 

 

 

1

 

Aprovació, si escau, de les actes número 6/2021 i 7/2021, corresponents a les sessions ordinària i extraordinària i urgent dels dies 31 de maig i 9 de juny de 2021, respectivament.

 

 

 

2

 

SECRETARIA GENERAL

 

Ratificar i/o donar compte de diversos decrets.

 

 


 

 

 

 

3

 

Ratificació de la inclusió

 

ALCALDIA [Gerència / Secretaria General]

 

Propostes d’acord en relació a l’expedient incoat sobre la forma de gestió del servei públic municipal d’escoles bressol: aprovació de la forma de gestió, de la constitució de la societat mercantil de capital íntegrament públic i dels estatuts que l’han de regir.

 

 

 

4

 

ALCALDIA [Gerència/Direcció de Recursos Humans]

 

Proposta d'aprovació de la modificació de la Relació  Llocs de Treball de personal eventual.

 

 


 

5

 

ALCALDIA

 

Fixar com a festes locals del municipi de Santa Coloma de Gramenet per a l’any 2022, els dies 5  i 24 de setembre.

 

 


 

6

 

ALCALDIA [Intervenció]

 

Donar compte de l’informe emès per la Sindicatura de Comptes de Catalunya, “Informe 09/2021: Control municipal de les concessions dels serveis de neteja viària i de recollida de residus municipis amb població superior a 20.000 habitants, exercici 2017”.

 

 


 

7

 

ALCALDIA [Intervenció]

 

Donar compte del Pla anual de control financer per l’exercici 2021.

 

 


 

8

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA [Serveis Econòmics]

 

Proposta d'aprovació de l'expedient 8 de modificació de crèdit del pressupost de l'exercici 2021.

 

 


 

9

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA [Servei de Compres i Gestió Patrimonial]

 

Proposta d'aprovació de l’expedient de rectificació de l’inventari de béns i drets de la Corporació tancat a data 31 de desembre de 2020.

 

 


 

10

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE DRETS SOCIALS I CIUTAT EDUCADORA

 

Proposta d'aprovació de la pròrroga del termini de delegació de les competències establertes al conveni de col·laboració subscrit amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona, per a la prestació del servei esporàdic de transport adaptat per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda, del municipi Santa Coloma de Gramenet, des de l’1 de febrer fins el 30 de setembre de 2021.

 

 


 

11

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE DRETS SOCIALS I CIUTAT EDUCADORA

 

Proposta d'aprovació inicial del Reglament Marc de les Prestacions Econòmiques de Caràcter Social.

 


 

12

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT I TINÈNCIA D'ALCALDIA D'HABITATGE I ENERGIA  [Secretaria General / Gerència]

 

Proposta d’inici de l’expedient d’activitat econòmica per a la prestació de tot tipus d’activitats, obres i  serveis relacionats amb l’energia elèctrica, en règim d’economia lliure de mercat, mitjançant un operador energètic metropolità públic”.

 

 


 

13

 

TINÈNCIA ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIAS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT

 

Proposta rectificació d'un error a l'acord Ple Municipal de 22 de febrer de 2021 en relació al canvi de plaça de la concessió d'aparcament Mercat municipal Singuerlín.

 

  

14

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT; TINÈNCIA D'ALCALDIA D'HABITATGE I ENERGIA

 

Proposta d'aprovació de la declaració especial interès d'obra major de l'IES Nou Santa Coloma.

 

 


 

15

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT I TINÈNCIA D'ALCALDIA D'HABITATGE I ENERGIA [Gabinet d’Acció Territorial]

 

Proposta d’aprovació definitiva del Pla Local d’Habitatge de Santa Coloma de Gramenet.

 


 

16

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT [Gabinet d’Acció Territorial]

 

Proposta d’aprovació provisional de la I Revisió del Pla de millora urbana per a la regulació dels eixos comercials i usos.

 

 


 

 

MOCIONS

 

 

 

 

PRECS I PREGUNTES

 

 

Nota important
Aquestes propostes es poden veure modificades. El text definitiu serà el que consti en l’acta que s’aprova definitivament.