Proper ple

Número: 5/2020
Caràcter: ordinari 
Data: 8 de juny de 2020
Hora: 18.00
Sessió telemàtica, es podrà seguir per streaming.

Ordre del dia

1

Aprovació, si escau, de les actes número 2/2020, 3/2020 i 4/2020, corresponents a la sessió ordinària del dia 24 de febrer i les sessions extraordinària i urgent i extraordinària del dia 4 de maig de 2020, respectivament.

 

 

2

 

SECRETARIA GENERAL

Ratificar i/o donar compte de diversos decrets 

 

 

3

 

ALCALDIA [Intervenció]

Donar compte de les liquidacions de l’exercici 2019 de l’Ajuntament i del Patronat Municipal de la Música, així com de l’informe sobre la fiscalització de l’exercici 2019.

 

 

4

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT

Proposta d’aprovació de la resolució del contracte del servei de neteja dels edificis, dependències municipals i centres docents públics a Santa Coloma de Gramenet, per mutu acord entre l’Ajuntament l’empresa Idonia Natur, S.L.

 

 

5

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA [Servei de Contractació]

Proposta d'aprovació per declarar la necessitat d'iniciar la licitació del contracte de  serveis de neteja dels edificis, dependències municipals i centres docents públics de Santa Coloma de Gramenet, amb mesures de contractació socialment responsable, i aprovar el plec administratiu i el plec tècnic.

 

 

6

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE  PARTICIPACIÓ CIUTADANA, CULTURA I ESPORTS

Proposta d'aprovació de la modificació del Reglament de la Comissió Municipal de Festes de Santa Coloma de Gramenet.

 

 

7

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT; SUBÀREA D'ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT

Proposta d'aprovació de la revisió de preus del contracte, així com dels preus unitaris de la facturació variable i de l’ampliació, del contracte administratiu especial per a la recollida de residus de fracció de rebuig i neteja viària.

 

 

8

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT

Proposta d'aprovació inicial del  Pla Especial per a la concreció d'usos a l'equipament de la CIBA.

 

 

9

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT

Proposta d’aprovació de les modificacions i la revisió de preus del contracte administratiu especial per a la recollida selectiva i residus voluminosos en el municipi, subscrit amb l’empresa CORPORACIÓN CLD, SERVICIOS URBANOS DE TRATAMIENTOS DE RESIDUOS, S.L.

 

 

10

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT

Proposta d'aprovació per la suspensió del tràmit de llicències urbanístiques per al canvi d’ús de locals d’oficines, industrials, comercials o d’altre tipus a ús d’habitatge o residencial, al terme municipal de Santa Coloma de Gramenet.

 

 

* Declaració institucional d’urgència sobre la decisió adoptada per l’empresa automobilística Nissan de cessar la seva activitat industrial a Catalunya.

MOCIONS

 

 

 

PRECS I PREGUNTES

Nota important
Aquestes propostes es poden veure modificades. El text definitiu serà el que consti en l’acta que s’aprova definitivament.