Ple municipal

Número: 13/2021
Caràcter: Ordinari
Data: 29 de novembre de 2021
Hora: 18.00 h

Sessió: Telemàtica

Aquesta sessió es podrà seguir per streaming mitjançant aquest enllaç:  https://ajuntamentinforma.gramenet.cat/video/directes/

Ordre del dia

    Aprovació, si escau, de les actes número 10/21, 11/21 i 12/21, corresponents a les sessions ordinàries dels dies 27 de setembre, 25 d’octubre i extraordinària del 15 de novembre de 2021, respectivament.    
 
2    SECRETARIA GENERAL
 
Ratificar i/o donar compte de diversos decrets.
 
3     ALCALDIA [Secretaria General / Serveis Jurídics] - Actuant el Ple com a Junta General de de la societat Gramepark, SA -
 
Proposta de modificació dels estatuts de l’empresa municipal Gramepark, S.A. per tal d’adaptar la seva redacció al Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, que aprova el Text refós de la Llei de  Societats de Capital i preveure la possibilitat de celebració telemàtica de les sessions de la Junta General i del Consell d’Administració.
     
4     ALCALDIA [Secretaria General / Serveis Jurídics] - Actuant el Ple com a Junta General de de la societat Gramepark, SA -
 
Proposta de modificació dels estatuts de l’empresa municipal Gramepark, S.A. per tal d’adaptar la seva redacció al Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, que aprova el Text refós de la Llei de  Societats de Capital i preveure la possibilitat de celebració telemàtica de les sessions de la Junta General i del Consell d’Administració.
     
5     ALCALDIA [Secretaria General / Serveis Jurídics] - Actuant el Ple com a Junta General de de la societat Grameimpuls, SA -
 
Proposta d’aprovació de renovació del Consell d’Administració de l’empresa municipal Grameimpuls, S.A.
 
6     ALCALDIA [Intervenció]
 
Donar compte de l’execució pressupostària del tercer trimestre de 2021.
     
7     ALCALDIA [Intervenció]
 
Donar compte de l’informe emès per la Sindicatura de Comptes de Catalunya, “Informe 18/2021: Expedients de reconeixement extrajudicial de crèdit dels ens locals exercici 2018”.
 
8     TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS,TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA
[Servei de Selecció i Desenvolupament]
 
Donar compte de l’acord de la Mesa General de Negociació de matèries comunes sobre el complement de productivitat 2021.    

9     TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA
  [Servei de Contractació]
 
Proposta d'aprovació del Pla anual de contractació de l'exercici pressupostari 2022.
 
10     TINÈNCIA D'ALCALDIA DE CIUTAT EDUCADORA, INFÀNCIA, JOVENTUT I ESPORTS
 
Proposta d'aprovació de la creació del Consell Municipal de la Infància de Santa Coloma de Gramenet i el seu Reglament.

11     TINÈNCIA ALCALDIA DE CIUTAT EDUCADORA, INFÀNCIA, JOVENTUT I ESPORTS
 
Donar conformitat a la subrogació empresarial dels contractes per a la gestió de la concessió administrativa del servei públic municipal de les escoles bressol de titularitat municipal l’Ànec i la Sargantana.

12     TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT; SUBÀREA D'ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT
 
Aprovar la liquidació dels ingressos dels serveis prestats per la gestió integral del cementiri municipal durant l’any 2020, a l’empresa CONS-TE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS, SL.
 
13     TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT; SUBÀREA D'ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT
 
Aprovar la revisió de preus del contracte, així com dels preus unitaris de la facturació variable i de l’ampliació, del contracte administratiu especial per a la recollida de residus de fracció de rebuig i neteja viària.
     
MOCIONS
     
     
PRECS I PREGUNTES

Nota important
Aquestes propostes es poden veure modificades. El text definitiu serà el que consti en l’acta que s’aprova definitivament.