Ple municipal

Número: 08/2024

Sessió: Ordinària

Data: 25 de juny de 2024

Hora: 18.00

Lloc: Sala de Plens

Aquesta sessió es podrà seguir per streaming mitjançant aquest enllaç:  https://ajuntamentinforma.gramenet.cat/video/directes/

1 Aprovació, si escau, de l’acta número 7/2024, corresponent a la sessió ordinària del dia 27 de maig de 2024.
    
2 SECRETARIA GENERAL

Ratificar i/o donar compte de diversos acords i/o decrets .

3 ALCALDIA -ACTUANT EL PLE COM A JUNTA GENERAL DE LA SOCIETAT GRAMEPARK, SA - [Serveis Econòmics]

Proposta d'aprovació dels comptes anuals de la societat mercantil municipal Gramepark, SA corresponents a l’exercici 2023.

4 ALCALDIA –ACTUANT EL PLE COM A JUNTA GENERAL DE LA SOCIETAT GRAMEIMPULS, SA -

Proposta d'aprovació dels comptes anuals de la societat mercantil municipal Grameimpuls, SA corresponents a l’exercici 2023.
    
5 ALCALDIA –ACTUANT EL PLE COM A JUNTA GENERAL DE LA SOCIETAT BRESSOLGRAMENET, SA -
[Serveis Econòmics]

Proposta d'aprovació dels comptes anuals de la societat mercantil municipal Bressolgramenet, SA corresponents a l’exercici 2023.

6 TINÈNCIA D’ALCALDIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ, SERVEIS INTERNS I ECONOMIA I REGIDORIA DE SERVEIS INTERNS, RECURSOS HUMANS, TRANSPARÈNCIA, QUALITAT DEMOCRÀTICA I JOVENTUT  [Direcció de Recursos Humans i Serveis Interns]

Proposta d'aprovació de la compensació econòmica de col·lectius per prestació ordinària en caps de setmana.

7 TINÈNCIA D’ALCALDIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ, SERVEIS INTERNS I ECONOMIA I REGIDORIA DE SERVEIS INTERNS, RECURSOS HUMANS, TRANSPARÈNCIA, QUALITAT DEMOCRÀTICA I JOVENTUT  [Direcció de Recursos Humans i Serveis Interns]

Proposta d'aprovació d'una compatibilitat per exercir segona activitat per compte aliè al Sr. Santiago Serra López.
    
8 TINÈNCIA D’ALCALDIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ, SERVEIS INTERNS I ECONOMIA
[Servei de Compres i Gestió Patrimonial]

Proposta d'aprovació de la incoació d'un expedient de mutació demanial subjectiva d’uns terrenys situats a l’avinguda Generalitat, núm. 187 a 213, a favor de la Generalitat de Catalunya, per a la creació d’un institut d’educació secundària.

* Petició de paraula Sra. Soumia Khrouch en representació de l’AFA Miguel d’Unamuno i veïns de l’Av. de la Generalitat. *

* Petició de paraula Sr. Toni Marzo en representació de l’Associació de veïns del barri Safaretjos.

PROPOSTES D’URGÈNCIA

9 *Ratificació de la inclusió


TINÈNCIA D’ALCALDIA D’URBANISME, HABITATGE, MEDI AMBIENT I ENERGIA I REGIDORIA D’HABITATGE, ENERGIA, MEDI AMBIENT I PROTECCIÓ ANIMAL

Proposta d’aprovació de la modificació puntual dels articles 8, 9, 10 i 13 de les bases reguladores d’adjudicació dels habitatges dotacionals al complex les Oliveres.

10 *Ratificació de la inclusió

TINÈNCIA D’ALCALDIA D’URBANISME, HABITATGE, MEDI AMBIENT I ENERGIA


Proposta d’aprovació del preu especial dels aparcaments de rotació situats a la Plaça de la Vila, Rambla Sant Sebastià, Mercat del Fondo i Metro del Fondo, per als assistents al festival Rock Fest de la ciutat.

11 *Ratificació de la inclusió

ALCALDIA -ACTUANT EL PLE COM A JUNTA GENERAL DE LA SOCIETAT GRAMEPARK, SA –

Proposta d’aprovació del nomenament de la gerenta de la societat municipal Gramepark, SA.

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL

12. DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DEL DIA MUNDIAL DE LA PRESA DE CONSCIÈNCIA SOBRE L’ABÚS I EL MALTRACTAMENT A LES PERSONES GRANS (15 DE JUNY).

*Petició de paraula Sr. Antonio Molina en representació de Santa Coloma en Comú.

*Petició de paraula Sr. Manuel Ruiz en representació de Jubilados de Santa Coloma.

*Petició de paraula Sra. Loli Gómez en representació de SOS Gent Gran, Marea de Pensionistas.

MOCIONS

13. GRUP MUNICIPAL D'ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA

MOCIÓ SOBRE L’ACTIVITAT DELS CENTRES OBERTS DE SANTA COLOMA DE GRAMENET.

ESMENA A LA TOTALITAT DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA

Petició de paraula Sra. Noelia Fuentes en representació de les Famílies afectades pel tancament del Centre Obert Germina. 

14. GRUP MUNICIPAL DE VOX

MOCIÓN PARA ABORDAR LOS EMPADRONAMIENTOS ILEGALES Y LA INMIGRACIÓN ILEGAL POR PARTE DE LA POLICÍA MUNICIPAL Y EL RESTO DE AGENTES SOCIALES.

  • ESMENA A LA TOTALITAT DEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA

*Petició de paraula Sr. Antonio Molina en representació de Santa Coloma en Comú.

*Petició de paraula Sr. Raúl Espinosa en representació de CCOO Barcelonès Nord.

15. GRUPS MUNICIPALS PARTIDO POPULAR, PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA I CIUTADANS

MOCIÓN PARA INSTAR AL GOBIERNO DE LA GENERALITAT A LA CREACIÓN DE UN PLAN DE RENOVACIÓN DE VEHÍCULOS.

PRECS I PREGUNTES

Grups municipals

Grup Municipal VOX -

Grup Municipal PP -

Grup Municipal ERC -

Nota important
Aquestes propostes es poden veure modificades. El text definitiu serà el que consti en l’acta que s’aprova definitivament.