Fases de elaboración Pla local salud 2023-28

Fases 1, 2 i 3: Perfil local de salut (diagnosi)

La diagnosi de la salut, serveis de cobertura de necessitats i determinants de salut, s'ha fet emprant diferents fonts d'informació i combinant metodologies quantitatives i qualitatives. En concret:

 • Tres grups focals: professionals sociosanitaris, membres de la Taula Salut mental i addiccions, i entitats de la ciutat.
 • 400 enquestes al carrer representatives per districtes i franges d'edat.
 • Recull d'indicadors de salut i de condicionants socials i ambientals.
 • Qüestionari a professionals i agents comunitaris.
 • 10 entrevistes a professionals clau.

S’ha concretat en l’elaboració del Perfil local de Salut; un diagnòstic acurat de la salut a la ciutat:


Fase 4. Recollida, organització i priorització de les propostes d’acció

Les propostes d'acció s'han recollit i prioritzat en tres grups de treball: un amb entitats i dos amb professionals. S'han fet tres tallers amb un total de cinc sessions -matí i tarda- durant juny de 2022.

Del 27 de setembre al 7 d'octubre a l'OIAC i com a part del procés participatiu amb la ciutadania, s’ha recollit presencialment l'opinió sobre les propostes del Pla local de Salut i les seves propostes. Tothom ha pogut participar durant aquells dies mitjançant aquest enllaç: https://bit.ly/plasalutsantacoloma

Durant els mesos de novembre i desembre, de cada proposta d'acció s'ha elaborat una fitxa que inclou els següents apartats:

 1. Descripció.
 2. Justificació.
 3. Agents impulsors.
 4. Impactes esperats.
 5. Info relacionada.
 6. Indicadors d’execució i cronograma.
 7. Percentatge d’execució.
 8. Recursos.
 9. Vinculacions.

Fase 5. Redacció del Pla local de Salut de Santa Coloma de Gramenet i aprovació

El Pla local de Salut s'ha aprovat inicialment al Ple municipal a gener de 2023. Durant el mes de febrer s’han recollit les esmenes, per elaborar el document i fer la publicació definitiva.

Versió del Pla local de Salut amb l'aprovació inicial.