Ple municipal

Número: 12/2023

Sessió: Ordinària

Data: 26 de setembre de 2023

Hora: 18.00

Lloc: Sala de Plens

Aquesta sessió es podrà seguir per streaming mitjançant aquest enllaç:  https://ajuntamentinforma.gramenet.cat/video/directes/

Ordre del dia

   Aprovació, si escau, de l’acta número 11/2023, corresponent a la sessió ordinària del dia 25 de juliol de 2023.

2    SECRETARIA GENERAL

Ratificar i/o donar compte de diversos decrets d'alcaldia.

   
– Actuant el Ple Municipal com a Junta General de l’empresa GRAMEIMPULS, SA –

Proposta d’aprovació del nomenament de consellers/conselleres de l’empresa municipal Grameimpuls, SA.

4    ALCALDIA [Secretaria General]

Proposta d’aprovació de la modificació de l’acord núm. 6 del Ple Municipal de 03.07.23 relatiu a l’aprovació de la relació de càrrecs de la corporació amb dedicacions exclusives i parcials, de les indemnitzacions dels membres de la corporació i de les aportacions als grups municipals.

5    ALCALDIA [Secretaria General]

Proposta d’aprovació de la designació dels representants municipals a diversos organismes  i entitats.  

6    ALCALDIA [Intervenció]

Proposta d’aprovació del compte general de l’exercici 2022.

7    ALCALDIA [Intervenció]

Donar compte de l’execució pressupostària del segon trimestre de 2023.

8    TINÈNCIA D'ALCALDIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ, SERVEIS INTERNS I ECONOMIA
[Serveis Econòmics]

Proposta d'aprovació d'un expedient de modificació de crèdit del pressupost de l’exercici 2023 (6/2023).

9    TINÈNCIA D'ALCALDIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ, SERVEIS INTERNS I ECONOMIA [Servei de Compres i Gestió Patrimonial]

Proposta d'aprovació d'acceptació d'una pròrroga concedida per l’AMB, per un termini addicional extraordinari de quatre anys, de la cessió d’ús gratuït de la porció de terreny de 1.816 m2 de la finca registral número 62.073 propietat de l’AMB, per l’ocupació d’uns mòduls prefabricats d’ús escolar (Institut Nou) situada al Parc de Can Zam, per a la prestació de servei públic escolar.

10    TINÈNCIA D'ALCALDIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ, SERVEIS INTERNS I ECONOMIA [Servei de Compres i Gestió Patrimonial]

Proposta d'aprovació de la posada a disposició dels terrenys situats al carrer de Lluís Millet, núm. 22 a 26, per a l’ampliació de l’Institut-Escola Lluís Millet, a favor del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

11    TINÈNCIA D'ALCALDIA D'URBANISME, HABITATGE, MEDI AMBIENT I ENERGIA; REGIDORIA D'HABITATGE, ENERGIA, MEDI AMBIENT I PROTECCIÓ ANIMAL
[Servei de Gestió Urbanística i Habitatge]

Proposta d'aprovació definitiva de la modificació puntual de l’article 8.1 de les Bases reguladores del pagament de les quotes de contribució a les obres corresponents a l’Àrea de Conservació i Rehabilitació de Pirineus.

12    TINÈNCIA D'ALCALDIA D'URBANISME, HABITATGE, MEDI AMBIENT I ENERGIA; REGIDORIA D'HABITATGE, ENERGIA, MEDI AMBIENT I PROTECCIÓ ANIMAL [Servei de Gestió Urbanística i Habitatge]

Proposta d’aprovació definitiva de les Bases reguladores per a l’atorgament de subvencions a persones propietàries d’un habitatge situat a l’àmbit de l’Àrea de Conservació i Rehabilitació de Mas Marí.

13    TINÈNCIA D'ALCALDIA D'URBANISME, HABITATGE, MEDI AMBIENT I ENERGIA; REGIDORIA D'HABITATGE, ENERGIA, MEDI AMBIENT I PROTECCIÓ ANIMAL [Servei de Gestió Urbanística i Habitatge]

Proposta d'aprovació definitiva de  la modificació puntual dels articles 7, 8 i 10 de les Bases reguladores del pagament de les quotes de contribució a les obres corresponents a l’Àrea de Conservació i Rehabilitació de Mas Marí.

14    TINÈNCIA D'ALCALDIA  D'URBANISME, HABITATGE, MEDI AMBIENT I ENERGIA [Gabinet d'Acció Territorial]

Proposta d'aprovació definitiva de l’Estudi de Detall per a l’ordenació en filera de les finques del carrer Garcilaso de la Vega 36, 36b i 38.

15    TINÈNCIA D'ALCALDIA  D'URBANISME, HABITATGE, MEDI AMBIENT I ENERGIA [Gabinet d'Acció Territorial]

Proposta d'aprovació del Text Refós de la Modificació del Pla Especial de Protecció de Patrimoni de Santa Coloma de Gramenet.

16    TINÈNCIA D'ALCALDIA  D'URBANISME, HABITATGE, MEDI AMBIENT I ENERGIA [Gabinet d'Acció Territorial]

Proposta d'aprovació inicial de la Modificació puntual de PGM per l’adequació del planejament al Pla Especial de Protecció del Patrimoni de Santa Coloma de Gramenet.

17    TINÈNCIA D'ALCALDIA  D'URBANISME, HABITATGE, MEDI AMBIENT I ENERGIA [Gabinet d'Acció Territorial]

Proposta d'aprovació inicial de la modificació del Pla Especial de Protecció del Patrimoni de Santa Coloma de Gramenet per a la incorporació dels béns EC78, EC92, EC94 i A2-07.

18    TINÈNCIA D'ALCALDIA  D'URBANISME, HABITATGE, MEDI AMBIENT I ENERGIA [Gabinet d'Acció Territorial]

Proposta d'aprovació provisional de la Modificació del Pla de Millora Urbana per a la regulació dels eixos comercials i usos de Santa Coloma de Gramenet, per a la regulació dels magatzems vinculats al comerç electrònic.

19    TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ESPAI PÚBLIC, NETEJA, MOBILITAT I TRANSPORTS

Proposta d’aprovació definitiva de la modificació puntual de l’article 8 de l’Ordenança municipal de terrasses.

20    TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ESPAI PÚBLIC, NETEJA, MOBILITAT I TRANSPORTS

Proposta d'aprovació de la revisió de preus del contracte, així com dels preus unitaris de la facturació variable i de l’ampliació, del contracte administratiu especial per a la recollida de residus de fracció de rebuig i neteja viària a Santa Coloma de Gramenet.

21    TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ESPAI PÚBLIC, NETEJA, MOBILITAT I TRANSPORTS

Proposta d’aprovació de la segona pròrroga del contracte de naturalesa administrativa especial per a la recollida de residus de fracció de rebuig i neteja viària a Santa Coloma de Gramenet, pel període comprès entre el 13 d’octubre de 2023 i el 12 d’octubre de 2024.

22    TINÈNCIA D'ALCALDIA  D'URBANISME, HABITATGE, MEDI AMBIENT I ENERGIA

Proposta d'aprovació de l’adhesió de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet al Pacte de les Alcaldies-Europa, per reforçar l'acció per a una Europa més justa i climàticament neutra.


23 DECLARACIÓ INSTITUCIONAL

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE SUPORT I SOLIDARITAT AMB EL POBLE MARROQUÍ I EL POBLE LIBI.

*Petició paraula Federació Comissió Superior de la Cultura i dels Musulman Catalans – Sr. Abdellah Tazeddine Albakali
    
MOCIONS

24 GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA

MOCIÓ DE SUPORT AL CORRELLENGUA 2023.

*Petició paraula Grup organitzador del Correllengua Gramenet – Sra. Sara Martín.

25 GRUP MUNICIPAL VOX

MOCIÓN BASADA EN EL POSICIONAMIENTO SOBRE LAS FIESTAS DEL ORGULLO LGTBI.

*Petició paraula Entenem Santa Coloma LGTBI – Sr. Xavier Villena.

26 GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA

MOCIÓ PER UN ESPORT LLIURE DE VIOLÈNCIES MASCLISTES.

27 GRUP MUNICIPAL VOX

MOCIÓN PARA RENOMBRAR EL CAMP NOU MUNICIPAL DE CAN PEIXAUET.

 

 

PRECS I PREGUNTES

Grup Municipal Vox – 2 Precs i 2 Preguntes.

Grup Municipal PP – 1 Prec.

Grup Municipal ERC –

Grup Municipal C’s –