Ple municipal

Número: 11/2023

Sessió: Ordinària

Data: 25 de juliol de 2023

Hora: 18.00

Lloc: Sala de Plens

Aquesta sessió es podrà seguir per streaming mitjançant aquest enllaç:  https://ajuntamentinforma.gramenet.cat/video/directes/

Ordre del dia

1    Aprovació, si escau, de les actes número 8/2023, 9/2023 i 10/2023, corresponents a les sessions extraordinàries de 17 de juny, 26 de juny i de 3 de juliol de 2023, respectivament.

2    SECRETARIA GENERAL

Ratificar i/o donar compte de diversos acords i decrets.

3    ALCALDIA [Secretaria General]

Donar compte de la renúncia de l’alcaldessa, Sra. Núria Parlon Gil a percebre la remuneració assignada.

4    ALCALDIA – Actuant el Ple com a Junta General de l’empresa Grameimpuls, SA -

Proposta de nomenament provisional de la gerent de l’empresa municipal Grameimpuls, SA.

5    ALCALDIA [Intervenció]

Donar compte de l’informe emès per l’Interventor  envers l’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera de l’exercici 2022.

6    ALCALDIA
[Intervenció]

Donar compte al Ple Municipal del Pla de Control Financer de l’exercici 2023.

7    ALCALDIA [Intervenció]

Donar compte de l’execució pressupostària del primer trimestre de 2023.

8    ALCALDIA [Intervenció]

Donar compte al Ple de l’informe resum de resultats de control intern de l’exercici 2021.

9    TINÈNCIA D'ALCALDIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ, SERVEIS INTERNS I ECONOMIA [Servei de Compres i Gestió Patrimonial]

Proposta d'aprovació de l'expedient de Rectificació de l'Inventari de la Corporació tancat a data 31 de desembre de 2022.

10    TINÈNCIA D'ALCALDIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ, SERVEIS INTERNS I ECONOMIA [Servei de Compres i Gestió Patrimonial]

Proposta d’aprovació de la incorporació de diverses finques al Patrimoni Municipal del Sòl i Habitatge.

11    TINÈNCIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ, SERVEIS INTERNS I ECONOMIA [Serveis Econòmics]

Proposta d'aprovació d'un expedient de modificació de crèdit del pressupost de l’exercici 2023 (4/2023).

12    TINÈNCIA D'ALCALDIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ, SERVEIS INTERNS I ECONOMIA [Direcció de Recursos Humans]

Proposta d'aprovació d'autorització de compatibilitat per realitzar segona activitat per compte aliè del Sr. Ramón Colomé Casals.

13    TINÈNCIA D'ALCALDIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ, SERVEIS INTERNS I ECONOMIA [Direcció de Recursos Humans

Proposta d'aprovació de l'autorització de compatibilitat per realitzar segona activitat per compte aliè de la Sra. Silvia Banzo Creus.

14    TINÈNCIA D'ALCALDIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ, SERVEIS INTERNS I ECONOMIA [Direcció de Recursos Humans

Proposta d'aprovació de l'autorització de compatibilitat per realitzar segona activitat per compte aliè de la Sra. M. Carmen Muñoz Pérez.

15    TINÈNCIA D'ALCALDIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ, SERVEIS INTERNS I ECONOMIA [Direcció de Recursos Humans

Proposta d'aprovació de l'autorització de compatibilitat per realitzar segona activitat per compte aliè de la Sra. Cristina Castañon Gallego.

16    TINÈNCIA D'ALCALDIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ, SERVEIS INTERNS I ECONOMIA  [Direcció de Recursos Humans i Serveis Interns]

Proposta d'aprovació de l’acord de la Mesa General de Negociació de condicions de treball comuns al personal laboral i al personal funcionari d'aplicació dels dies addicionals de vacances per antiguitat previstos a la Disposició addicional catorzena del RDL 5/2015, de 30 d’octubre.

17    TINÈNCIA ALCALDIA DE CIUTAT EDUCADORA, INFÀNCIA I JOVENTUT


Proposta d'aprovació inicial de les Bases reguladores d’ajudes per a l’adquisició de llibres de text dins del programa “Reutilització dels llibres de text” per als ensenyaments de 2n cicle d’educació infantil, primària i educació especial.

18    TINÈNCIA D'ACALDIA DE  CIUTAT EDUCADORA, INFÀNCIA I JOVENTUT

Proposta d'aprovació de la sol·licitud del desplegament i impuls de nous Plans Educatius d’Entorn i la continuïtat del conveni de col·laboració signat amb el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet per al Pla Educatiu d’Entorn vigent.

19    TINÈNCIA ALCALDIA DE CIUTAT EDUCADORA, INFÀNCIA I JOVENTUT

Proposta d'aprovació inicial de les Bases reguladores per a l’adquisició de carpes/para-sols amb pesos per a la comunitat educativa de les escoles públiques del municipi.

20    TINÈNCIA D'ALCALDIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ, SERVEIS INTERNS I ECONOMIA [Servei de Gestió Urbanística i Habitatge]

Proposta d’aprovació de la modificació dels acords de la Junta de Govern de 18 d’octubre de 2022, en relació a l’encomana a Gramepark, SA de la gestió del conveni subscrit en data 24 de juliol de 2020 amb la “Sociedad de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB)”.

Propostes d'urgència

21    ALCALDIA

Proposta d’aprovació de les festes locals del municipi per a l’any 2024 els dies 20 de maig i 24 de setembre de 2024.

22 TINÈNCIA D'ALCALDIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ, SERVEIS INTERNS I ECONOMIA [Serveis Econòmics]

Proposta d’aprovació d’un expedient de modificació de crèdit del pressupost de l’exercici 2023 (5/2023)

MOCIONS

23 GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA

Moció per millorar la gestió, la transparència i la informació de la Festa Major.

PRECS I PREGUNTES