Ple municipal

Número: 04/2023
Caràcter: Ordinari
Data: 24 d'abril de 2023
Hora: 18.00 h

Sessió: Presencial

Aquesta sessió es podrà seguir per streaming mitjançant aquest enllaç:  https://ajuntamentinforma.gramenet.cat/video/directes/

Ordre del dia

1     Aprovació, si escau, de l’acta número 3/2023, corresponent a la sessió ordinària del dia 27 de març de 2023.
      
2     SECRETARIA GENERAL
 
Ratificar i/o donar compte de diversos acords i decrets d'alcaldia.
      
3     TINÈNCIA D’ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA [Serveis Econòmics]
 
Proposta d'aprovació de l'expedient de modificació de crèdit del pressupost de l’exercici 2023 (2/2023). * [Proposta modificada posterior a CIP]

4     TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA [Servei de Gestió Tributària]
 
Proposta d'aprovació de bonificacions en relació a l'aplicació de l’IBI i l’IAE 2023.

5     TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA; REGIDORIA DE RECURSOS INTERNS, TURISME I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT I TINÈNCIA D’ALCALDIA DE DRETS SOCIALS [Servei de Compres i Gestió Patrimonial]
 
Proposta d'aprovació inicial de la concessió demanial del local situat al carrer Almogàvers 24-26, a favor del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya per a la posada en funcionament d’un centre de dia per a la gent gran al municipi de Santa Coloma de Gramenet.
* [Proposta pendent de modificació posterior a CIP]

6     TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT [Servei de Gestió Urbanística i Habitatge]
 
Proposta d'aprovació  del conveni de col·laboració amb l’Institut Metropolità de Promoció de Sòl i Gestió Patrimonial i l’Àrea Metropolitana de Barcelona per a l’impuls de l’habitatge públic.
 
7     TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT [Gabinet d'Acció Territorial]
 
Proposta d'aprovació inicial de la Modificació puntual del PGM per a l'impuls dels habitatges de protecció pública als barris del sud (Serra d’en Mena).

Punts d'urgència

8     TINÈNCIA D’ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA
[Serveis Econòmics]
 
Proposta d'aprovació de l'expedient de modificació de crèdit del pressupost de l’exercici 2023 (3/2023).

9     TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT [Departament de Comerç, Fires i Disciplina de Mercats]
 
Proposta d’aprovació per a l’aplicació de la introducció de la modalitat de les “subvencions ad hoc” per al pagament de les prestacions socials en la Moneda Local Digital amb els efectes previstos al Reglament Marc de les Prestacions Econòmiques de Caràcter Social, regulador d’aquesta tipologia de despesa pública que no té la consideració de subvenció, sense que tingui efecte la maduració i la quota de retirada anticipada previstes al Reglament del Circuit de Comerç Social de Santa Coloma de Gramenet, referida estrictament al pagament de subvencions en Grames.

10     ALCALDIA
– Actuant el Ple com a Junta General de Bressolgramenet, SA -
 
Proposta d’aprovació del comptes anuals de l’empresa municipal Bressolgramenet, SA, corresponents a l’exercici 2022.
 
11     ALCALDIA
– Actuant el Ple com a Junta General de Grameimpuls, SA -
 
Proposta d’aprovació del comptes anuals de l’empresa municipal Grameimpuls, SA, corresponents a l’exercici 2022.

12     ALCALDIA
– Actuant el Ple com a Junta General de Gramepark, SA -
 
Proposta d’aprovació del comptes anuals de l’empresa municipal Gramepark, SA, corresponents a l’exercici 2022.

13    TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA [Servei de Contractació]
 
Proposta d’aprovació per Declarar la necessitat d’iniciar la licitació del contracte de serveis de neteja i manteniment de parcs, jardins, mobiliari urbà, jocs infantils i tractaments fitosanitaris de Santa Coloma de Gramenet, dividit en 3 lots, amb mesures de contractació socialment responsable.

Declaracions institucionals

14 DECLARACIÓ INSTITUCIONAL

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE RENOVACIÓ DEL COMPROMÍS AMB ELS DRETS DE LA INFÀNCIA I EL RECONEIXEMENT COM A CIUTAT AMIGA DE LA INFÀNCIA.

Mocions

15 GRUPS MUNICIPALS EN COMÚ PODEM, PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA I ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA

MOCIÓ DE SUPORT AL PRIMER DE MAIG.

16 GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA

MOCIÓ PROPOSADA PEL JOVENT REPUBLICÀ DE SANTA COLOMA DE GRAMENET DE REBUIG A LES INGERÈNCIES DE L’ESTAT ESPANYOL ENVERS PARTITS I ENTITATS DE L’INDEPENDENTISME JUVENIL.

* Petició de paraula de la Sra. Noemí Egea, en representació del Jovent Republicà Gramenet

PRECS I PREGUNTES

Regidora no adscrita -

Grup Municipal ERC -

Grup Municipal ECP -

Grup Municipal C’s –