Ple municipal

Número: 02/2023
Caràcter: Ordinari
Data: 27 de febrer de 2023
Hora: 18.00 h

Sessió: Presencial

Aquesta sessió es podrà seguir per streaming mitjançant aquest enllaç:  https://ajuntamentinforma.gramenet.cat/video/directes/

Ordre del dia

1. Aprovació, si escau, de l’acta número 1/2023, corresponent a la sessió ordinària del dia 30 de gener de 2023.     
 
2. SECRETARIA GENERAL
 
Ratificar i/o donar compte de diversos acords i decrets.
      
3. TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRASPARÈNCIA
[Servei de Gestió Tributària]
 
Proposta d'aprovació del Pla d'inspecció fiscal per a l'any 2023.
      
4. TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA; REGIDORIA DE RECURSOS INTERNS, TURISME I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT
[Servei de Compres i Gestió Patrimonial]
 
Proposta d'aprovació de la modificació-addenda de l'acta de lliurament i recepció de finques signada amb l'Àrea Metropolitana de Barcelona, en data 30 de maig de 2019, per la mutació de finques de Can Zam.
      
5. TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA; REGIDORIA DE RECURSOS INTERNS,TURISME I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT
[Direcció de Recursos Humans]
 
Proposta d'aprovació de l'acord de complement de  productivitat 2022.
      
6. TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS;TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA; REGIDORIA DE RECURSOS INTERNS,TURISME I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT
[Direcció de Recursos Humans]
 
Proposta d'aprovació de l'acord de la Mesa General de Negociació en relació a la jornada 35 hores setmanals.
 
7. TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS;TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA; REGIDORIA DE RECURSOS INTERNS,TURISME I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT
[Direcció de Recursos Humans]
 
Proposta d'aprovació de l'autorització d'una compatibilitat per realitzar segona activitat.
    
8. TINÈNCIA D'ALCADIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERTSITATS, INNVOCACIÓ I TRANSPARÈNCIA; REGIDORIA DE RECURSOS INTERNS, TURISME I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT
[Direcció de Recursos Humans]
 
Proposta d'aprovació d'una correcció error material de la Relació de Llocs de Treball pel que fa a diversos complements específics i complements.
      
9. TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT
[Gabinet d'Acció Territorial]
 
Proposta d'aprovació provisional de la Modificació Puntual del Pla General Metropolità per a la obtenció d'allotjament dotacional.
 
10. TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT
 
Proposta d'aprovació  de bonificacions de la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
     

Punts d'urgència

11. TINÈNCIA D'ALCADIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERTSITATS, INNVOCACIÓ I TRANSPARÈNCIA [Servei de Contractació]
 
Proposta d’aprovació del desestiment  de la licitació del contracte d’obres del projecte executiu de la nova comissaria de la Policia Local i declarar la necessitat d’iniciar una nova licitació del contracte de referència dividit en 2 lots, amb mesures de contractació socialment responsable.

12. TINÈNCIA D'ALCADIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERTSITATS, INNVOCACIÓ I TRANSPARÈNCIA
[Servei de Contractació]
 
Proposta d’aprovació per declarar la necessitat d’iniciar la licitació del contracte de serveis per a la conservació i manteniment del conjunt d’instal·lacions d’enllumenat públic del municipi de Santa Coloma de Gramenet amb mesures de contractació mediambientlament sostenibles.

13. TINÈNCIA D’ALCALDIA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CULTURA

Proposta d’aprovació de la minuta i de la signatura del conveni per formalitzar la delegació de les competències a favor de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, per a la gestió del servei esporàdic de transport adaptat per persones amb discapacitat i mobilitat reduïda del municipi Santa Coloma de Gramenet.

Declaracions institucionals

14. DECLARACIÓ INSTITUCIOAL DE SUPORT AL MANIFEST DEL CONSELL DE DONES DE SANTA COLOMA DE GRAMENET 8 DE MARÇ DE 2023, DIA INTERNACIONAL DE LES DONES.

15. DECLARACIÓ INSTITUCIONAL EN DEFENSA DELS DRETS DE LES PERSONES QUE PATEIXEN ADEE, (ACONDROPLÀSIA I ALTRES DISPLÀSIES ESQUELÈTIQUES AMB NANISME) ESTABLIR PLANSD’INSERCIÓ LABORAL PERQUÈ PUGIN ACCEDIR A UNA FEINA DIGNA I DECENT.

 

MOCIONS

MOCIÓ PER A QUÈ SANTA COLOMA DE GRAMENET DONI SUPORT AL PLA PILOT DE RENDA BÀSICA UNIVERSAL DE CATALUNYA.

          
PRECS I PREGUNTES