Ple municipal

Número: 01/2023
Caràcter: Ordinari
Data: 30 de gener de 2023
Hora: 18.00 h

Sessió: Presencial

Aquesta sessió es podrà seguir per streaming mitjançant aquest enllaç:  https://ajuntamentinforma.gramenet.cat/video/directes/

Ordre del dia

1 Aprovació, si escau, de l’acta número 12/2022, corresponent a la sessió ordinària del dia 19 de desembre de 2022.
     
2 SECRETARIA GENERAL
 
Ratificar i/o donar compte de diversos acords i/o decrets.
     
3 ALCALDIA [Secretaria General/Serveis Jurídics]
 
Proposta de la ratificació de la modificació dels Estatuts del Consorci Besòs Tordera aprovat inicialment en sessió de Junta General del dia 22 de juny de 2022, d’acord amb el text que s’acompanya, adjunt, a aquesta proposta.
 
4 ALCALDIA [Servei d'Assumptes Generals]
 
Donar compte de les dades corresponents a les  rectificacions del Padró Municipal d’Habitants amb referència  31 de desembre de 2021.
 
5 TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA; REGIDORIA DE RECURSOS INTERNS, TURISME I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT [Servei de Compres i Gestió Patrimonial]
 
Proposta d'aprovació de la incoació de l’expedient de cessió d’ús, provisional i en precari, de diversos habitatges municipals a favor de Gramepark, SA, per a la seva incorporació a la gestió de l’OLH.
     
6 TINÈNCIA D'ALCALDIA DE DRETS SOCIALS
 
Proposta d'aprovació de la Constitució del Consell de la Gent Gran de Santa Coloma de Gramenet.

7 TINÈNCIA D'ALCALDIA DE DRETS SOCIALS
 
Proposta d'aprovació inicial del Pla Local de Salut 2023-2028 de Santa Coloma de Gramenet.
 
8 TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT
 
Proposta d’aprovació de bonificacions de la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres  (ICIO 2).
 
9 TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT
 
Proposta d’aprovació de bonificacions de la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres  (ICIO 3)
    
PUNT D’URGÈNCIA

10 TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA; REGIDORIA DE RECURSOS INTERNS, TURISME I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT [Direcció de Recursos Humans]

Proposta d’aprovació de l’acord de la Mesa General de Negociació de matèries comunes sobre “l’organització del servei tècnic de permanència de guàrdia per emergències per donar cobertura als sinistres en els edificis de la ciutat o en l’espai públic, fora de l’horari de treball dels serveis d’urbanisme de la Corporació”.
         
MOCIONS
         
PRECS I PREGUNTES

     

GRUPS MUNICIPALS EN COMÚ PODEM I ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA

MOCIÓ 27G FEM FRONT AL FEIXISME: NI RACISME, NI MASCLISME, NI LGTBIQ-fòbia

*
Petició de paraula de la Sra. Jana Lafuente, en representació de la Comissió Antifeixista 27 de Gener.

ESMENA A LA TOTALITAT DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA

MOCIÓ PEL FOMENT D’EQUIPAMENTS JUVENILS AUTOGESTIONATS

*
Petició de paraula de la Sra. Anna Asensi, en representació de la CUP-Gent de Gramenet.

PRECS I PREGUNTES

Regidora no adscrita -
Grup Municipal ERC -
Grup Municipal ECP -
Grup Municipal C’s – 1 pregunta per respondre a la sessió