Ple municipal

Número: 12/2022
Caràcter: Ordinari
Data: 19 de desembre de 2022
Hora: 18.00 h

Sessió: Presencial

Aquesta sessió es podrà seguir per streaming mitjançant aquest enllaç:  https://ajuntamentinforma.gramenet.cat/video/directes/

Ordre del dia

1     Aprovació, si escau, de l’acta número 11/2022, corresponent a la sessió ordinària del 28 de novembre de 2022.
      
2     SECRETARIA GENERAL
 
Ratificar i/o donar compte de diversos acords i decrets.
      
3     ALCALDIA [Intervenció] – Actuant el Ple com a Junta General de l’empresa Gramepark, SA –
 
Proposta d’aprovació del nomenament d’auditors de la societat municipal Gramepark, S.A., per als comptes anuals corresponents als exercicis 2022, 2023 i 2024.
 
4     ALCALDIA [Intervenció] –
Actuant el Ple com a Junta General de l’empresa Grameimpuls, SA -
 
Proposta d’aprovació del nomenament d’auditors de la societat municipal Grameimpuls, S.A., per als comptes anuals corresponents als exercicis 2022, 2023 i 2024.
      
5     ALCALDIA [Intervenció] –
Actuant el Ple com a Junta General de l’empresa Bressolgramenet, SA -
 
Proposta d’aprovació del nomenament d’auditors de la societat municipal Bressolgramenet, S.A., per als comptes anuals corresponents als exercicis 2022, 2023 i 2024.
 
6     ALCALDIA [Direcció de Recursos Humans]
 
Proposta d’aprovació de l’acord de la Mesa General de Negociació en relació a la reducció jornada laboral empleats/des de 59 o més anys d’edat.

7     ALCALDIA [Direcció de Recursos Humans]
 
Proposta d’aprovació  de l’acord de la Mesa General de Negociació en relació a la compensació econòmica per la prestació ordinària, efectiva i continuada de serveis de caps de setmana (jornada 8 hores) de la Policia Local.
    
8     RATIFICACIÓ DE LA INCLUSIÓ DEL PUNT 8
TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, OCUPACIÓ, I PROMOCIÓ DE CIUTAT [Recursos Econòmics]
 
Proposta d'aprovació definitiva del Pressupost per l'any 2023.
      
9     TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSISTATS, INNOVACIÓ I TRANSPARENCIA [Servei de Gestió Tributària]
 
Proposta d’aprovació definitiva de les Ordenances Fiscals i Preus Públics 2023.
      
10     TINÈNCIA D’ALCALDIA DE CIUTAT EDUCADORA, INFÀNCIA, JOVENTUT I ESPORTS
 
Proposta d’aprovació definitiva del Pla Local de Joventut.
 
11     TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS , URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT [Servei de Gestió Urbanística i Habitatge]
 
Aprovar inicialment la modificació puntual de les Bases reguladores del pagament de les quotes de contribució a les obres corresponents a l’Àrea de Conservació i Rehabilitació de Mas Marí.
    
12     TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT [Servei de Gestió Urbanística i Habitatge]
 
Proposta d’aprovació de l’acord transaccional amb la Societat Urbanística Metropolitana de Rehabilitació i Gestió, SA (REGESA).
 
13     TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT; TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT
 
Aprovar la liquidació dels ingressos dels serveis prestats per la gestió integral del cementiri municipal durant l’any 2021, a l’empresa CONSTE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS, SL.
      
14     TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT
 
Aprovació provisional de la Modificació del Pla de Millora Urbana per a la Regulació dels Eixos Comercials i Usos de Santa Coloma de Gramenet, per a la regulació dels establiments de preparació i/o venda d’aliments.
      
15     TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT
 
Proposta d'aprovació de bonificacions de la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres a favor d'una relació  de llicències d'obres menors.

PROPOSTES D’URGÈNCIA

RATIFICACIÓ DE LA INCLUSIÓ
 
16   TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT; TINÈNCIA D'ALCALDIA DE LA SUBÀREA D'ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT
 
Proposta d’aprovació de la modificació del contracte de servei de neteja dels edificis, dependències municipals i centres docents públics de Santa Coloma de Gramenet, amb mesures de contractació socialment responsables, per tal de millorar la neteja i desinfecció de zones sensibles durant 2023 i 2024.

17     RATIFICACIÓ DE LA INCLUSIÓ
 
TINÈNCIA D’ALCALDIA DE CIUTAT EDUCADORA, INFÀNCIA, JOVENTUT I ESPORTS
 
Proposta d’aprovació de la compensació a l’empresa cessionària DUET CAN ZAM, S.A. com a conseqüència de la impossibilitat de dur a terme el contracte per la situació derivada de la pandèmia de la COVID-19.

18     RATIFICACIÓ DE LA INCLUSIÓ
 
TINÈNCIA D’ALCALDIA DE CIUTAT EDUCADORA, INFÀNCIA, JOVENTUT I ESPORTS
 
Proposta d’aprovació de la modificació del contracte per a la concessió mixta d'obra i servei al Complex Esportiu Raval (CER RAVAL) amb finalitat de reequilibri financer.
 
19     RATIFICACIÓ DE LA INCLUSIÓ
 
ALCALDIA [Secretaria General/ Serveis Jurídics]
 
Proposta d’aprovació definitiva de la modificació dels estatuts del Consorci del Besòs per l’ampliació de l’àmbit territorial del Consorci.

MOCIONS

Grup municipal d'En Comú Podem

Moció de la PAHV Gramenet en contra dels canvis legislatius que proposa el PSOE per a fer fora a famílies de les seves cases ocupades en 48 hores

Moció per afavorir la participació en les eleccions municipals de 2023


PRECS I PREGUNTES

Regidora no adscrita -
Grup Municipal ERC -
Grup Municipal ECP -
Grup Municipal C’s –