Ple municipal

Número: 11/2022
Caràcter: Ordinari
Data: 28 de novembre de 2022
Hora: 18.00 h

Sessió: Presencial

Aquesta sessió es podrà seguir per streaming mitjançant aquest enllaç:  https://ajuntamentinforma.gramenet.cat/video/directes/

Ordre del dia

1 Aprovació, si escau, de l’acta número 10/2022, corresponent a la sessió ordinària del dia 2 de novembre de 2022.
     
2 SECRETARIA GENERAL
 
Ratificar i/o donar compte de diversos acords i decrets.

3 ALCALDIA [Intervenció]
 
Donar compte de l’execució pressupostària del tercer trimestre de 2022.
     
4 TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA [Servei de Contractació]
 
Proposta d'aprovació del Pla anual de contractació de l'exercici pressupostari 2023.
     
5 TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARENCIA; REGIDORIA DE RECURSOS INTERNS, TURISME I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT [Servei de Compres i Gestió Patrimonial]
 
Proposta d'aprovació d'incoació de l’expedient de mutació demanial subjectiva de la finca situada al carrer de Víctor Hugo, núm. 58-66 (Parc de Can Zam), a favor de la Generalitat de Catalunya, per a la creació de l’Institut Nou d’educació secundària.

* Petició de paraula - Sr. Juan Devis Ortega, en representació Plataforma en Defensa de la Serra de Marina i Can Zam.
     
6 TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT
 
Aprovar inicialment la relació concreta i individualitzada  dels béns i drets que es considera necessari expropiar i incoar expedient d’expropiació forçosa de la finca situada al Carrer Sant Pere, núm. 27.

DECLARACIONS INSTITUCIONALS

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL AMB MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL I EUROPEU DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT.

* Petició de paraula entitats que formen part de la taula del Discapacitat.

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES 2022.MOCIONS

GRUPS MUNICIPALS EN COMÚ PODEM I ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA

MOCIÓ DE SUPORT A MOHAMED SAID BADAOUI.

GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA

MOCIÓ COMMEMORACIÓ ANY NATIVITAT YARZA PLANAS.


PRECS I PREGUNTES

Regidora no adscrita -
Grup Municipal ERC -
Grup Municipal ECP -
Grup Municipal C’s –