Ple municipal

Número: 10/2022
Caràcter: Ordinari
Data: 2 de novembre de 2022
Hora: 18.00 h

Sessió: Presencial

Aquesta sessió es podrà seguir per streaming mitjançant aquest enllaç:  https://ajuntamentinforma.gramenet.cat/video/directes/

Ordre del dia

1 Aprovació, si escau, de les actes número 8/2022 i 9/2022,  corresponents a la sessió extraordinària i urgent i ordinària dels dies 12 i  26 de setembre de 2022, respectivament.      

DECLARACIONS INSTITUCIONALS

2 DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DEL DIA MUNDIAL DE LA INFÀNCIA 2022

*
Petició de paraula de consellers/conselleres, en representació del Consell Municipal de la Infància.

3 DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE SUPORT A LES DONES IRANIANES
 
4 SECRETARIA GENERAL
 
Ratificar i/o donar compte de diversos acords i decrets.
      
5 ALCALDIA [Intervenció]
 
Donar compte de l’informe emès per la Sindicatura de Comptes de Catalunya, “Informe 13/2022: Compte General de les Corporacions Locals. Exercici 2020”.
      
6 ALCALDIA [Gerència/ Direcció de Recursos Humans]
 
Proposta d’aprovació de l’Acord de Mesa General de Negociació de reconeixement dels serveis prestats per la plantilla de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet durant la pandèmia per la COVID-19.
 
7 RATIFICACIÓ DE LA INCLUSIÓ
 
TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA [Serveis Econòmics]
 
Proposta d’aprovació inicial del pressupost general per a l’exercici 2023.
 
8 TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA [Serveis Econòmics]
 

Proposta d'aprovació d'un expedient de modificació de crèdit del pressupost de l’exercici 2022 (10/2022).
      
9 TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA [Serveis Econòmics]
 
Proposta d'aprovació d'un expedient de modificació de crèdit del pressupost de l’exercici 2022 (11/2022).
      
10 TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT [Gabinet d'Acció Territorial]
 

Proposta d'aprovació del Text Refós de la modificació puntual de PGM per a la creació i concreció de dos nous equipaments: Pedró, 14 i Can Pata.
    
11 TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT [Gabinet d'Acció Territorial]
 
Proposta d'aprovació provisional del Pla de Millora Urbana per a l’ajust d’alineacions al carrer Jaén.
 
12 TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT [Gabinet d'Acció Territorial]
 
Proposta d'aprovació inicial de la modificació puntual de PGM per a l’obtenció d’allotjament dotacional.
 
13 TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT [Gabinet d'Acció Territorial]
 
Proposta d'aprovar provisional del Pla Especial de Protecció del Patrimoni de Santa Coloma de Gramenet.    
 
14 TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT
 
Proposta d'aprovació definitiva del projecte anomenat “Projecte Executiu de la nova comissaria de la Policia Local” .   

PROPOSTA D’URGÈNCIA  RATIFICACIÓ DE LA INCLUSIÓ DEL PUNT 15

15 TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA [Servei de Contractació]

Proposta d’aprovació de declarar la necessitat d’iniciar la licitació del contracte d’obres corresponents al projecte executiu de la nova comissaria per a la Policia Local, amb mesures de contractació socialment responsable.

16 TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT; TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT

Proposta d'aprovació de la revisió de preus del contracte, així com dels preus unitaris de la facturació variable i de l’ampliació, del contracte administratiu especial per a la recollida de residus de fracció de rebuig i neteja viària.

Mocions

GRUPS MUNICIPALS ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA, PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA I EN COMÚ PODEM

MOCIÓ O DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE L’AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET A PROPOSTA DE LA FEDERACIÓ DE VEÏNS I VEÏNES DE SANTA COLOMA DE GRAMENET EN SUPORT DE L’AMPLIACIÓ DE LA LÍNIA 1 DEL METRO.

* Petició de paraula del Sr. Tomás Fernández Muñoz, en representació de la FAVGRAM.

GRUPS MUNICIPALS EN COMÚ PODEM I PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA


MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’EN COMÚ PODEM A FAVOR DE L’ASSIGNACIÓ DEL 25% DEL PRESSUPOST AUTONÒMIC DE SALUT A L’ATENCIÓ PRIMÀRIA.

* Petició de paraula del Sr. Antonio García Leyva, en representació Amnistia Internacional de Catalunya, Grup Local Badalona-Santa Coloma.

GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA


MOCIÓ EN RECONEIXEMENT I DESGREUGE DE LES VÍCTIMES DEL FRANQUISME.

* ESMENA A LA TOTALITAT DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA

MOCIÓ AMB MOTIU DEL DIA HOMENATGE A LES VÍCTIMES DE LA GUERRA CIVIL I LA DICTADURA.

PRECS I PREGUNTES 

Regidora no adscrita -

Grup Municipal ERC -

Grup Municipal ECP -

Grup Municipal C’s –