Ple municipal

Número: 9/2022
Caràcter: Ordinari
Data: 26 de setembre de 2022
Hora: 18.00 h

Sessió: Presencial

Aquesta sessió es podrà seguir per streaming mitjançant aquest enllaç:  https://ajuntamentinforma.gramenet.cat/video/directes/

Ordre del dia

1 Aprovació, si escau, de l’acta número 7/2022, corresponent a la sessió ordinària del dia 25 de juliol de 2022.    
 
2 SECRETARIA GENERAL
 
Donar compte del decret de jubilació del secretari general, senyor Francisco Javier Ezquiaga Terrazas i de la resolució de la Direcció General d’Administració Local de nomenament com a secretària general accidental de la senyora Joana Ricardo Hoyos.

3 SECRETARIA GENERAL
 
Ratificar i/o donar compte de diversos acords i decrets.
     
4 ALCALDIA [Intervenció]
 
Proposta d’aprovació del Compte General de l’exercici 2021.
     
 5 ALCALDIA [Intervenció]
 
Donar compte del Pla anual de Control Financer 2022.
 
6 ALCALDIA [Intervenció]
 
Donar compte de l’execució pressupostària del segon trimestre de 2022.

7 TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVESI INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA [Serveis Econòmics]
 
Proposta d'aprovació d'un expedient de modificació de crèdit del pressupost de l’exercici 2022 (9/2022).
 
8 TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVESI INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA; REGIDORIA DE RECURSOS INTERNS, TURISME I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT [Servei de Compres i Gestió Patrimonial]
 
Proposta d’aprovació l’expedient de rectificació de l’inventari de béns i drets de la Corporació tancat a data 31 de desembre de 2021.

9 TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVESI INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA [Serveis de Gestió Tributària]
 
Proposta d'aprovació provisional de les Ordenances Fiscals i Preus Públics any 2023.

Mocions

 

 

 

 

10

 

GRUPS MUNICIPALS EN COMÚ PODEM I ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA

 

MOCIÓ DE SUPORT A LA INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR PER A UNA REGULARITZACIÓ EXTRAORDINÀRIA DE PERSONES ESTRANGERES.

 

* Per acord de la Junta de Portaveus, petició de paraula – Sra. Karima Oulhani.

 

 

 

 

11

 

GRUPS MUNICIPALS ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA I EN COMÚ PODEM

 

CORRELLENGUA

* Petició de paraula Coordinadora Correllengua Gramenet – Sra. Sara Martín.

 

 

 

 

12

 

GRUPS MUNICIPALS EN COMÚ PODEM I PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA

 

MOCIÓ EN DEFENSA D’UNA FORMACIÓ PROFESSIONAL DIGNE I DE QUALITAT I PER GARANTIR-NE L’ACCÉS A TOT L’ALUMNAT.

 

 

 

13

 

 

GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA

 

MOCIÓ PER EXIGIR INVERSIONS PENDENTS I MILLORES AL SISTEMA DE RODALIES.

 

 

PRECS I PREGUNTES

 

 

Regidora no adscrita -

Grup Municipal ERC -

Grup Municipal ECP -

Grup Municipal C’s –