Ple municipal

Número: 7/2022
Caràcter: Ordinari
Data: 25 de juliol de 2022
Hora: 18.00 h

Sessió: Presencial

Aquesta sessió es podrà seguir per streaming mitjançant aquest enllaç:  https://ajuntamentinforma.gramenet.cat/video/directes/

Ordre del dia

   

 

 

1

 

Aprovació, si escau, de l’acta número 6/2022, corresponent a la sessió ordinària del dia 27 de juny de 2022.

 

 

2

 

SECRETARIA GENERAL

 

Ratificar i/o donar compte de diversos acords i decrets.

 

2.1 - Tinència d'alcaldia de la subàrea d’Habitatge i Energia [Servei de Disciplina Urbanística i Llicències] - Ratificar el decret número 5764/2022, de 17 de juny, relatiu a la incoació d’expedient sancionador i un de restauració de la realitat física alterada i de l’ordre jurídic vulnerat d’unes obres al c. Font de l’Alzina, s/n.

 

2.2 – Tinència d'Alcaldia d'Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència; Regidoria de Recursos Interns, Turisme i Promoció de la Ciutat [Servei de Selecció i Desenvolupament] - Donar compte del primer apartat del decret número 5837/2022, de 20 de juny, relatiu al nomenament d’una funcionària interina.

 

2.3 - Tinència d'Alcaldia d'Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència; Regidoria de Recursos Interns, Turisme i Promoció de la Ciutat [Servei de Selecció i Desenvolupament] - Donar compte del primer apartat del decret número 5856/2022, de 20 de juny, relatiu al nomenament de funcionària interina.

 

2.4 - Tinència d'Alcaldia d'Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència; Regidoria de Recursos Interns, Turisme i Promoció de la Ciutat [Servei de Selecció i Desenvolupament] - Donar compte del primer apartat del decret número 5868/2022, de 20 de juny, relatiu al nomenament de funcionària interina.

 

2.5 - Tinència d'Alcaldia d'Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència; Regidoria de Recursos Interns, Turisme i Promoció de la Ciutat [Servei de Selecció i Desenvolupament] - Donar compte del primer apartat del decret número 6122/2022, de 28 de juny, relatiu a una contractació laboral d’interinitat.

 

 

2.6 - Tinència d'Alcaldia d'Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència; Regidoria de Recursos Interns, Turisme i Promoció de la Ciutat [Servei de Selecció i Desenvolupament] - Donar compte del primer apartat del decret número 6130/2022, de 28 de juny, relatiu a una contractació laboral d’interinitat.

 

2.7 – Alcaldia [Secretaria General] – Ratificar el segon apartat del decret número 6261/2022, d’1 de juliol, relatiu al nomenament de secretaris/secretàries accidentals i delegació de la funció de secretari en determinats òrgans col·legiats.

 

2.8 - Tinència d'Alcaldia d'Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència; Regidoria de Recursos Interns, Turisme i Promoció de la Ciutat [Servei de Selecció i Desenvolupament] – Ratificar el primer apartat  del decret número 6306/2022, de 5 de juliol, relatiu a aprovació de la modificació de la relació de llocs de treball.

 

2.9 – Tinència d'Alcaldia d'Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència; Regidoria de Recursos Interns, Turisme i Promoció de la Ciutat [Servei de Selecció i Desenvolupament] - Donar compte del primer apartat del decret número 6329/2022, de 5 de juliol, relatiu al nomenament de funcionària interina.

 

2.10 - Tinència d'Alcaldia d'Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència; Regidoria de Recursos Interns, Turisme i Promoció de la Ciutat [Servei de Selecció i Desenvolupament] - Donar compte del primer apartat del decret número 6375/2022, de 10 de juliol, relatiu a una contractació laboral.

 

2.11 – Alcaldia [Direcció de Drets Socials, Gent Gran, Salut i Consum] – Donar compte del decret número 6391/2022, d’11 de juliol, relatiu a aprovar el començament dels treballs tècnics per a l’elaboració del Pla d’Acció sociocultural de les persones grans de Santa Coloma de Gramenet.

 

2.12 - Tinència d'Alcaldia d'Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència; Regidoria de Recursos Interns, Turisme i Promoció de la Ciutat [Servei de Selecció i Desenvolupament] - Donar compte del primer apartat del decret número 6487/2022, de 12 de juliol, relatiu al nomenament d’una funcionària interina.

 

2.13 - Tinència d'Alcaldia d'Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència; Regidoria de Recursos Interns, Turisme i Promoció de la Ciutat [Servei de Selecció i Desenvolupament] - Donar compte del primer apartat del decret número 6510/2022, de 12 de juliol relatiu a una contractació laboral.

 

2.14 - Tinència d'Alcaldia d'Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència; Regidoria de Recursos Interns, Turisme i Promoció de la Ciutat [Servei de Selecció i Desenvolupament] - Donar compte del primer apartat del decret número 6516/2022, de 12 de juliol, relatiu al nomenament d’una funcionària interina.

 

2.15 - Tinència d'Alcaldia d'Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència; Regidoria de Recursos Interns, Turisme i Promoció de la Ciutat [Servei de Selecció i Desenvolupament] - Donar compte del primer apartat del decret número 6528/2022, de 12 de juliol, relatiu a una contractació laboral.

 

2.16 - Tinència d'Alcaldia d'Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència; Regidoria de Recursos Interns, Turisme i Promoció de la Ciutat [Servei de Selecció i Desenvolupament] - Donar compte del primer apartat del decret número 6530/2022, de 12 de juliol, relatiu al nomenament d’una funcionària interina.

 

 

 

 

3

 

ALCALDIA

 

Proposta d'aprovació per fixar les Festes Locals de 2023.

 

 

4

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA [Serveis Econòmics]

 

Proposta d’aprovació d’un expedient de modificació de crèdit del pressupost de l’exercici 2022 (6/2022).

 

 

5

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA [Serveis Econòmics]

 

Proposta d’aprovació d’un expedient de modificació de crèdit del pressupost de l’exercici 2022 (7/2022).

 

 

 

6

 

Ratificació de la inclusió

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA D’ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA; REGIDORIA DE RECURSOS INTERNS, TURISME I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT [Servei de Recursos Humans]

 

Proposta d'aprovació  de l'Acord de la Mesa General de Negociació de data 13 de juliol de 2022 en relació a l'increment de l'import de les dietes de jornada partida.

 

 

7

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA; REGIDORIA DE RECURSOS INTERNS, TURISME I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT  [Servei de Compres i Gestió Patrimonial]

 

Proposta d'aprovació de la permuta de finques amb l'empresa Gramepark, SA, per a l'obtenció d'uns terrenys destinats a  la construcció d'un institut d'ensenyament secundari.

 

 

8

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT; TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT

 

Proposta d'aprovació de la segona addenda al conveni subscrit amb els Ajuntaments de Barcelona, Sant Adrià de Besòs i l’Àrea Metropolitana de Barcelona per establir el marc de col·laboració en relació a la gestió de les Rondes de Barcelona i del tram municipal de la Gran Via Nord a partir de l’1 de gener de 2022.

 

 

 

 

9

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT; TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT

 

Proposta d’aprovació de la primera pròrroga del contracte de naturalesa administrativa especial per a la recollida de residus de fracció de rebuig i neteja viària a Santa Coloma de Gramenet, pel període comprès entre el 13 d’octubre de 2022 i el 12 d’octubre de 2023.

 

 

10

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT

 

Proposta d’aprovació iniciat el projecte anomenat “Projecte Executiu de la nova comissaria de la Policia Local”.

 

 

11

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT

 

Proposta d’aprovació de la recepció i conformitat, la baixa del vehicle i la devolució de garantia del contracte administratiu especial per al servei de recollida selectiva i residus voluminosos en el municipi, subscrit amb l’empresa CORPORACION CLD, S.U.T.R, S.L.

 

 

 

 

PROPOSTES D’URGÈNCIA

 

 

 

 

12

 

Ratificació de la inclusió

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA [Serveis Econòmics]

 

Proposta d’aprovació d’un expedient de modificació de crèdit del pressupost de l’exercici 2022 (8/2022).

 

 

 

 

13

 

Ratificació de la inclusió

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA [Secretaria General]

 

Proposta d’aprovació definitiva de l’adjudicació directa de la concessió demanial de l’ús privatiu del subsòl de la plaça pública situada entre els carrers d’Amèrica,  núm. 11-21, i Prat de la Riba, núm. 43-47, a favor de l’entitat “CORPEDIFICACIONS, S.L.” (“ANTERIORMENT INICIATIVA BADALONA, SL.”) per a la construcció i explotació d’un aparcament en règim de concessió administrativa.

 

 

 

 

14

 

Ratificació de la inclusió

 

TINÈNCIA D’ALCALDIA DE DRETS SOCIALS

 

Proposta d’aprovació de l’encàrrec a la FS21, en la seva condició de mitjà propi i servei tècnic de l’Ajuntament, dels serveis d’ajut a la llar que formem part de la cartera de serveis dels SERVEIS D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, des de l’1 d’agost de 2022 fins al 31 d’octubre de 2023.

 

 

 

 

 

 

 

15

 

Ratificació de la inclusió

 

TINÈNCIA D’ALCALDIA DE DRETS SOCIALS

 

Proposta d’aprovació inicial el Reglament del Consell de la Gent Gran de Santa Coloma de Gramenet.

 

 

      MOCIONS

      PRECS I PREGUNTES