Ple municipal

Número: 6/2022
Caràcter: Ordinari
Data: 27 de juny de 2022
Hora: 18.00 h

Sessió: Presencial

Aquesta sessió es podrà seguir per streaming mitjançant aquest enllaç:  https://ajuntamentinforma.gramenet.cat/video/directes/

Ordre del dia

1 Aprovació, si escau, de l’acta número 5/2022, corresponent a la sessió ordinària del dia 30 de maig de 2022.
     
2 ALCALDIA [Secretaria General]
Donar compte de l'escrit de la regidora Sra. Raquel Cuesta Santamaría pel qual comunica la seva sortida del grup municipal d'En Comú Podem.
          
3 SECRETARIA GENERAL
Ratificar i/o donar compte de diversos acords i decrets.

4 ALCALDIA [Secretaria General]
Proposta d'aprovació inicial de la modificació dels estatuts del Consorci del Besòs que, entre altres qüestions, amplien l’àmbit territorial, modifiquen l’estructura dels òrgans de govern i administració del consorci i preveuen la incorporació de la Generalitat de Catalunya i de l’Àrea Metropolitana de Barcelona segons el text aprovat pel Consell General del Consorci el 24 de maig de 2022.

5 ALCALDIA [Intervenció] - Donar compte de l’informe emès per l’Interventor de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet envers l’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera de l’exercici 2021.

6 ALCALDIA [Serveis Econòmics] – Actuant el Ple Municipal com a Junta General de l'empresa municipal Gramepark, SA -
Proposta d'aprovació dels comptes anuals 2021 de l'empresa municipal Gramepark, SA.

7 ALCALDIA [Serveis Econòmics] – Actuant el Ple Municipal com a Junta General de l'empresa municipal Grameimpuls, SA -
Proposta d'aprovació dels comptes anuals 2021 de l'empresa municipal de Grameimpuls, SA.

8 ALCALDIA [Serveis Econòmics] – Actuant el Ple Municipal com a Junta General de l'empresa municipal Bressolgramenet, SA -
Proposta d'aprovació dels comptes anuals 2021 de l'empresa municipal de Bressolgramenet, SA.

9 TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA [Serveis Econòmics]
Proposta d'aprovació d'un expedient de modificació de crèdit del pressupost de l’exercici 2022 (5/2022).

10 TINÈNCIA D'ALCALDIA DE CIUTAT EDUCADORA, INFÀNCIA, JOVENTUT I ESPORTS
Proposta d'aprovació inicial del Pla Local de Joventut 2022-2025.

11 TINÈNCIA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CULTURA
Proposta d'aprovació del Pla Director de cooperació, drets humans i ciutadania global 2022-2026 de Santa Coloma de Gramenet.

PROPOSTA D’URGÈNCIA
12 Ratificació de la inclusió

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT I TINÈNCIA D’ALCALDIA DE LA SUBÀREA D’HABITATGE I ENERGIA

Proposta de donar compte del canvi social de l’empresa adjudicatària del contracte del servei de neteja interior dels edificis, dependències municipals i centres docents públics amb mesures de contractació socialment responsable, i aprovar la modificació del contracte per tal de millorar la neteja i desinfecció de zones sensibles, durant el segon semestre de l’any 2022.

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL
13 DECLARACIÓ INSTITUCIONAL: 28J SANTA COLOMA DE GRAMENET AMB ORGULL.


* Petició de paraula – Sr. Lorenzo Nogales en representació d’Entenem Santa Coloma LGTBI.
   
PRECS I PREGUNTES

Grup Municipal C’s -
Grup Municipal ECP -
Grup Municipal ERC –
Regidora no adscrita -