Ple municipal

Número: 4/2022
Caràcter: Ordinari
Data: 28 de març de 2022
Hora: 18.00 h

Sessió: Telemàtica

Aquesta sessió es podrà seguir per streaming mitjançant aquest enllaç:  https://ajuntamentinforma.gramenet.cat/video/directes/

Ratificació pel ple de l’excepcionalitat de la situació, a efectes de la realització telemàtica de la sessió.
1 Aprovació, si escau de l’acta número 2/2022, ccorresponent a la sessió ordinària del dia 28 de febrer de 2022.
2 SECRETARIA GENERAL
Ratificar i/o donar compte de diversos acords i decrets.
3 ALCALDIA [Intervenció]
Donar compte de les liquidacions de l’exercici 2021 de l’Ajuntament i del Patronat Municipal de la Música, així com de l’informe sobre la fiscalització de l’exercici 2021.
4 TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA [Serveis Econòmics]
Proposta d'aprovació de l'expedient 2 de modificació de crèdit del pressupost de l'exercici 2022.
5 TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRASPARENCIA [Servei de Gestió Tributària]
Proposta d'aprovació del Pla d'Inspecció Fiscal 2022.
6 TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT; SUBÀREA D'ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT I REGIDORIA DE MEDI AMBIENT I PROTECCIÓ ANIMAL
Proposta d'aprovació de l’esborrany del conveni d’encomanda de gestió, per a l’assumpció de la gestió, el manteniment i la conservació del parc Fluvial del Besós, a formalitzar entre la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona, l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, l’Ajuntament de Sant Adrià del Besòs, l’Ajuntament de
Montcada i Reixac, el Consorci Besòs-Tordera i el Consorci del Besòs.
7 TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT; SUBÀREA D'ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT I REGIDORIA DE MEDI AMBIENT I PROTECCIÓ ANIMAL
Proposta d'aprovació del “Conveni de cooperació interadministrativa entre els Ajuntaments de Badalona, Santa Coloma de Gramenet i Sant Adrià de Besòs, amb la finalitat de la contractació conjunta del servei d’atenció als animals de companyia a través del Centre d’Atenció als Animals de Companyia del Barcelonès nord (CAACBN), i pel finançament conjunt de les despeses i contractes derivats del seu funcionament, per al període 2022-2025”.

MOCIONS
PRECS I PREGUNTES