Ple municipal

Número: 1/2022
Caràcter: Ordinari
Data: 31 de gener de 2022
Hora: 18.00 h

Sessió: Telemàtica

Aquesta sessió es podrà seguir per streaming mitjançant aquest enllaç:  https://ajuntamentinforma.gramenet.cat/video/directes/

Ordre del dia

 ORDRE DEL DIA

 

 

 

Ratificació pel ple de l’excepcionalitat de la situació, a efectes de la realització telemàtica de la sessió.

 

1

 

Lectura i aprovació de les actes número 13/2021 i 14/2021, corresponents a les sessions ordinàries del dia 29 de novembre i 20 de desembre de 2021, respectivament.

 

2

 

SECRETARIA GENERAL

Ratificar i/o donar compte de diversos acords i decrets.

 

2.1 - Tinència d'alcaldia de Drets Socials - Ratificar l’acord número 17 de la Junta de Govern Local, de 14 de desembre de 2021, relatiu a l’aprovació de l’adhesió al programa “Servei Local de Teleassistència – Anys 2021-2024” de la Diputació de Barcelona, segons s’estableix a les Bases per a la gestió i desenvolupament  del programa “Servei local de teleassistència – Anys 2021-2024” i autoritzar i disposar una despesa total per import de 959.401,76 euros, IVA inclòs, a favor de la Diputació de Barcelona, per al pagament dels serveis de Teleassistència des de maig de 2021 fins a desembre 2024.    

 

2.2 - Tinència d'alcaldia de Drets Socials - Ratificar l’acord número 34 de la Junta de Govern Local, d’1de desembre de 2021, relatiu a aprovar la pròrroga de l’encàrrec de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet a la Fundació S21, del Consorci de Salut i Atenció Social de Catalunya, per dur a terme els serveis d’ajut a la llar que formen part de la cartera de serveis dels Serveis d’Atenció Domiciliària de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, pel període comprès de l’1 d’agost de 2021 al 31 de juliol de 2022.   

 

2.3 - Tinència d'Alcaldia d'Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència; Regidoria de Recursos Interns, Turisme i Promoció de la Ciutat[Servei de Selecció i Desenvolupament] - Donar compte del primer apartat del decret número 12214/2021, de 7 de desembre de 2021, relatiu al nomenament d’un funcionari interí.   

 

2.4 - Tinència d'Alcaldia d'Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència; Regidoria de Recursos Interns, Turisme i Promoció de la Ciutat [Servei de Selecció i Desenvolupament] - Donar compte del primer apartat del decret número 12215/2021, de 7 de desembre de 2021, relatiu al nomenament d’un funcionari interí.  

 

2.5 - Tinència d'Alcaldia d'Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència; Regidoria de Recursos Interns, Turisme i Promoció de la Ciutat [Servei de Selecció i Desenvolupament] - Donar compte del primer apartat del decret número 12216/2021, de 7 de desembre de 2021, relatiu al nomenament d’un funcionari interí.        

 

2.6 - Tinència d'Alcaldia d'Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència; Regidoria de Recursos Interns, Turisme i Promoció de la Ciutat [Servei de Selecció i Desenvolupament] - Donar compte del primer apartat del decret número 12222/2021, de 7 de desembre de 2021, relatiu a una contractació laboral.    

 

2.7 – Alcaldia [Secretaria General] – Donar compte del decret número 12429/2021, de 14 de desembre de 2021, relatiu al nomenament de personal eventual o confiança especial del grup municipal Ciutadans.        

 

2.8 - Tinència d'Alcaldia d'Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència; Regidoria de Recursos Interns, Turisme i Promoció de la Ciutat [Servei de Selecció i Desenvolupament] - Donar compte del primer apartat del decret número 12504/2021, de 14 de desembre de 2021, relatiu al nomenament d’un funcionari interí.      

 

2.9 - Tinència d'Alcaldia d'Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència; Regidoria de Recursos Interns, Turisme i Promoció de la Ciutat [Servei de Selecció i Desenvolupament] - Donar compte del primer apartat del decret número 12635/2021, de 16 de desembre de 2021, relatiu al nomenament d’un funcionari interí.      

 

2.10 - Tinència d'Alcaldia d'Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència; Regidoria de Recursos Interns, Turisme i Promoció de la Ciutat [Servei de Selecció i Desenvolupament] - Donar compte del primer apartat del decret número 12805/2021, de 20 de desembre de 2021, relatiu al nomenament d’un funcionari interí.        

 

2.11 - Tinència d'Alcaldia d'Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència; Regidoria de Recursos Interns, Turisme i Promoció de la Ciutat [Servei de Selecció i Desenvolupament] - Donar compte del primer apartat del decret número 12814/2021, de 20 de desembre de 2021, relatiu al nomenament d’un funcionari interí.      

 

2.12 – Tinència d’Alcaldia de Serveis Territorials, Urbanisme, Comerç i Mobilitat – Donar compte del decret número 12987/2021, de 23 de desembre de 2021, relatiu a la pròrroga dels criteris excepcionals provisionals que regularan les condicions i el procediment per atorgar la instal·lació de terrasses per la COVID.

 

2.13 - Tinència d'Alcaldia d'Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència; Regidoria de Recursos Interns, Turisme i Promoció de la Ciutat [Servei de Selecció i Desenvolupament] - Donar compte del primer apartat del decret número 13165/2021, de 27 de desembre de 2021, relatiu a una contractació laboral.    

 

2.14 - Tinència d'Alcaldia d'Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència; Regidoria de Recursos Interns, Turisme i Promoció de la Ciutat [Servei de Selecció i Desenvolupament] - Donar compte del primer apartat del decret número 13179/2021, de 27 de desembre de 2021, relatiu a una contractació laboral. 

 

2.15 - Tinència d'Alcaldia d'Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència; Regidoria de Recursos Interns, Turisme i Promoció de la Ciutat [Servei de Selecció i Desenvolupament] - Donar compte del primer apartat del decret número 13185/2021, de 27 de desembre de 2021, relatiu al nomenament de tres funcionaris interins.         

 

2.16 - Tinència d'Alcaldia d'Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència; Regidoria de Recursos Interns, Turisme i Promoció de la Ciutat [Servei de Selecció i Desenvolupament] - Donar compte del primer apartat del decret número 13286/2021, de 29 de desembre de 2021, relatiu al nomenament de dos funcionaris interins.

           

2.17 - Tinència d'Alcaldia d'Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència; Regidoria de Recursos Interns, Turisme i Promoció de la Ciutat [Servei de Selecció i Desenvolupament] - Donar compte del primer apartat del decret número 13296/2021, de 29 de desembre de 2021, relatiu a una contractació laboral.    

 

2.18 - Tinència d'Alcaldia d'Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència; Regidoria de Recursos Interns, Turisme i Promoció de la Ciutat [Servei de Selecció i Desenvolupament] - Donar compte del primer apartat del decret número 327/2022, de 17 de gener de 2022, relatiu al nomenament d’una funcionària interina.           

 

2.19 - Tinència d'Alcaldia d'Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència; Regidoria de Recursos Interns, Turisme i Promoció de la Ciutat [Servei d’Atenció a l’empleat/da] - Donar compte del decret número 331/2022, de 17 de gener de 2022, relatiu a una compatibilitat.

 

2.20 - Tinència d'Alcaldia d'Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència; Regidoria de Recursos Interns, Turisme i Promoció de la Ciutat [Servei de Selecció i Desenvolupament] - Donar compte del primer apartat del decret número 374/2022, de 18 de gener de 2022, relatiu a una contractació laboral.

 

3

 

ALCALDIA [Secretaria General]

 

Prendre coneixement de la renúncia a la condició de regidora formulada per la Sra. Núria Larroya Gordo.

 

4

 

ALCALDIA – Actuant el Ple Municipal com a Junta General de l’empresa municipal Bressolgramenet, SA –

 

Proposta de nomenament de la gerència de l’empresa municipal Bressolgramenet, SA.

 

5

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA [Servei de Gestió Tributària]

 

Proposta d’aprovació provisional de la nova redacció de l’Ordenança fiscal número 5 reguladora de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.

 

 

6

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA i CULTURA

 

Donar suport a la sol·licitud presentada per la Colla de Gegants i Capgrossos de Santa Coloma de Gramenet perquè Santa Coloma opti a la candidatura de Ciutat Gegantera l’any 2023.

 

7

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME,  COMERÇ I MOBILITAT [Gabinet d'Acció Territorial]

 

Proposta de d'adhesió del municipi a l’Associació de Viles Termals de Catalunya i aprovació dels Estatuts corresponents.

 

 

 

 

PUNT D’URGÈNCIA

 

8

 

 

Ratificació de la urgència

TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA [Serveis Econòmics]

Proposta d'aprovació de l'expedient 1 de modificació de crèdit del pressupost de l'exercici 2022.

 

 

MOCIONS

 

 

 

9

 GRUPS MUNICIPALS EN COMÚ PODEM I PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA

MOCIÓ PER A RECLAMAR LA LABORALITAT I LA MILLORA DE LES CONDICIONS LABORALS DELS REPARTIDORS I REPARTIDORES DE PLATAFORMES.

* Petició de paraula CCOO Catalunya – Sr. Francesc García.

 

 

 

10

 

GRUP MUNICIPAL EN COMÚ PODEM

MOCIÓ PER REFERMAR EL COMPROMÍS DE SANTA COLOMA DE GRAMENET AMB L’ANTIFEIXISME I LA RECUPERACIÓ DE LA MEMÒRIA HISTÒRICA: NI RACISME, NI LGTBIFÒBIA, NI CLASSISME.

 

11

 

GRUP MUNICIPAL CIUTADANS

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DE CIUTADANS PARA LA CONSTITUCIÓN DE UN PACTO LOCAL POR EL EMPLEO EN SANTA COLOMA DE GRAMENET.

 

 

 

12

 

 

 

 

GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA

MOCIÓ EN SUPORT A LA CREACIÓ D'UNA LÍNIA DE BATXILLERAT A L'INSTITUT 9 DE SANTA COLOMA DE GRAMENET. RETIRADA

 

MOCIÓ EN DEFENSA DEL CÀNON DE RESIDUS A CATALUNYA.

13

 PRECS I PREGUNTES

Grup Municipal ERC –

Grup Municipal ECP –

Grup Municipal C’s