Ple municipal

Número: 13/2021
Caràcter: Ordinari
Data: 29 de novembre de 2021
Hora: 18.00 h

Sessió: Presencial

Aquesta sessió es podrà seguir per streaming mitjançant aquest enllaç:  https://ajuntamentinforma.gramenet.cat/video/directes/

Ordre del dia

Ratificació pel ple de l’excepcionalitat de la situació, a efectes de la realització telemàtica de la sessió.

1 Aprovació, si escau, de les actes número 10/21, 11/21 i 12/21, corresponents a les sessions ordinàries dels dies 27 de setembre, 25 d’octubre i extraordinària  del 15 de novembre de 2021, respectivament.

2 SECRETARIA GENERAL

Ratificar i/o donar compte de diversos acords i decrets.

2.1 - Tinència d'Alcaldia de Serveis Territorials, Urbanisme, Comerç i Mobilitat; Tinència d'Alcaldia d'Espai Públic i Medi Ambient - Ratificar l’acord número 13 de la Junta de Govern Local de 13 d’octubre de 2021, relatiu a aprovar la recepció i conformitat, i la baixa de les operacions comptables del sobrant del contracte del servei de neteja dels edificis, dependències municipals i centres docents púbics de Santa Coloma de Gramenet i política de foment del treball.

2.2 - Tinència d'Alcaldia de Serveis Territorials, Urbanisme, Comerç i Mobilitat i Tinència d'Alcaldia d’Habitatge i Energia [Servei de Gestió Urbanística i Habitatge] - Ratificar l’acord número 17 de la Junta de Govern Local de 2 de novembre de 2021, relatiu a la modificació de l’acord tercer de la Junta de Govern Local, de data 27/04/2021, d’encomana a Gramepark, SA, de la gestió del conveni subscrit amb la Sociedad de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) en data 24 de juliol de 2020.

2.3 - Tinència d'Alcaldia de Serveis Territorials, Urbanisme, Comerç i Mobilitat; Tinència d'Alcaldia d'Espai Públic i Medi Ambient - Ratificar l’acord número 24 de la Junta de Govern Local de 2 de novembre de 2021, relatiu a aprovar la pròrroga excepcional i forçosa del contracte administratiu especial per la recollida selectiva i recollida de residus voluminosos en el municipi, subscrit amb l’empresa CORPORACION CLD, SERVICIOS URBANOS DE TRATAMIENTOS DE RESIDUOS, SL, a partir de l’1 d’octubre de 2021 i fins que s’adjudiqui el nou contracte de serveis.

2.4 - Tinència d'Alcaldia de Serveis Territorials, Urbanisme, Comerç i Mobilitat; Tinència d'Alcaldia d'Espai Públic i Medi Ambient - Ratificar l’acord número 14 de la Junta de Govern Local de 9 de novembre de 2021, relatiu a aprovar la primera Addenda al Conveni signat en data 23 de desembre de 2020 entre els Ajuntaments de Barcelona, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramenet i l’Àrea Metropolitana de Barcelona, per establir el marc de col•laboració en relació a la gestió de les Rondes de Barcelona i del tram municipal de la Gran Via Nord, a partir de l’1 de gener de 2021.

2.5 - Tinència d'Alcaldia de Drets Socials - Ratificar el decret número 9879/2021, de 14 d’octubre, relatiu a esmenar l’error material detectat a l’acord de Ple del dia 26 de juliol en el qual s’aprovava l’autorització d’una despesa de 23.069,47 euros per atendre la part proporcional del dèficit del transport adaptat esporàdic, quan en realitat corresponia aprovar la quantitat de 32.463,38 euros.

2.6 - Tinència d'Alcaldia d'Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència; Regidoria de Recursos Interns, Turisme i Promoció de la Ciutat [Servei de Selecció i Desenvolupament] - Donar compte del primer apartat del decret número 9889/2021, de 15 d’octubre, relatiu al nomenament d’una funcionària interina.

2.7 - Tinència d'Alcaldia d'Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència; Regidoria de Recursos Interns, Turisme i Promoció de la Ciutat [Servei de Selecció i Desenvolupament] - Donar compte del primer apartat del decret número 10412/2021, de 27 d’octubre, relatiu al nomenament d’una funcionària interina.

2.8 - Tinència d'Alcaldia d'Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència; Regidoria de Recursos Interns, Turisme i Promoció de la Ciutat [Servei d'Atenció a l'Empleat/da] - Ratificar el decret número 10466/2021, de 27 d’octubre, relatiu a mantenir la compatibilitat per a l'exercici d'una segona activitat.

2.9 - Tinència d'Alcaldia d'Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència; Regidoria de Recursos Interns, Turisme i Promoció de la Ciutat [Servei de Selecció i Desenvolupament] - Donar compte del primer apartat del decret número 10682/2021, de 2 de novembre, relatiu al nomenament d’un funcionari interí.

2.10 - Tinència d'Alcaldia d'Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència; Regidoria de Recursos Interns, Turisme i Promoció de la Ciutat [Servei de Selecció i Desenvolupament] - Donar compte del primer apartat del decret número 10744/2021, de 3 de novembre, relatiu al nomenament de 2 funcionaris interins.

2.11 - Tinència d'Alcaldia d'Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència; Regidoria de Recursos Interns, Turisme i Promoció de la Ciutat [Servei de Selecció i Desenvolupament] - Ratificar el decret número 10762/2021, de 3 de novembre, relatiu a reconvertir 2 places a programador.

2.12 - Tinència d'Alcaldia d'Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència; Regidoria de Recursos Interns, Turisme i Promoció de la Ciutat [Servei de Selecció i Desenvolupament] - Donar compte del primer apartat del decret número 10767/2021, de 3 de novembre, relatiu al nomenament d’una funcionària interina.

2.13 - Tinència d'Alcaldia d'Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència; Regidoria de Recursos Interns, Turisme i Promoció de la Ciutat [Servei de Selecció i Desenvolupament] - Ratificar el punt primer del decret número 10961/2021, de 9 de novembre, relatiu a reconvertir diverses places d’agent.

2.14 - Tinència d'Alcaldia d'Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència; Regidoria de Recursos Interns, Turisme i Promoció de la Ciutat [Servei de Selecció i Desenvolupament] - Donar compte del primer apartat del decret número 10972/2021, de 9 de novembre, relatiu al nomenament d’una funcionària interina.

2.15 - Tinència d'Alcaldia d'Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència; Regidoria de Recursos Interns, Turisme i Promoció de la Ciutat [Servei de Selecció i Desenvolupament] - Donar compte del primer apartat del decret número 10975/2021, de 9 de novembre, relatiu al nomenament d’una funcionària interina.

2.16 - Alcaldia [Direcció de Drets Socials, Gent Gran, Salut i Consum] - Donar compte del decret número 11048/2021, de 9 de novembre, relatiu a aprovar la creació de la Comissió Interdepartamental de Civisme de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.

2.17 - Alcaldia [Direcció de Drets Socials, Gent Gran, Salut i Consum] - Donar compte del decret número 11049/2021, de 9 de novembre, relatiu a ordenar el començament dels treballs tècnics per a l’elaboració del Pla de Civisme.

2.18 - Tinència d'Alcaldia d'Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència; Regidoria de Recursos Interns, Turisme i Promoció de la Ciutat [Servei d'Atenció a l'Empleat/da] - Ratificar el decret número 11133/2021, de 10 de novembre, relatiu a autoritzar la compatibilitat per a l'exercici d'una segona activitat.

2.19 - Tinència d'Alcaldia de Serveis Territorials, Urbanisme, Comerç i Mobilitat; Tinència d'Alcaldia d’Habitatge i Energia - Ratificar el decret número 11192/2021, d’11 de novembre, relatiu a constituir la nova Comissió d'Estudi paritària, encarregada d'elaborar la Memòria justificativa per a l'exercici per part d'aquest Ajuntament, de l'activitat econòmica per la prestació de tot tipus d'activitats, obres i serveis relacionats amb l'energia elèctrica, en règim d'economia lliure de mercat, mitjançant un operador energètic metropolità públic.

2.20 - Tinència d'Alcaldia d'Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència; Regidoria de Recursos Interns, Turisme i Promoció de la Ciutat [Servei de Selecció i Desenvolupament] - Donar compte del primer apartat del decret número 11216/2021, de 12 de novembre, relatiu al nomenament d’una funcionària interina.

2.21 - Tinència d'Alcaldia d'Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència; Regidoria de Recursos Interns, Turisme i Promoció de la Ciutat [Servei de Selecció i Desenvolupament] - Donar compte del primer apartat del decret número 11234/2021, de 12 de novembre, relatiu al nomenament d’una funcionària interina.

2.22 - Tinència d'Alcaldia d'Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència; Regidoria de Recursos Interns, Turisme i Promoció de la Ciutat [Servei de Selecció i Desenvolupament] - Donar compte del primer apartat del decret número 11246/2021, de 12 de novembre, relatiu al nomenament de 4 funcionaris/àries interins/es.

2.23 - Tinència d'Alcaldia d'Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència; Regidoria de Recursos Interns, Turisme i Promoció de la Ciutat [Servei de Selecció i Desenvolupament] - Donar compte del primer apartat del decret número 11352/2021, de 15 de novembre, relatiu al nomenament d’un funcionari interí.

2.24 - Tinència d'Alcaldia d'Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència; Regidoria de Recursos Interns, Turisme i Promoció de la Ciutat [Servei de Selecció i Desenvolupament] - Donar compte del primer apartat del decret número 11353/2021, de 15 de novembre, relatiu al nomenament d’una funcionària interina.

3 ALCALDIA [Secretaria General / Serveis Jurídics] - Actuant el Ple com a Junta General de de la societat Gramepark, SA -

Proposta de modificació dels estatuts de l’empresa municipal Gramepark, S.A. per tal d’adaptar la seva redacció al Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, que aprova el Text refós de la Llei de  Societats de Capital i preveure la possibilitat de celebració telemàtica de les sessions de la Junta General i del Consell d’Administració.

4 ALCALDIA [Secretaria General / Serveis Jurídics] - Actuant el Ple com a Junta General de de la societat Gramepark, SA -

Proposta d’aprovació de renovació del Consell d’Administració de l’empresa municipal Gramepark, S.A.

5 ALCALDIA [Secretaria General / Serveis Jurídics] - Actuant el Ple com a Junta General de de la societat Grameimpuls, SA -

Proposta d’aprovació de renovació del Consell d’Administració de l’empresa municipal Grameimpuls, S.A.

6 ALCALDIA [Intervenció]

Donar compte de l’execució pressupostària del tercer trimestre de 2021.

7 ALCALDIA [Intervenció]

Donar compte de l’informe emès per la Sindicatura de Comptes de Catalunya, “Informe 18/2021: Expedients de reconeixement extrajudicial de crèdit dels ens locals exercici 2018”.

8 TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS,TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA [Servei de Selecció i Desenvolupament]

Donar compte de l’acord de la Mesa General de Negociació de matèries comunes sobre el complement de productivitat 2021.

9 TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA  [Servei de Contractació]

Proposta d'aprovació del Pla anual de contractació de l'exercici pressupostari 2022.

10 TINÈNCIA D'ALCALDIA DE CIUTAT EDUCADORA, INFÀNCIA, JOVENTUT I ESPORTS

Proposta d'aprovació de la creació del Consell Municipal de la Infància de Santa Coloma de Gramenet i el seu Reglament.

11 TINÈNCIA ALCALDIA DE CIUTAT EDUCADORA, INFÀNCIA, JOVENTUT I ESPORTS

Donar conformitat a la subrogació empresarial dels contractes per a la gestió de la concessió administrativa del servei públic municipal de les escoles bressol de titularitat municipal l’Ànec i la Sargantana.

12 TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT; SUBÀREA D'ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT

Aprovar la liquidació dels ingressos dels serveis prestats per la gestió integral del cementiri municipal durant l’any 2020, a l’empresa CONS-TE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS, SL.

13 TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT; SUBÀREA D'ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT


Aprovar la revisió de preus del contracte, així com dels preus unitaris de la facturació variable i de l’ampliació, del contracte administratiu especial per a la recollida de residus de fracció de rebuig i neteja viària.

MOCIONS

GRUPS MUNICIPALS PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA I CIUTADANS

MOCIÓ PER RECLAMAR LA INCORPORACIÓ ALS PRESSUPOSTOS 2021 DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA DE LES INVERSIONS NECESSÀRIES A LA CIUTAT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET.

GRUPS MUNICIPALS EN COMÚ PODEM I ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA

MOCIÓ PER RECUPERAR ELS DRETS DELS TREBALLADORS I TREBALLADORES I DEROGAR LA REFORMA LABORAL.

GRUP MUNICIPAL CIUTADANS

MOCIÓN PARA INSTAR LA SUSPENSIÓN DEL IMPUESTO DE CO2.

MOCIÓN SOBRE LA NUEVA REGULACIÓN DEL TRIBUTO DE LA PLUSVALÍA MUNICIPAL.

PRECS I PREGUNTES

Grup Municipal ERC –

Grup Municipal ECP –

Grup Municipal C’s

DECLARACIONS INSTITUCIONALS

MANIFEST UNITARI 25 DE NOVEMBRE 2021.
* Petició de paraula Dones en Comú – Sra. Jenny Pérez.

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL EN MOTIU DEL DIA MUNDIAL DE LA INFÀNCIA.