Ple municipal

Número: 8/2021
Caràcter: Ordinari
Data: 8 de juny de 2021
Hora: 18.00 h

Sessió: Telemàtica

Aquesta sessió es podrà seguir per streaming mitjançant aquest enllaç:  https://ajuntamentinforma.gramenet.cat/video/directes/

Ordre del dia

Ratificació pel ple de l’excepcionalitat de la situació, a efectes de la realització telemàtica de la sessió.     
 
1     Aprovació, si escau, de l’acta número 6/2021, corresponent a la sessió ordinària del dia 31 de maig de 2021.    
 
2     SECRETARIA GENERAL
 
Presa de possessió de la  Sra. Raquel Cuesta Santamaría com a regidora del grup municipal En Comú Podem.
       
3     SECRETARIA GENERAL
 
Ratificar i/o donar compte de diversos acords i decrets d'alcaldia.
       
4     ALCALDIA [Intervenció]
 
Donar compte de l’informe emès per l’Interventor envers l’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera de l’exercici 2020

5     ALCALDIA [Serveis Econòmics] – Actuant el Ple Municipal com a Junta General de la Societat Gramepark, SA-
 
Proposta d'aprovació dels comptes anuals corresponents a l'exercici 2020 de la societat municipal Gramepark, SA.    

6     ALCALDIA [Serveis Econòmics] – Actuant el Ple Municipal com a Junta General de la Societat Grameimpuls, SA-
 
Proposta d'aprovació dels comptes anuals corresponents a l'exercici 2020 de la societat municipal Grameimpuls, SA.
     
7     TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA [Serveis Econòmics]
 
Proposta d'aprovació de l'expedient 6 de modificació de crèdit del pressupost de l'exercici 2021.
       
8     TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA [Serveis Econòmics]
 
Proposta d'aprovació de l'expedient 5  de modificació de crèdit del pressupost de l'exercici 2021.
     
9     TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA [Serveis Econòmics]
 
Proposta d'aprovació de l'expedient 7  de modificació de crèdit del pressupost de l'exercici 2021.
     
10     TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA
 
Proposta d'aprovació provisional de l'Ordenança Fiscal núm.13, Reguladora de la taxa per ocupació de la via pública.       
 
11     Ratificació de la inclusió
 
TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA [Servei de Selecció i Desenvolupament]
 
Proposta d’aprovació de la Creació d’una plaça i d’un lloc de treball de Director/a d’Escoles Bressol.
       
12     TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA [Servei de Planificació i Organització]
 
Donar compte del grau de compliment dels 364 compromisos de qualitat de les 58 Cartes de Serveis de 2020.
 
13     TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA [Servei de Contractació]
 
Proposta d'adhesió a l'Associació Catalana de Municipis i Comarques.
       
14     TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT; SUBÀREA D'ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT
 
Aprovar la revisió de preus del contracte administratiu especial per a la recollida selectiva i residus voluminosos en el municipi, subscrit amb l’empresa CORPORACIÓN CLD, SERVICIOS URBANOS DE TRATAMIENTOS DE RESIDUOS, S.L., pel període comprès entre l’1 d’octubre de 2020 fins el 30 de setembre de 2021.   
 
15     Ratificació de la inclusió
 
TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT
 
Proposta d'aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança municipal de circulació de vehicles i vianants de Santa Coloma de Gramenet.
    

Mocions

GRUPS MUNICIPALS EN COMÚ PODEM, ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA I CIUTADANS

MOCIÓ EN COMMEMORACIÓ DEL 28J, DIA INTERNACIONAL DE L'ALLIBERAMENT O L'ORGULL LGTBI+, I EN FAVOR DE LA DIVERSITAT I LA PLENA IGUALTAT DE DRETS.

ESMENA A LA TOTALITAT DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA AMB MOTIU DE LA COMMEMORACIÓ DEL 28 DE JUNY, DIA INTERNACIONAL PER A L’ALLIBERAMENT LGBTI

* Petició de paraula – Entenem Santa Coloma LGTBI – Sr. Xavier Villena.

GRUPS MUNICIPALS CIUTADANS I ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA

MOCIÓN PARA AMPLIAR LA OFERTA DE OCIO, CULTURAL Y DEPORTIVA EN LA CIUDAD DE SANTA COLOMA DE GRAMENET EN LOS MESES ESTIVALES

GRUPS MUNICIPALS ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA I CIUTADANS

MOCIÓ PER GARANTIR ESPAIS D’OMBRA EN ELS PARCS DE JOCS INFANTILS, PLACES I LLOCS D’ESBARJO DE SANTA COLOMA DE GRAMENET.

GRUP MUNICIPAL EN COMÚ PODEM

MOCIÓ PER UN ALTRE MODEL ENERGÈTIC.

PRECS I PREGUNTES

Grup Municipal ERC -
Grup Municipal ECP –
Grup Municipal C’s –