Ple municipal

Número: 6/2021
Caràcter: Ordinari
Data: 31 de maig de 2021
Hora: 18.00 h

Sessió: Telemàtica

Aquesta sessió es podrà seguir per streaming mitjançant aquest enllaç:  https://ajuntamentinforma.gramenet.cat/video/directes/

Ordre del dia

Ratificació pel ple de l’excepcionalitat de la situació, a efectes de la realització telemàtica de la sessió.

1    Aprovació, si escau, de l’acta número 5/2021, corresponent a la sessió ordinària del dia 26 d'abril de 2021.

2    SECRETARIA GENERAL


Ratificar i/o donar compte de diversos acords i decrets.

3    ALCALDIA [Defensora de la Ciutadania]

Donar compte de l’informe 2019-2020 de la Defensora de la Ciutadania i adopti les mesures que estimi adients de conformitat al mateix.

4    ALCALDIA [Secretaria General]

Prendre coneixement de la renúncia a la condició de regidor formulada pel Sr. Jonatan Fornés Martínez, amb efectes del dia 16 de maig de 2021.

5    ALCALDIA [Secretaria General]

Prendre coneixement del cessament del seu càrrec de membre del Consell d’Administració de Grameimpuls, S.A., del Sr. Jonatan Fornés Martínez i nomenar el Sr. Jesús Sánchez Téllez com a nou membre del Consell.

6    Ratificació de la inclusió

ALCALDIA [Secretaria general/Serveis Jurídics]


Proposta d'aprovació inicial del projecte d'estatuts que han de regir la societat mercantil de capital íntegrament municipal per a la gestió del servei públic municipal de les escoles bressol.

7    ALCALDIA  [Intervenció]

Donar compte dels informes de control intern i financer de l’Ajuntament, Patronat de la Música i empreses municipals, corresponents a l’exercici 2019.

8    ALCALDIA [Intervenció]

Donar compte de l’execució pressupostària del primer trimestre de 2021.

9    TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA [Serveis Econòmics]


Proposta d'aprovació de l'expedient 3  de modificació de crèdit del pressupost de l'exercici 2021.

10    TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA [Servei de Compres i Gestió Patrimonial]


Proposta d'aprovació inicial de l’adjudicació directa de la concessió demanial de l’ús privatiu del subsòl de la plaça pública situada entre els carrers d’Amèrica, 11-21, i Prat de la Riba,  43-47, a favor de l’entitat Iniciativa Badalona I, SLU, que serà destinat a la construcció d’un aparcament gestionat en règim de concessió administrativa.

11    TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT; TINÈNCIA D'ALCALDIA D'HABITATGE I ENERGIA


Proposta d'aprovació de la declaració d'especial interès dels drets per concessió de llicència, a nom de la Fundació Tallers de Catalunya, per fer les obres consistents en l’adequació de l’interior del menjador del centre ocupacional, adequació d’instal•lacions, modificació de distribució i creació de noves obertures en façana, al carrer Almogàvers, 10-14.

12    TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT; TINÈNCIA D'ALCALDIA D'HABITATGE I ENERGIA

Proposta d'aprovació de la declaració d'especial interès dels drets per concessió de llicència, a nom de la Fundació Tallers de Catalunya, per fer les obres consistents en l’adequació interior de l’espai al Centre Ocupacional 2, adequació instal•lacions i modificació parcial de la distribució interior per a la creació de tres sales i un bany adaptat, al carrer Almogàvers, 10-14.

13    Ratificació de la inclusió

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DELS QUATRE GRUPS MUNICIPALS

Proposta de resolució per iniciar el procediment de modificació de l'ordenança municipal de terrasses per tal de consolidar els espais provisionals ocupats per establiments de restauració durant el període de crisis sanitària, econòmica i social provocada per la COVID-1


14    Ratificació de la inclusió


TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT; SUBÀREA D'ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT

Executar l’acord aprovat a la Junta de Govern Local de 27 d’abril de 2021 en el sentit de realitzar el pagament del servei prestat el primer trimestre de 2021 del contracte del servei de neteja interior dels edificis, dependències municipals i centres docents públics, i aprovar la modificació del contracte de referència, com a mesura de prevenció de la transmissió del coronavirus SARS-CoV-2, per al període comprés entre l’1 d’abril i el 30 de juny de 2021.

15 Ratificació de la urgència

TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA [Serveis Econòmics]

Proposta d’aprovació de l’expedient de modificació de crèdit del pressupost de l’exercici 2021

 

MOCIONS

PRECS I PREGUNTES