Ple municipal

Número: 4/2021
Caràcter: Ordinari
Data: 22 de març de 2021
Hora: 18.00 h

Sessió: Telemàtica

Aquesta sessió es podrà seguir per streaming mitjançant aquest enllaç:  https://ajuntamentinforma.gramenet.cat/video/directes/

Ordre del dia

Ratificació pel ple de l’excepcionalitat de la situació, a efectes de la realització telemàtica de la sessió.

   Aprovació, si escau, de l’acta número 3/2021, corresponent a la sessió ordinària del dia 22 de febrer de 2021.

2    SECRETARIA GENERAL - Ratificar i/o donar compte de diversos acords i decrets.
2.1 - Tinència d'Alcaldia d'Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència [Servei de Selecció i Desenvolupament] – Donar compte de l’acord número 8 de la Junta de Govern del dia 16 de febrer, relatiu a la modificació de la Normativa per a la provisió dels llocs de treball de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.
2.2 – Tinència d’alcaldia de la Subàrea d’Espai Públic i Medi Ambient – Ratificar el decret número 1647/21, de 12 de febrer, relatiu a aprovar la modificació del contracte de servei de neteja dels edificis, dependències municipals i centres docents, per tal de permetre adoptar mesures excepcionals com la neteja dels centres electorals el dia 14 de febrer, en el marc de la pandèmia de Covid-19.
2.3 - Tinència d'Alcaldia d'Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència [Servei de Selecció i Desenvolupament] – Donar compte del primer apartat del decret número 1699/21, de 16 de febrer, relatiu al nomenament d’una funcionària interina.
2.4 - Tinència d'Alcaldia d'Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència [Servei de Selecció i Desenvolupament] – Donar compte del primer apartat del decret número 1706/21, de 16 de febrer, relatiu al nomenament d’una funcionària interina.
2.5 - Tinència d'Alcaldia d'Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència [Servei de Selecció i Desenvolupament] – Donar compte del primer apartat del decret número 1711/21, de 16 de febrer, relatiu al nomenament d’una funcionària interina.
2.6 - Tinència d'Alcaldia d'Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència [Servei de Gestió Tributària] – Donar compte del decret número 1855/21, de 18 de febrer, relatiu a l’aprovació definitiva de la modificació de les Ordenances Fiscals número 13 i 15.
2.7 – Tinència d'Alcaldia d'Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència [Servei de Comptabilitat] – Donar compte del decret número 1859/21, de 18 de febrer, relatiu a la primera incorporació de romanents de crèdit en el pressupost 2021 per import de 21.785.126,10 euros.
2.8 - Tinència d'Alcaldia d'Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència [Servei de Comptabilitat] – Donar compte del decret número 2113/21, de 25 de febrer, relatiu a la segona incorporació de romanents de crèdit en el pressupost 2021 per import de 9.400.761,91 euros.
2.9 - Tinència d'Alcaldia d'Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència [Servei de Selecció i Desenvolupament] – Donar compte del primer apartat del decret número 2222/21, d’1 de març, relatiu al nomenament de funcionàries interines.
2.10 - Tinència d'Alcaldia d'Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència [Servei de Selecció i Desenvolupament] – Donar compte del primer apartat del decret número 2246/21, d’1 de març, relatiu al nomenament d’un funcionari interí.
2.11 - Tinència d'Alcaldia d'Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència [Servei de Selecció i Desenvolupament] – Donar compte del primer apartat del decret número 2248/21, d’1 de març, relatiu al nomenament d’un funcionari interí.
2.12 – Tinència d'Alcaldia d'Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència [Servei de Selecció i Desenvolupament] – Donar compte del primer apartat del decret número 2250/21, d’1 de març, relatiu al nomenament d’una funcionària interina.
2.13 - Tinència d'Alcaldia d'Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència [Servei de Selecció i Desenvolupament] – Donar compte del primer apartat del decret número 2416/21, de 5 d març, relatiu al nomenament d’una funcionària interina.
2.14 – Alcaldia  [Secretaria General] – Ratificar el decret número 2612/21, de 10 de març, relatiu a la reelecció de la Sra. Nico Villena com a patrona de la Fundació Privada Hospital Esperit Sant.

Punt d’urgència

Ratificació de la urgència

2.15 – Alcaldia [Secretaria General] – Donar compte del decret número 2915/21, de 17 de març, relatiu a prendre coneixement de la nova dedicació parcial del Sr. Dimas Gragera, del grup municipal Ciutadans, com a cap de l’oposició.

3    ALCALDIA [Secretaria General]


Proposta de delegació de funcions del Ple a la Junta de Govern Local.

4    ALCALDIA [Intervenció]

Donar compte de les liquidacions de l’exercici 2020 de l’Ajuntament i del Patronat Municipal de la Música, així com de l’informe sobre la fiscalització de l’exercici 2020.

5    ALCALDIA [Intervenció]

Donar compte de l’informe relatiu als treballs de Control Financer de Subvencions de l’Ajuntament dels exercicis 2016, 2017 i 2018.

6    TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS,TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA [Servei de Selecció i Desenvolupament]


Proposta d'aprovació de l’acord adoptat a la Mesa General de Negociació de matèries comunes sobre promoció i valoració de llocs de treball.

7    TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA [Serveis Econòmics]


Proposta d'aprovació de l'expedient de modificació de crèdit del pressupost de l'exercici 2021.

8    TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA [Servei de Gestió Tributària]

Proposta d'aprovació del Pla General d’Inspecció Fiscal municipal per a l’exercici 2021.

9    TINÈNCIA D’ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT

Proposta d’aprovació provisional de la “Modificació puntual de PGM per a l’obtenció d’Habitatge Dotacional al Complex Oliveres”.

10     DECLARACIÓ INSTITUCIONAL

RATIFICAR EL MANIFEST DEL 8 DE MARÇ, DIA INTERNACIONAL DE LES DONES DEL CONSELL DE LES DONES PER A LA IGUALTAT.

11    MOCIONS

GRUPS MUNICIPALS EN COMÚ PODEM, ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA I CIUTADANS

MOCIÓ A FAVOR DE LA DIVERSITAT DE GÈNERE I PER LA IGUALTAT DE DRETS DE LES PERSONES TRANS*.


     * ESMENA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA

MOCIÓ PER APROFUNDIR EN ELS DRETS DE LES PERSONES TRANSSEXUALS I DES ESTIGMATITZAR LA DIVERSITAT TRANSGÈNERE COMBATENT LA MISOGÍNIA PATRIARCAL

     
* Petició de paraula Sra. Clara Palau, en representació de Ca l’Enredus-Actuavallès.

* Petició de paraula Sra. Núria González, en representació de l’Escola AC.

* Petició de paraula Sra. Paula Fraga, en representació de Alianza contra el Borrado de las Mujeres.

* Petició de paraula Sra. Mar Cambrollé, en representació de Federació Plataforma Trans

* Petició de paraula  Sr. Xavier Villena o  Eiden Marín Rodríguez, en representació d’Entenem Santa Coloma LGTBI.

* Petició de paraula Sra. Tina Recio, en representació d’I-vaginarium.

12    GRUPS MUNICIPALS PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA I EN COMÚ PODEM

MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA Y EL DE EN COMÚ PODEM DE APOYO A LA  PLATAFORMA SOS GENT GRAN – MAREA PENSIONISTA GRAMENET EN DEFENSA DE LAS PENSIONES PUBLICAS


* Petició de paraula Sra. Emiliana Salinas, en representació de la Plataforma SOS Gent Gran-Marea Pensionista Gramenet

13    GRUP MUNICIPAL CIUTADANS

MOCIÓN CONTRA EL SUICIDIO Y EN APOYO A LA SALUD MENTAL.

* Petició de paraula Sra. María Josefa Jiménez Redondo, en representació de Comisión Salud Mental y Adicciones Río Norte.

14    GRUPS MUNICIPALS ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA I PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA

MOCIÓ PER LA MILLORA DE LA XARXA DE VIGILÀNCIA METROPOLITANA DE CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA A L’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA.


15    GRUP MUNICIPAL PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA  

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA EN DEFENSA DE LA PRESERVACIÓ DE L’ORDRE PÚBLIC DEMOCRÀTIC I EN SUPORT ALS MOSSOS D’ESQUADRA.

16    GRUP MUNICIPAL EN COMÚ PODEM

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL EN COMÚ PODEM SANTA COLOMA EN COMMEMORACIÓ DEL 90È ANIVERSARI DE LA PROCLAMACIÓ DE LA SEGONA REPÚBLICA.

PRECS I PREGUNTES

Grup Municipal ERC –
Grup Municipal ECP –
Grup Municipal C’s –