Ordre del dia

Ratificació pel ple de l’excepcionalitat de la situació,  a efectes de la realització telemàtica de la sessió.

1

Aprovació, si escau, de les actes número 6/20 i 7/20, corresponents a les sessions ordinària i extraordinària i urgent dels dies 13 i 27 de juliol, respectivament.

SECRETARIA GENERAL

Ratificar i/o donar compte de diversos acords i decrets.

2.1 – Tinència d’alcaldia de  Participació Ciutadana, Cultura i Esports – Ratificar l’acord número 27 de la Junta de Govern Local de 23 de juliol de 2020, relatiu a aprovar la subvenció per l'any 2020 per a restablir l'equilibri econòmic i financer del Centre Esportiu Raval PLACOGEST SPORT,SL.

2.2 – Alcaldia [Secretaria General] – Ratificar el primer apartat del decret número 5204/20, de 3 de juliol, relatiu a la pròrroga del nomenament  transitori de dos directius.

2.3 - Alcaldia [Secretaria General] – Donar compte del decret número 5371/20, de 10 de juliol, relatiu a la recuperació de les competències delegades a la Junta de Govern Local, així com de les reunions presencials d’aquest òrgan.

2.4 - Tinència d’Alcaldia d’Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència [Servei de Selecció i Desenvolupament] - Donar compte del primer apartat del decret número 5375/20, de 10 de juliol, relatiu al nomenament d’una funcionària interina.

2.5 - Tinència d’Alcaldia d’Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència [Servei de Compres i Gestió Patrimonial] – Ratificar el decret número 5379/20, de 10 de juliol, relatiu a donar la conformitat a la cessió del dret d’ús d’una plaça d’aparcament del pàrquing de Can Genís.

2.6 - Tinència d’Alcaldia d’Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència [Servei de Selecció i Desenvolupament] - Donar compte del primer apartat del decret número 5403/20, de 14 de juliol, relatiu al nomenament d’una funcionària interina.

2.7 - Tinència d’Alcaldia d’Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència [Servei de Selecció i Desenvolupament] - Donar compte del primer apartat del decret número 5489/20, de 16 de juliol, relatiu a una contractació laboral de relleu.

2.8 – Alcaldia [Secretaria General] – Donar compte del decret número 5614/20, de 20 de juliol, relatiu a l’aplicació de la resolució SLT/1746/2020, de 17 de juliol, del departament de salut de la Generalitat de Catalunya, per la qual s’adopten mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia generada per la covid-19, en Santa Coloma de Gramenet i altres municipis de l’àrea metropolitana.

2.9 – Tinència d’alcaldia de Seguretat Ciutadana i Civisme – Donar compte del decret número 5973/20, de 31 de juliol, relatiu a la limitació de l’horari de tancament nocturn en determinats establiments de Santa Coloma de Gramenet.

2.10 - Tinència d’Alcaldia d’Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència [Servei de Compres i Gestió Patrimonial] – Ratificar el decret número 6049/20, de 4 d’agost, relatiu a donar la conformitat a la cessió del dret d’ús d’una plaça d’aparcament del pàrquing de Can Genís.

2.11 - Alcaldia [Secretaria General] – Donar compte del decret número 6063/20, de 5 d’agost, relatiu a l’aplicació de la resolució SLT/1960/2020, de 31 de juliol, del departament de salut de la Generalitat de Catalunya, que ha modificat la Resolució SLT/1746/2020, de 17 de juliol.

2.12 - Tinència d’alcaldia de Seguretat Ciutadana i Civisme – Donar compte del decret número 6168/20, de 13 d’agost, relatiu a la limitació de l’horari de tancament nocturn en determinats establiments de Santa Coloma de Gramenet.

2.13 - Tinència d’Alcaldia d’Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència [Servei de Selecció i Desenvolupament] - Donar compte del primer apartat del decret número 6177/20, de 13 d’agost, relatiu al nomenament d’un funcionari interí

2.14 - Alcaldia [Secretaria General] – Donar compte del decret número 6216/20, de 17 d’agost, relatiu a l’aplicació de la resolució SLT/1746/2020, de 17 de juliol, del departament de salut de la Generalitat de Catalunya als equipaments esportius “Pavelló del Raval” i “Nou Camp Municipal”.

2.15 - Tinència d’Alcaldia d’Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència [Servei de Selecció i Desenvolupament] - Donar compte del primer apartat del decret número 6240/20, de 17 d’agost, relatiu al nomenament d’una funcionària interina.

2.16 - Tinència d’Alcaldia d’Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència [Servei de Selecció i Desenvolupament] - Donar compte del primer apartat del decret número 6241/20, de 17 d’agost, relatiu al nomenament d’una funcionària interina.

2.17 - Tinència d’Alcaldia d’Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència [Servei de Selecció i Desenvolupament] - Donar compte del primer apartat del decret número 6249/20, de 17 d’agost, relatiu a una contractació laboral de relleu.

2.18 - Tinència d’Alcaldia d’Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència [Servei de Selecció i Desenvolupament] - Donar compte del primer apartat del decret número 6250/20, de 17 d’agost, relatiu a una contractació laboral d’interinitat.

2.19 - Tinència d’Alcaldia d’Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència [Servei de Selecció i Desenvolupament] - Donar compte del primer apartat del decret número 6251/20, de 17 d’agost, relatiu a una contractació laboral de relleu.

2.20 - Alcaldia [Secretaria General] – Donar compte del decret número 6297/20, de 24 d’agost, relatiu a l’ampliació de la relació d’equipaments esportius que poden reprendre la seva activitat segons el decret d’alcaldia número 6063, de 5 d’agost d e 2020.

2.21 - Tinència d’Alcaldia d’Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència [Servei de Selecció i Desenvolupament] - Donar compte del primer apartat del decret número 6298/20, de 24 d’agost, relatiu a una contractació laboral per acumulació de tasques.

2.22 - Tinència d’Alcaldia d’Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència [Servei de Selecció i Desenvolupament] – Ratificar els apartats de primer a tercer i donar compte del quart del decret número 6302/20, de 24 d’agost, relatiu a la modificació de plantilla i de la relació de llocs de treball.

2.23 - Tinència d’Alcaldia d’Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència [Servei de Selecció i Desenvolupament] - Donar compte del primer apartat del decret número 6303/20, de 24 d’agost, relatiu al nomenament d’una funcionària interina.

2.24 - Tinència d’Alcaldia d’Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència [Servei de Selecció i Desenvolupament] – Ratificar els apartats primer i segon i donar compte del tercer del decret número 6304/20, de 24 d’agost, relatiu a la reconversió d’un lloc de treball i nomenament d’un funcionari interí.

2.25 - Tinència d’Alcaldia d’Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència [Servei de Selecció i Desenvolupament] – Ratificar els apartats de primer a tercer i donar compte del quart del decret número 6332/20, de 25 d’agost, relatiu a la reconversió d’un lloc de treball i nomenament d’un funcionari interí.

2.26 - Tinència d’Alcaldia d’Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència [Servei de Gestió Tributària] – Donar compte del decret número 6471/20, de 4 de setembre, relatiu a l’aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança número 4, reguladora del preu públic per al servei de recollida i gestió de residus comercials i industrials.

2.27 - Tinència d’Alcaldia d’Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència [Servei de Selecció i Desenvolupament] - Donar compte del primer apartat del decret número 6523/20, de 8 de setembre, relatiu al nomenament d’una funcionària interina.

2.28 - Tinència d’Alcaldia d’Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència [Servei de Selecció i Desenvolupament] - Donar compte del primer apartat del decret número 6528/20, de 8 de setembre, relatiu al nomenament d’un funcionari interí.

2.29 - Alcaldia [Secretaria General] – Donar compte del decret número 6595/20, de 10 de setembre, relatiu a una nova ampliació de la relació d’equipaments esportius que poden reprendre la seva activitat segons el decret d’alcaldia número 6063, de 5 d’agost d e 2020.

2.30 – Tinència d’Alcaldia d’Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència [Servei de Selecció i Desenvolupament] - Ratificar els acords de primer a setè del decret número 7040,  de 28 de setembre, relatiu a aprovar la creació de la Unitat de Suport i Intervenció Ràpida, en el Servei de Seguretat Ciutadana i Ordre Públic, amb efectes del 6 de juliol de 2020. 

ALCALDIA – Actuant el Ple Municipal com a Junta General de la Societat Gramepark, SA-

 Proposta d'aprovació dels comptes anuals corresponents a l'exercici 2019 de la societat municipal Gramepark, SA. 

ALCALDIA [Intervenció] 

Donar compte de l'informe de l'interventor municipal sobre l'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera de l’exercici 2019. 

ALCALDIA [Intervenció]

Donar compte de les dades de l’execució pressupostària corresponents al segon trimestre de 2020, de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, del Patronat Municipal de la Música i de les societats mercantils municipals Gramepark, SA i Grameimpuls, SA, trameses per la Intervenció al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.

ALCALDIA [Intervenció]

Donar compte del Pla de Control Financer per l’exercici 2020.

ALCALDIA [Direcció de Participació i Centres Cívics]

Proposta d'aprovació del Pla d’Acció Municipal 2020-2023 (PAM).

TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA [Serveis Econòmics]

Proposta d'aprovació d'un expedient de modificació de crèdit del pressupost de l'exercici 2020. 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT

Proposta d'aprovació provisional del  Pla Especial per a la concreció d'usos a l'equipament de la CIBA.

10 TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT

Proposta d'aprovació inicial de la Modificació puntual de PGM per a la ubicació de la comissaria de la Policia Local.

11 TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT; SUBÀREA D'ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT

Proposta d'aprovació del cànon de la concessió administrativa per la gestió integral del cementiri municipal per a l’exercici 2020.

12 TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT; SUBÀREA D'ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT I REGIDORIA DE MEDI AMBIENT I PROTECCIÓ ANIMAL

Proposta d'aprovació del Pla Municipal de Prevenció d’Incendis Forestals de Santa Coloma de Gramenet pel període 2020 a 2025.

MOCIONS

13 GRUP MUNICIPAL EN COMÚ PODEM

MOCIÓ PER UN RETORN DIGNE DELS CATALANS I CATALANES RESIDENTS A L’EXTERIOR I ELS SEUS DESCENDENTS.

* Petició de paraula – Comissió Retorn Digne – Sr. Héctor Pujols.

14 GRUPS MUNICIPALS EN COMÚ PODEM, PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA I CIUTADANS

MOCIÓ PER EXIGIR CANVIS LEGISLATIUS PER A L’ERRADICACIÓ DEL MALTRACTAMENT ANIMAL I PER A L’ADHESIÓ AL “PACTO TEGUISE”.

15 GRUPS MUNICIPALS ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA I EN COMÚ PODEM

MOCIÓ PER LA POSADA EN MARXA DE LA LLEI DE MESURES URGENTS EN MATÈRIA DE CONTENCIÓ DE RENDES EN ELS CONTRACTES D'ARRENDAMENT D'HABITATGE.

ESMENA A LA TOTALITAT DEL GRUP MUNICIPAL PSC.

16 i 17 GRUP MUNICIPAL CIUTADANS

MOCIÓN RELATIVA AL APOYO Y LA ELABORACIÓN DE UN PLAN DE AYUDAS ESPECÍFICO AL SECTOR DEL OCIO NOCTURNO, LA RESTAURACIÓN Y LOS LOCALES MUSICALES.

MOCIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE UN PLAN MUNICIPAL EN CONTRA DE LA OKUPACIÓN  ILEGAL DE VIVIENDAS.

18 GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA

MOCIÓ PER RECLAMAR AL GOVERN ESPANYOL LA NORMALITZACIÓ I MILLORA DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL (SEPE).

PRECS I PREGUNTES

Grup Municipal Ciutadans – 11 precs i 4 preguntes.

Grup Municipal En Comú Podem – 

Grup Municipal Esquerra Republicana de Catalunya –