Ordre del dia

 

 Ratificació pel ple de l’excepcionalitat de la situació,  a efectes de la realització telemàtica de la sessió.

 

1

 Aprovació, si escau, de l’acta número 5/2020, corresponent a la sessió ordinària del dia 8 de juny de 2020.

 

2

 SECRETARIA GENERAL - Ratificar i/o donar compte de diversos acords i decrets.


 

 

3

 

ALCALDIA

Proposta d'aprovació de les Festes locals del municipi de Santa Coloma de Gramenet per a l’any 2021.

 

4

 

ALCALDIA [Intervenció]

Donar compte de l’execució pressupostària del primer trimestre de 2020.

 

5

 

ALCALDIA [Intervenció]

Donar compte dels informes d’Intervenció de l’exercici 2018: Control financer de les  societats municipals i Fiscalització plena posterior de Ajuntament i de l’organisme autònom del Patronat Municipal de la Música.

 

6

 

ALCALDIA – Actuant el Ple com a Junta General de l'empresa municipal Grameimpuls, SA -

Proposta d'aprovació dels comptes anuals 2019 de Grameimpuls, SA.

7

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA [Serveis Econòmics]

Proposta d'aprovació d'un expedient de modificació de crèdit del pressupost de l'exercici 2020.

 

8

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA [Servei de Planificació i Organització]

Donar compte del grau de compliment dels 345 compromisos de qualitat de les 59 Cartes de Serveis de 2019.

 

9

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA [Servei de Compres i Gestió Patrimonial]

Proposta d'aprovació de l’expedient de rectificació de l’inventari de béns i drets de la Corporació tancat a data 31 de desembre de 2019.

 

10

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS,  URBANISME COMERÇ I MOBILITAT  [Departament de Comerç, Fires i Disciplina de Mercat]

Proposta d'aprovació de l’esborrany de conveni a signar entre l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, l’empresa Consum, S. Coop. V., el concessionari del bar i la Junta de Concessionaris del Mercat Municipal de Singuerlín, per a dur a terme la reforma de l’esmentat Mercat.

 

11

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA, CULTURA I ESPORTS

Proposta d'aprovació de la pròrroga del Pla Director de Cooperació i Educació per a la Transformació Social 2017-2020 de Santa Coloma de Gramenet, des de maig 2020 fins a maig 2021.

 

12

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT [Servei de Gestió Urbanística i Habitatge]

Proposta d'aprovació de l'adquisició definitiva, de manera anticipada, de la finca de l’avinguda de la Generalitat, núm. 209, pel preu de 86.000,00 €, per a ser destinada íntegrament a l’emplaçament d’un nou Institut d’Educació Secundària, en compliment de les previsions del planejament vigent.

 

13

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT [Servei de Gestió Urbanística i Habitatge]

Proposta d'aprovació de l'adquisició definitiva, de manera anticipada, de la finca de l’avinguda de la Generalitat, núm. 213, pel preu de 210.000,00 €, per a ser destinada íntegrament a l’emplaçament d’un nou Institut d’Educació Secundària, en compliment de les previsions del planejament vigent.

14

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT [Servei de Gestió Urbanística i Habitatge]

Proposta d'aprovació definitiva de les Bases reguladores del pagament de les quotes de contribució a les obres corresponents a l’Àrea de Conservació i Rehabilitació de Mas Marí.

 

15

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT [Servei de Gestió Urbanística i Habitatge]

Proposta de rebuig del full d’apreuament de la  botiga exterior núm. 6 del Mercat del Fondo i aprovar el full d’apreuament administratiu.

 

 

PROPOSTA D’URGÈNCIA

 

16

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA [Servei de Gestió Tributària]

 Proposta d’aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança número 4, reguladora dels preus públics per al servei de recollia i gestió de residus comercials i industrials.

Mocions

 

 

 

 

17

 

GRUPS MUNICIPALS EN COMÚ PODEM I PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA 

MOCIÓ PER IMPULSAR UN MODEL PÚBLIC I DE QUALITAT A LES RESIDÈNCIES I EN L’ATENCIÓ A LA GENT GRAN DE CATALUNYA.

*Petició de paraula – SOS Gramenet – Sra. Emiliana Salinas.

 

 

 

 

18

 

GRUPS MUNICIPALS PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA I ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA

MOCIÓ D’ADHESIÓ A LA XARXA D’ENTITATS LOCALS, PROMOGUDA PER AL FEMP, PER DESENVOLUPAR ELS OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE (ODS) DE L’AGENDA 2030.

 

 

 

 

 

 

19

 

[Per acord de la Junta de portaveus, es farà el debat conjunt de les mocions 19 i 20]

GRUP MUNICIPAL CIUTADANS

MOCIÓ PER A LA MILLORA DE SEGURETAT CIUTADANA.

 

 

 

20

 

GRUP MUNICIPAL PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA

MOCIÓ PER LA MILLORA DE LA SEGURETAT CIUTADANA.

 

 

 

 

 

21

 

 

GRUP MUNICIPAL EN COMÚ PODEM

MOCIÓ PER A LA REGULARITZACIÓ DE LES PERSONES MIGRADES QUE VIUEN A SANTA COLOMA DE GRAMENET.

  • ESMENA DEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA.
 

 

 

 

22

 

 

23

 

GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA

MOCIÓ PLA DIRECTOR SOSTENIBLE DEL VERD URBÀ I L’ARBRAT VIARI.

 

 

 

 MOCIÓ PER CLARIFICAR LES PRESSUMPTES IRREGULARITATS COMESES PER LA MONARQUIA ESPANYOLA.

Precs i preguntes

    • Grup Municipal Ciutadans – 2 preguntes
    • Grup Municipal En Comú Podem – 6 preguntes i 2 precs
    • Grup Municipal Esquerra Republicana de Catalunya –