Número: 5/2020
Caràcter: ordinari 
Data: 8 de juny de 2020
Hora: 18.00
Sessió telemàtica

Ordre del dia

 

 

Ratificació pel ple de l’excepcionalitat de la situació,  a efectes de la realització telemàtica de la sessió.

 

1

 

Aprovació, si escau, de les actes número 2/2020, 3/2020 i 4/2020, corresponents a la sessió ordinària del dia 24 de febrer i les sessions extraordinària i urgent i extraordinària del dia 4 de maig de 2020, respectivament.

 

2

 

SECRETARIA GENERAL

Ratificar i/o donar compte de diversos decrets.

 

3

 

ALCALDIA [Intervenció]

Donar compte de les liquidacions de l’exercici 2019 de l’Ajuntament i del Patronat Municipal de la Música, així com de l’informe sobre la fiscalització de l’exercici 2019.

 

4

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT

Proposta d’aprovació de la resolució del contracte del servei de neteja dels edificis, dependències municipals i centres docents públics a Santa Coloma de Gramenet, per mutu acord entre l’Ajuntament l’empresa Idonia Natur, S.L.

 

5

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA [Servei de Contractació]

Proposta d'aprovació per declarar la necessitat d'iniciar la licitació del contracte de  serveis de neteja dels edificis, dependències municipals i centres docents públics de Santa Coloma de Gramenet, amb mesures de contractació socialment responsable, i aprovar el plec administratiu i el plec tècnic.

 

6

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE  PARTICIPACIÓ CIUTADANA, CULTURA I ESPORTS

Proposta d'aprovació de la modificació del Reglament de la Comissió Municipal de Festes de Santa Coloma de Gramenet.

 

7

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT; SUBÀREA D'ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT

Proposta d'aprovació de la revisió de preus del contracte, així com dels preus unitaris de la facturació variable i de l’ampliació, del contracte administratiu especial per a la recollida de residus de fracció de rebuig i neteja viària.

 

8

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT

Proposta d'aprovació inicial del  Pla Especial per a la concreció d'usos a l'equipament de la CIBA.

9

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT

Proposta d’aprovació de les modificacions i la revisió de preus del contracte administratiu especial per a la recollida selectiva i residus voluminosos en el municipi, subscrit amb l’empresa CORPORACIÓN CLD, SERVICIOS URBANOS DE TRATAMIENTOS DE RESIDUOS, S.L.

 

10

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT

Proposta d'aprovació per la suspensió del tràmit de llicències urbanístiques per al canvi d’ús de locals d’oficines, industrials, comercials o d’altre tipus a ús d’habitatge o residencial, al terme municipal de Santa Coloma de Gramenet.

 

 

 

 

11

 

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL D’URGÈNCIA SOBRE LA DECISIÓ ADOPTADA PER L’EMPRESA AUTOMOBILÍSTICA NISSAN DE CESSAR LA SEVA ACTIVITAT INDUSTRIAL A CATALUNYA.

Mocions

12

 GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA

MOCIÓ SOBRE LES INHUMACIONS DE COL·LECTIUS MINORITARIS I EL DRET A SER ENTERRAT SEGONS LES SEVES CONVICCIONS, ÈTIQUES O ESPIRITUALS.

* Petició de paraula Comunidad Islámica de Santa Coloma de Gramenet - Driss El Allali Bakhat.

* Petició de paraula Associacio de taxistes pakistanesos de Catalunya -  Shahzad Akbar Begum.

* Petició de paraula Pak Federación de España - Suleman Shahbaz.

13 MOCIÓ PER DONAR EL NOM DE RAMÓN RODRÍGUEZ DELGADO A UN ESPAI A LA BIBLIOTECA DE CAN PEIXAUET.

Precs i preguntes

    • Grup Municipal Ciutadans – 1 prec i 10 preguntes.
    • Grup Municipal En Comú Podem – 4 precs i 5 preguntes.
    • Grup Municipal Esquerra Republicana de Catalunya – 4 precs i 10 preguntes.