1 Aprovació, si escau, de l’acta número 15/2019, corresponent a la sessió ordinària del dia 16 de desembre de 2019.

2 SECRETARIA GENERAL

Ratificar i/o donar compte de diversos acords i decrets.

2.1 - Tinència d'alcaldia d’Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència [Servei de Compres i Gestió Patrimonial] – Ratificar el decret número 11519/2019, de 9 de desembre, relatiu a donar la conformitat a la cessió del dret d’ús d’una plaça d’aparcament del pàrquing situat a l’av. Pallaresa.

2.2 - Tinència d'alcaldia d’Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència [Servei de Selecció i Desenvolupament] – Donar compte del primer apartat del decret número 11566/2019, de 10 de desembre, relatiu al nomenament d’una funcionària interina.

2.3 – Tinència d'alcaldia d’Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència [Servei de Compres i Gestió Patrimonial] – Ratificar el decret número 11684/2019, d’11 de desembre, relatiu a donar la conformitat a la cessió del dret d’ús d’una plaça d’aparcament del pàrquing anomenat Can Genís.

2.4 - Tinència d'alcaldia d’Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència [Servei de Selecció i Desenvolupament] – Donar compte del primer apartat del decret número 11707/2019, d’11 de desembre, relatiu al nomenament d’un funcionari interí.

2.5 - Tinència d'alcaldia d’Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència [Servei de Compres i Gestió Patrimonial] – Ratificar el decret número 11815/2019, de 12 de desembre, relatiu a donar la conformitat a la cessió del 50% dret d’ús d’una plaça d’aparcament del pàrquing situat a l’av. Pallaresa.

2.6 - Tinència d'alcaldia d’Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència [Servei de Compres i Gestió Patrimonial] – Ratificar el decret número 11816/2019, de 12 de desembre, relatiu a donar la conformitat a la cessió del 50% dret d’ús d’una plaça d’aparcament del pàrquing situat a la plaça Montserrat Roig.

2.7 - Tinència d'alcaldia d’Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència [Servei de Compres i Gestió Patrimonial] – Ratificar el decret número 11818/2019, de 12 de desembre, relatiu a donar la conformitat a la cessió del dret d’ús d’un box situat al pàrquing ubicat a la plaça de l’Abat Escarré.

2.8 - Tinència d'alcaldia d’Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència [Servei de Selecció i Desenvolupament] – Donar compte del primer apartat del decret número 11822/2019, de 12 de desembre, relatiu al nomenament d’una funcionària interina.

2.9 - Tinència d'alcaldia d’Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència [Servei de Selecció i Desenvolupament] – Donar compte del primer apartat del decret número 11966/2019, de 13 de desembre, relatiu al nomenament d’una funcionària interina.

2.10 - Tinència d'alcaldia d’Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència [Servei de Selecció i Desenvolupament] – Donar compte del primer apartat del decret número 11969/2019, de 13 de desembre, relatiu al nomenament d’una funcionària interina.

2.11 - Tinència d'alcaldia d’Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència [Servei de Compres i Gestió Patrimonial] – Ratificar el decret número 12209/2019, de 18 de desembre, relatiu a donar la conformitat a la cessió del 50% dret d’ús d’una plaça d’aparcament del pàrquing situat a l’av. Pallaresa.

2.12 – Alcaldia [Tinència d’alcaldia de Seguretat Ciutadana i Civisme] – Donar compte del decret número 12388/2019, de 23 de desembre, relatiu a l’aprovació definitiva del Document Únic de Protecció Civil Municipal de Santa Coloma de Gramenet.

2.13 - Tinència d'alcaldia d’Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència [Servei de Selecció i Desenvolupament] – Donar compte del primer apartat del decret número 12471/2019, de 24 de desembre, relatiu al nomenament d’una funcionària interina.

2.14 - Tinència d'Alcaldia de Drets Socials i Ciutat Educadora - Ratificar el decret número 12639/2019, de 30 de desembre, relatiu a aprovar la delegació de competències del transport adaptat esporàdic en favor de l'Àrea Metropolitana de Barcelona a fi i efecte que l'AMB pugui subrogar-se s'escau, en el conveni de col•laboració subscrit entre l’Ajuntament de Badalona, el Consell Comarcal del Barcelonès i l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, així com en els cobraments destinats a cofinançar la prestació del servei esporàdic de transport adaptat per persones amb discapacitat i mobilitat reduïda, dels municipis de Badalona, Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet, amb vigència de l’1 de gener a 31 d'agost de 2020.

2.15 – Alcaldia [Gerència/ Secretaria General] – Ratificar el primer punt del decret número 115/2020, de 7 de gener, relatiu a la pròrroga del nomenament transitori de dos directius.

2.16 – Alcaldia [Gerència/ Secretaria General] – Ratificar el primer punt del decret número 266/2020, de 13 de gener, relatiu a la designació del gerent municipal com a nou membre de la Mesa de Contractació.

Punts d’urgència

Ratificació de la urgència

2.17 – Alcaldia [Serveis Econòmics] – Donar compte del decret número 760/20, de 27 de gener, relatiu a aprovar el pla d’acció de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, el seu organisme i autònom Patronat Municipal de la Música i els societats mercantils Gramerpark, SA i Grameimpuls, SA.

2.18 – Tinència d’alcaldia de subàrea d’Espai Públic i Medi Ambient – Ratificar el decret número 770/20, de 27 de gener, relatiu a aprovar la liquidació complementària dels ingressos de CONSTE Concesiones Administrativas, SL, gestora del Cementiri Municipal, referents a l’any 2016.

3 SECRETARIA GENERAL

Donar compte de la presa de possessió del senyor Adrià Sánchez Payán, en data 1 de gener de 2020, com a tresorer, com a conseqüència de la resolució de Direcció General d’Administració Local de 13.01.2020.

4 ALCALDIA [Servei d'Assumptes Generals] 

Donar compte de les dades corresponents a les  rectificacions del Padró Municipal d’Habitants amb referència  31 de desembre de 2018. 

5 ALCALDIA [Intervenció]

Donar compte de les auditories de regularitat de diversos contractes de gestió d’escoles bressol i el contracte relatiu a la concessió administrativa del servei de cementiri municipal.

6 TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT

Proposta d'aprovació provisional del Pla Especial d'ordenació de volums de l'edificació situada al carrer de Cristòfor Colom, 50-52.

 7 DECLARACIÓ INSTITUCIONAL

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE REBUIG A LA SUPRESSIÓ DELS JUTJATS DE VIOLÈNCIA CONTRA LA DONA.

MOCIONS

8 GRUPS MUNICIPALS EN COMÚ PODEM, ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA I PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA

MOCIÓ PER REFERMAR EL COMPROMÍS DE SANTA COLOMA DE GRAMENET AMB L’ANTIFEIXISME I LA RECUPERACIÓ DE LA MEMÒRIA HISTÒRICA.

* Petició de paraula – Sr. Manel Rodríguez- Comissió Antifeixista 27 de Gener.

9 -10 GRUP MUNICIPAL CIUTADANS

MOCIÓN EN RELACIÓN A LOS INCUMPLIMIENTOS DEL GOVERN DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA CON LA CIUDAD DE SANTA COLOMA DE GRAMENET.

MOCIÓN PARA MEJORAR LA MOVILIDAD, LA ACCESIBILIDAD Y LOS SERVICIOS EN NUESTROS BARRIOS.

11 - 12 GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA

MOCIÓ PEL RETORN SOCIAL DEL RESCAT BANCARI I PER GARANTIR L’ACCÉS A L’HABITATGE SOCIAL I ALTRES MESURES.

MOCIÓ PER RECLAMAR LA NUL•LITAT DE LA SENTÈNCIA I LA LLIBERTAT IMMEDIATA D’ORIOL JUNQUERAS I LA RESTA DE PRESOS I PRESES POLÍTIQUES.

PRECS I PREGUNTES

Grup Municipal ERC –  

Grup Municipal ECP –  

Grup Municipal C’s – 10 preguntes i 9 precs.