Ordre del dia

1

 Aprovació, si escau, de l’acta número 13/2019, corresponent a la sessió ordinària del dia 28 d'octubre de 2019.

2

SECRETARIA GENERAL

Ratificar i/o donar compte de diversos acords i decrets.

2.1 – Tinència d’alcaldia de Serveis Territorials, Urbanisme, Comerç i Mobilitat – Donar compte de l’acord número 11 de la Junta de Govern Local del 22 d’octubre de 2019, relatiu a l’aprovació del calendari d’obertura d’establiments comercials en diumenge i dies festius següents per als anys 2020 i 2021.

2.2 – Tinència d’alcaldia d’Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència [Direcció de Serveis Interns, Innovació i Universitats /Servei de Selecció i Desenvolupament] – Donar compte del primer apartat del decret número 9715/2019, de 22 d’octubre, relatiu al nomenament d’una funcionària interina.

2.3 – Tinència d’alcaldia de Drets Socials i Ciutat Educadora [Serveis Jurídics] – Donar compte del decret número 9881/2019, de 24 d’octubre, relatiu a l’aprovació definitiva de la modificació dels Estatuts del Consorci per a la Normalització Lingüística.

2.4 - Tinència d’alcaldia d’Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència [Direcció de Serveis Interns, Innovació i Universitats /Servei de Selecció i Desenvolupament] – Ratificar el primer apartat del decret número 10082/2019, de 29 d’octubre, relatiu a la reconversió d’un lloc de treball d’administratiu de l’OIAC en un lloc administratiu al Servei de Selecció i Desenvolupament.

2.5 - Tinència d’alcaldia d’Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència [Direcció de Serveis Interns, Innovació i Universitats /Servei de Selecció i Desenvolupament] – Ratificar els apartats primer i segon del decret número 10083/2019, de 29 d’octubre, relatiu a la conversió d’una plaça de psicòleg/oga RRHH en plaça de tècnic/a superior i lloc de tècnic/a prevenció.

2.6 – Alcaldia [Secretaria General] – Donar compte del decret número 10129/2019, de 30 d’octubre, relatiu al nomenament del Sr. Joan Carles Mas Bassa, de la Sra. Carmen Arana i del Sr. Diego Arroyo com a assessors de l’alcaldia.

2.7 - Alcaldia [Secretaria General] – Donar compte del decret número 10321/2019, de 6 de novembre, relatiu a nomenar membres de la Comissió del Patrimoni Arquitectònic, Cultural i Natural i per a la Normalització Lingüística.

3

ALCALDIA [Secretaria General/ Gerència]

Proposta d’acord de modificació del Reglament Orgànic Municipal per tal d’introduir el Títol IV, regulador de la direcció pública professional a l’ajuntament.

4

ALCALDIA [Intervenció]

Donar compte de l’execució pressupostària del tercer trimestre de 2019.

5

TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA [Gabinet de Planificació i Organització]

Proposta d'aprovació inicial de l’actualització de continguts de les Cartes de Serveis de l’any 2020.

6

TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA [Servei de Contractació]

Proposta d'aprovació de l'actualització del Pla anual de contractació de l'exercici pressupostari 2019 i aprovar el Pla anual de contractació de l'exercici pressupostari 2020.

* Petició de paraula Associació Èdip Rei contra l’exclusió jurídica – Sra. Odile Lema.

7

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS,  URBANISME COMERÇ I MOBILITAT  [Departament de Comerç, Fires i Disciplina de Mercat]

Proposta d'aprovació de la pròrroga de les concessions d’algunes places de l’aparcament del Mercat Municipal de Singuerlín i extinció de les concessions de la resta.

 

DECLARACIONS INSTITUCIONALS

8

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL AMB MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL I EUROPEU DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT.

* Petició de paraula CEMFIS - Sra. Carmen.

* Petició de paraula ASPANIDE - Sra. Isabel.

* Petició de paraula FUNDACIÓ TALLERS - Sra. Puri i Sra. Ma Rosa.

9

MANIFEST 25 N DIA INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES 2019.     

* Petició de paraula Dones En Comú Podem Santa Coloma – Sra. Maika Herrero. 

* Petició de paraula The Suffragettes – Sra. Patricia Comesaña.

10

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL AMB MOTIU DEL DIA MUNDIAL DE LA SIDA, 1 DE DESEMBRE DE 2019.

 

MOCIONS 

11

 

GRUP MUNICIPAL EN COMÚ PODEM

Moció PAHV Santa Coloma por la defensa de la vivienda.

* Petició de paraula  PAHVGramenet – Sr. Juan Pastor.

* Petició de paraula SOM Gramenet – Sra. Teresa Franco. 

12

 

 

 

 

GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA

Moció en defensa del patrimoni de Santa Coloma de Gramenet.

* Petició de paraula Plataforma Salvem la Ciutat Vella de Santa Coloma de Gramenet – Sra. Sílvia Terol.

* Petició de paraula SOM Gramenet – Sra. Anna Pérez.

PRECS I PREGUNTES

Grup Municipal ERC – 

Grup Municipal ECP – 

Grup Municipal C’s –