ORDRE DEL DIA

 

1

 

Donar compte de la formació dels diversos grups municipals i de la designació dels seus presidents i portaveus.

 

 

2

 

Proposta d'acord per establir la periodicitat de les sessions del ple i de la Junta de Govern Local.

 

 

3

 

Proposta d'acord en relació a la Comissió Informativa Permanent i a la Comissió Especial de Comptes.

 

 

4

 

Proposta d'acord de delegació de determinades funcions del Ple en l’Alcaldia i en la Junta de Govern Local.

 

 

5

 

Donar compte del decret número 7304/2019, de 12 de juliol, relatiu al nomenament de tinències d’alcaldia, formació de la Junta de Govern Local i delegacions.

 

 

6

 

Donar compte del decret número 7285/2019, de 12 de juliol, relatiu al nomenament de la presidència efectiva de la Comissió Informativa Permanent.

 

 

7

 

Proposta d’aprovació de la relació de càrrecs de la corporació amb dedicacions exclusives i parcials, de les indemnitzacions i de les aportacions als grups municipals.

 

 

8

 

Proposta d'aprovació de la designació de representants en determinats òrgans col·legiats: Renovació dels membres del Consell d'Administració de la societat municipal Gramepark, SA.

 

 

9

 

Proposta d'aprovació de la designació de representants en determinats òrgans col·legiats: Renovació dels membres del Consell d'Administració de la societat municipal Grameimpuls, SA.

 

 

 

10

 

Proposta d'acord de la designació de representants en determinats òrgans col·legiats – Nomenament en òrgan col·legiat del Patronat Municipal de la Música.

 

 

11

 

Proposta d'acord de la designació dels representants municipals al Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

 

 

12

 

Proposta d’acord de constitució de la Mesa de Contractació de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.