ORDRE DEL DIA

 

1

 

CONSTITUCIÓ DE LA MESA D’EDAT.

 

 

2

 

COMPROVACIÓ DE LES CREDENCIALS I DEL COMPLIMENT DE LA RESTA DE CONDICIONS PER A SER REGIDOR/A.

 

 

3

 

PROMESA O JURAMENT DEL CÀRREC DE REGIDOR/A.

 

 

4

 

CONSTITUCIÓ DE LA CORPORACIÓ.

 

 

5

 

ELECCIÓ D’ALCALDE/ESSA.

 

 

6

 

PRESA DE POSSESSIÓ DE L’ALCALDE/ESSA.