Gestió urbanística

El conjunt de processos tendents a desenvolupar el planejament urbanístic aprovat constitueix la gestió urbanística. En aquesta secció es poden consultar els expedients i els polígons de gestió urbanística vigents al municipi, tant els regulats pels propis expedients urbanístics de gestió com els que deriven dels expedients urbanístics de planejament (plans especials, modificacions de PGM, etc.).

Expedients de gestió urbanística (projectes de reparcel·lació, d'expropiació, d'urbanització...., etc)

Polígons de gestió urbanística (polígons d'actuació, unitats d'actuació)