Planejament urbanístic / Plànol de Ciutat

Benvinguts al Departament de Planejament urbanístic.

Aquí es pot obtenir informació relativa a les afectacions urbanístiques d’una finca, els paràmetres d’edificació d’una parcel·la o la compatibilitat urbanística d’un ús o activitat respecte al planejament vigent. Més concretament, pot obtenir informació dels següents temes:

          - Edificabilitat d'una finca (alçades, volumetries, densitat, ...).
          - Afectacions urbanístiques d'una finca (zones verdes, equipaments, vials, ...).
          - Normativa i ordenances urbanístiques.
          - Usos permesos segons normativa.
          - Expedients urbanístics aprovats i/o en tràmit a l'àmbit de la Ciutat.

També pot, per a temes del Plànol de la ciutat i del Planejament:

  • Adreçar-se de forma presencial i sense cita prèvia, de dilluns a divendres entre les 9 i les 13 hores, a la finestreta d’Informació urbanística situada de les oficines de Serveis Territorials de la Plaça Olimpo, 3
  • Consultar el Geoportal urbanístic de la ciutat on trobarà  tota la informació urbanística i cadastral d’una finca.
  • Demanar, previ pagament de les taxes corresponents, els següents Certificats i Consultes en aquest enllaç:

             - Certificat de Règim urbanístic (CRU)

             - Certificat d'antiguitat d'un edifici (CA) 

             - Certificat de canvi de numeració o denominació d'un carrer (CND)  

             - Certificat de legalitat i antiguitat d'un habitatge per sol·licitar la cèdula d'habitabilitat (CLA)

            - Certificat de legalitat per presentar al Registre de la propietat (CLRP)

            - Consulta prèvia d’activitats (CP)

            - Consulta prèvia a la sol·licitud d'un canvi d'ús (CPCUS[TRÀMIT SUSPÈS TEMPORALMENT]

            - Informe urbanístic associat a la tramitació d'activitats.

           - Còpies de plànols de la ciutat a escala per fulls, en paper o en suport digital.

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

Gabinet d'Acció Territorial - Planejament Urbanístic / Plànol de la Ciutat

Adreça: Plaça Olimpo 3, (av. Francesc Macià  cantonada cr. Mare de Déu dels Àngels).  CP. 08921 - Santa Coloma de Gramenet

correu electrònic:  informaciourbanistica@gramenet.cat

Telèfon: 93 462 40 00

Horari d'atenció al públic:

De Dilluns a Divendres de 9 a 13h.

Descarregui la carta de serveis del GAT

Més informació a la carta de Serveis

 

 


La informació relativa als usos i aprofitament urbanístic del sòl i als processos d'execució per arribar  a desenvolupar el planejament urbanístic està continguda en aquesta pàgina. Aquí es pot consultar l'edificabilitat d'una finca (alçades, volumetries, densitats...), els usos permesos (habitatge, comercial, industrial...), els terrenys destinats a sistemes (zones verdes, equipaments, vials...), els polígons de gestió (expropiacions, parcel·lacions...), els expedients de planejament urbanístics aprovats o que estan en tramitació, la cartografia existent, etc.

 

OPCIONS DISPONIBLES
  • Geoportal urbanístic: Visor de mapes on es pot consultar la classificació del sòl, les qualificacions urbanístiques, els expedients de planejament, els àmbits de protecció i els àmbits de gestió urbanística de tot el municipi. Aquí es pot obtenir(clicant a sobre) la fitxa urbanística d'una percel·la amb informació sobre les condicions d'edificació, usos permesos, expedients urbanístics que li afecten i si està inclosa en algun polígon d'actuació, de suspensió de llicències, etc.
  • Normativa urbanística: Per consultar les normes i ordenances urbanístiques del Pla General Metropolità ( PGM ) i la normativa i ordenances urbanístiques d'àmbit municipal vigents.
  • Expedients urbanístics: Per consultar els expedients de Plans urbanístics generals i derivats, Estudis de Detall, Convenis urbanístics i Ordenacions volumètriques que afecten el municipi.
  • Protecció urbanística: La informació relativa als edificis o àmbits amb algun tipus de protecció (arquitectònica, natural, comercial...) està continguda en aquest apartat.
  • Gestió urbanística: Per consultar els expedients i els polígons de gestió urbanística vigents al municipi, tant els regulats pels propis expedients urbanístics de gestió com els derivats dels expedients urbanístics de planejament (plans especials, modificacions de PGM, etc.).
  • Expedients en tràmit:  Per consular els expedients urbanístics (plans, modificacions de PGM, expedients de gestió, estudis de detall i altres) que estan en tramitació o en redacció.
  • Cartografia:Cartografia Permet consultar plànols topogràfics i ortofotos de la ciutat així com dades cadastrals de caràcter públic d'una finca. També descarregar el Plànol Guia de la ciutat i de Barris.