El batxillerat forma part de l’educació secundària postobligatòria i té com a finalitat preparar a l’alumnat per a la seva incorporació a estudis posteriors, tant professionals com universitaris, i al món laboral.

CURRÍCULUM DE L’ETAPA

Aquesta etapa està formada per dos cursos acadèmics i s’organitza en tres modalitats:

Arts: adreçada a l’alumnat interessat en els fenòmens artístics, caracteritzats per la sensibilitat, l’expressió i la creativitat; amb inquietuds entorn del món audiovisual, les arts gràfiques, el disseny, el patronatge, els mitjans de comunicació, la publicitat, les arts escèniques, la producció i gestió d’empreses del sector cultural o l’animació cultural i social.

Ciències i tecnologia: adreçada a l’alumnat interessat per les ciències experimentals, les matemàtiques, els estudis relacionats amb continguts sociosanitaris i el món dels processos tecnològics i dels materials, instruments, aparells i màquines fets servir en la producció de béns i serveis.

Humanitats i ciències socials: adreçada a l’alumnat amb inquietuds relacionades amb els estudis lingüístics i literaris, la filosofia, les manifestacions culturals, les ciències socials, jurídiques, polítiques i econòmiques, la gestió i administració pública, la comunicació, les relacions públiques, la publicitat, el turisme i altres serveis d’oci.

Els estudis de batxillerat s’estructuren en una part comuna (assignatures comunes i tutoria) i una part diversificada (matèries pròpies de la modalitat escollida, matèries específiques i treball de recerca).

FORMES DE CURSAR-LO

A l’igual que les etapes educatives obligatòries, la modalitat més extensa de cursar el batxillerat és la presencial diürna. Tot i així, existeixen unes altres opcions:

Batxillerat a distància. Els i les alumnes majors de 18 anys poden estudiar el batxillerat a distància, per via telemàtica, a l’Institut Obert de Catalunya (IOC).

Batxillerat nocturn. Adreçat fonamentalment a persones que, per causa de l’activitat laboral o altres circumstàncies, encaixen en una oferta horària diferent de la del règim diürn. Per cursar el batxillerat en aquesta opció cal complir un dels dos requisits següents: tenir 18 anys o més, o bé tenir una edat compresa entre els 16 i els 18 anys i acreditar la impossibilitat de seguir estudis en règim diürn.

Batxibac. Aquest programa permet a l’alumnat cursar un currículum mixt que suposa fer un terç de l’horari lectiu del batxillerat en llengua francesa i cursar les matèries Llengua i Literatura Francesa i Història de França. Els i les alumnes, si aproven totes les matèries cursades i superen una prova externa, obtindran el títol de batxillerat i el diploma baccalauréat.

Batxillerat Internacional (BI). És un itinerari curricular específic determinat per l’Organització del Batxillerat Internacional (IBO) per fomentar l’excel·lència educativa i l’aprofundiment curricular.

TITULACIÓ

En acabar aquests estudis, els i les alumnes que hagin superat totes les matèries cursades rebran el títol de batxillerat, amb el qual es pot accedir a:

  • La universitat.
  • Un cicle formatiu de grau.
  • Ensenyaments superiors artístics.
  • Món laboral

Cliqueu aquí per a més informació

INSTITUTS D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA QUE OFEREIXEN ESTUDIS DE BATXILLERAT

CENTRE

MODALITAT

INSTITUT CAN PEIXAUET

agora.xtec.cat/iescanpeixauet/

Humanitats i ciències socials

Ciències i tecnologia

INSTITUT 9 DE SANTA COLOMA DE GRAMENET
https://agora.xtec.cat/insdesantacoloma/

https://agora.xtec.cat/insdesantacoloma/

General
Humanitats i ciències socials
Ciències i tecnologia

INSTITUT LA BASTIDA

https://agora.xtec.cat/ieslabastida/

Humanitats i ciències socials

Ciències i tecnologia

INSTITUT LES VINYES

http://www.ieslesvinyes.org/

Humanitats i ciències socials

Ciències i tecnologia

INSTITUT NUMÀNCIA

numancia.cat/web3/

Humanitats i ciències socials

Ciències i tecnologia

INSTITUT PUIG CASTELLAR

https://elpuig.xeill.net/

Humanitats i ciències socials

Ciències i tecnologia

INSTITUT RAMON BERENGUER IV

https://agora.xtec.cat/iesrb4/

Humanitats i ciències socials

Ciències i tecnologia

Artístic (plàstic i escènic)

INSITUT TERRA ROJA

https://agora.xtec.cat/iesterraroja/

Humanitats i ciències socials

Ciències i tecnologia

INSTITUT TORRENT DE LES BRUIXES

https://agora.xtec.cat/iestorrent/

Humanitats i ciències socials

Ciències i tecnologia

NORMATIVA

NORMATIVA

Decret 142/2008, de 15 de juliol, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments del batxillerat (DOGC núm. 5183, de 29.7.2008).

Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s’estableix el procediment d’admissió de l’alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públic (DOGC núm. 4852, de 29.3.2007).