Proper ple

Número: 8/2020

Caràcter: ordinari

Data: 28 de setembre de 2020

Hora: 18 h

Sessió: Telemàtica

Aquesta sessió es podrà seguir per streaming mitjançant aquest enllaç:  https://ajuntamentinforma.gramenet.cat/video/directes/

Ordre del dia

 

 Aprovació, si escau, de les actes número 6/20 i 7/20, corresponents a les sessions ordinària i extraordinària i urgent dels dies 13 i 27 de juliol, respectivament.

 

2   SECRETARIA GENERAL

Ratificar i/o donar compte de diversos decrets.

 

3   ALCALDIA – Actuant el Ple Municipal com a Junta General de la Societat Gramepark, SA-

Proposta d'aprovació dels comptes anuals corresponents a l'exercici 2019 de la societat municipal Gramepark, SA. 

 

4  ALCALDIA [Intervenció]

Donar compte de l'informe de l'interventor municipal sobre l'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera de l’exercici 2019.

 

5  ALCALDIA [Intervenció]

Donar compte de les dades de l’execució pressupostària corresponents al segon trimestre de 2020, de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, del Patronat Municipal de la Música i de les societats mercantils municipals Gramepark, SA i Grameimpuls, SA, trameses per la Intervenció al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.

 

6  ALCALDIA [Intervenció]

Donar compte del Pla de Control Financer per l’exercici 2020.

 

7  ALCALDIA [Direcció de Participació i Centres Cívics]

Proposta d'aprovació del Pla d’Acció Municipal 2020-2023 (PAM).

 

8  TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA [Serveis Econòmics]

Proposta d'aprovació d'un expedient de modificació de crèdit del pressupost de l'exercici 2020.

 

9  TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT

Proposta d'aprovació provisional del  Pla Especial per a la concreció d'usos a l'equipament de la CIBA.

 

10  TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT 

Proposta d'aprovació inicial de la Modificació puntual de PGM per a la ubicació de la comissaria de la Policia Local.

 

11  TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT; SUBÀREA D'ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT

Proposta d'aprovació del cànon de la concessió administrativa per la gestió integral del cementiri municipal per a l’exercici 2020.

 

12  TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT; SUBÀREA D'ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT I REGIDORIA DE MEDI AMBIENT I PROTECCIÓ ANIMAL

Proposta d'aprovació del Pla Municipal de Prevenció d’Incendis Forestals de Santa Coloma de Gramenet pel període 2020 a 2025.

 

MOCIONS

PRECS I PREGUNTES

 

 

Nota important
Aquestes propostes es poden veure modificades. El text definitiu serà el que consti en l’acta que s’aprova definitivament.