Dades econòmiques sobre urbanisme 2016

Font: Intervenció: General
Data última actualització: Maig 2017
Propera actualització: Maig 2018

DADES ECONÒMIQUES SOBRE URBANISME

Article pressupostariCrèdits inicialsCrèdits definitiusObligacions reconegudes
inversió nova en infraestructures i béns destinats a l'ús general1.343.764,222.846.923,051.361.345,80
inversió de reposició en infraestructures i béns destinats a l'ús general0,003.527.509,191.133.802,20
totals1.343.764,226.374.432,242.495.148,00
inversió en infraestructures per habitant11,32€53,72€21,03€
Aplicació pressupostàriaPrevisions inicials
Previsions definitives
Drets reconeguts nets
0000 11300 Impost sobre bens immobles18.995000,0018.995000,0019.041.131,76
0000 29000 Impost construccions, instal·lacions i obres180.000,00180.000,00121.580,17
7700 32503 Llicències d'obres161.600,00161.600,0061.531,74
7300 39701 Aprofitaments urbanístics0,000,0012.676,70
7700 39190 Altres multes i sancions-disciplina urbanística25.000,0025.000,0030.436,60
7700 39904 Despefectes i obres exec.subs.-disc. urban.39.200,0039.200,0036.173,40
totals19.400.800,0019.400.800,0019.303.530,37
Ingressos totals pressupost92.668.881,94116.796.198,41110.743.574,18
Proporció ingressos urbanisme sobre ingressos totals20,94%
16,61%
17,43%