Delegacions de competències en favor de la Junta de Govern Local

1)   Les qüestions que per la seva repercussió ciutadana requereixin una definició de posicions per part del Govern Municipal.

 

2)   Rebrà informació sobre l’exercici per l’Alcaldia d’accions judicials i administratives i de defensa de l’ajuntament, així com de les sentències o resolucions que posin fi als procediments judicials en els que estigui personal l’Ajuntament.

 

3)   Les actuacions necessàries, que no siguin competència del Ple, per a l’execució de les resolucions judicials.

 

4) Subvencions:

  • a) L’acceptació de subvencions.
  • b) L’aprovació de bases per a l’atorgament de premis i beques. c)Procediments d’atorgament de subvencions:

· Concurrència: La Junta de Govern Local serà competent per a l’aprovació de les bases reguladores de subvencions, de la convocatòria així com del seu atorgament.

· Concessió directa:

O L’alcaldessa serà competent per a l’aprovació de les subvencions de concessió directa a la que fa referència la lletra c) de la disposició desena de l’ordenança municipal de subvencions que tenen per objectiu fer front a situacions d’urgència o emergència, respectivament.

O La Junta de Govern Local serà competent per a l’aprovació de les subvencions de concessió directa a les que fa referència la lletra a), b) i d) de la mateixa disposició desena, que són les subvencions nominatives, les que vinguin imposades per una norma de rang legal i aquelles de caràcter excepcional a les quals s’acreditin les raons d’interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que dificultin la seva convocatòria pública.

 

5) Aprovació dels convenis amb entitats i associacions, altres administracions públiques o persones físiques o jurídiques.

 

6) Qüestions de personal:

  • a) Aprovar l’oferta pública d’ocupació d’acord amb el pressupost i la plantilla aprovats pel Ple.
  • b) L’aprovació de les bases de les proves per a seleccionar el personal i per als concursos de provisió de llocs de treball.

 

7) Procediments de contractació:

a) Aprovar l’inici dels procediments de contractació i els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, així com les adjudicacions dels mateixos, en els següents supòsits:

· La contractació d’obres quan suposi una despesa, que correspongui amb el valor estimat del contracte, igual o superior 80.000 euros i igual o inferior al 10% dels recursos ordinaris del pressupost o, en qualsevol cas, que no excedeixi la quantia de 6.000.000 d’euros, inclosos els contractes de caràcter plurianual quan la seva duració no sigui superior a 4 anys, pròrrogues incloses sempre que l’import acumulat de totes les anualitats no superi ni el percentatge indicat ni la quantia assenyalada.

· La contractació de subministraments, de serveis, de concessió d’obres, de concessió de serveis i contractes administratius especials, quan suposi una despesa, que correspongui amb el valor estimat del contracte, superior a 35.000 euros i igual o inferior al 10% dels recursos ordinaris del pressupost o, en qualsevol cas, que no excedeixi la quantia de 6.000.000 d’euros, inclosos els contractes de caràcter plurianual quan la seva duració no sigui superior a 4 anys, pròrrogues incloses sempre que l’import acumulat de totes les anualitats no superi ni el percentatge indicat ni la quantia assenyalada.

· La contractació privada, així com l’adjudicació de concessions sobre béns de l’Ajuntament, l’adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial, quan el seu pressupost base de licitació superi els 35.000 euros i no sobrepassi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost o, en qualsevol cas, que no excedeixi de l’import de 3.000.000 d’euros, així com l’alienació del patrimoni municipal, quan el seu valor no superi l’esmentat percentatge ni la quantia indicada, excepte l’alienació de béns de valor històric o artístic qualsevol que sigui el seu valor.

b) D’altra banda, en els procediments de contractació iniciats per la Junta de Govern segons el punt anterior, serà també competent per exercir la prerrogativa per interpretar els contractes, resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-los per raons d’interès públic, declarar la responsabilitat imputable al contractista com a conseqüència de l’execució del contracte, suspendre l’execució del mateix, acordar la seva resolució i determinar els efectes d’aquesta i ostentar les facultats d’inspecció de les activitats desenvolupades pels contractistes durant l’execució del contracte.

c) Així mateix, en el procediment obert no simplificat serà l’òrgan competent per a classificar les proposicions.

 

8) Les cessions d’ús, gratuïtes o no (arrendaments, cessions en precari...), dels béns patrimonials, i les autoritzacions i llicències d’utilització dels béns de domini públic, que no siguin de temporada, en la via pública. També, l’atorgament de concessions de les parades de mercats municipals.

 

9) Les aprovacions dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament general no expressament atribuïdes al Ple, i també l’aprovació dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització.

 

10) L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió i estiguin previstos al pressupost.

 

11) La resolució dels expedients de llicències urbanístiques d’obres majors i de primera ocupació, i l’aprovació de les liquidacions tributàries corresponents.

 

12) Aprovació de l’informe municipal vinculant en els supòsits d’autorització ambiental de l’Administració de la Generalitat.

 

13) Atorgament de la llicència municipal ambiental.

 

14) La resolució dels expedients d’infraccions urbanístiques greus. La resolució dels expedients de ruïna sense perill immediat.

 

15) L’autorització i disposició de despeses a favor dels ens dependents a partir dels 15.000 euros, i fins al límit establert a l’article 16.1 de les bases d’execució del pressupost, que serà competència del Ple.

 

16) Les altres que siguin delegades per l’Alcaldia, pel Ple de la Corporació o assignades per les Lleis.