Skip to main content

Ordre del dia de la Junta de Govern Local

Número: 8/2021

Caràcter: ordinari

Data: 9 de març 2021

Hora: 10.30

Sessió: Telemàtica

Ordre del dia

1 Aprovació, si escau, de l’acta número 7/2021, corresponent a la sessió ordinària del dia 2 de març de 2021.

2 Despatx de documents i normatives.

3 SECRETARIA GENERAL

Ratificar i/o donar compte de diversos decrets.

4 ALCALDIA [Secretaria General/Serveis Jurídics]

Donar compte de la interlocutòria del recurs contenciós administratiu núm.246-19.

5 ALCALDIA [Secretaria General/Serveis Jurídics]

Donar compte de la sentència dictada en el recurs contenciós administratiu núm.477-19-B.

6 ALCALDIA [Secretaria General/Serveis Jurídics]

Donar compte de la sentència dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 48-2020-D.

7 ALCALDIA
[Secretaria General/Serveis Jurídics]

Donar compte de la sentència dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 283-2020-E.

8 TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA [Servei d'Assumptes Generals]

Aprovar l'acceptació d'una subvenció que atorga la Generalitat de Catalunya pel concepte "Eleccions Parlament de Catalunya 14F".

9 TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ CIUTAT
[Tresoreria]

Declaració de baixes de crèdits incobrables.

10 TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA [Servei de Contractació]

Aprovar l'adjudicació del contracte d'obres d'urbanització de l'espai lliure de l'antiga escola Sant Just i carrers adjacents i complementàriament fomentar l'execució mediambientalment responsable de l'obra.

11 TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA [Servei de Contractació]

Declarar la necessitat d’iniciar la licitació del contracte d’obres de reparació de la impermeabilització de la coberta i substitució de la lluerna del pavelló poliesportiu La Bastida, amb mesures de contractació socialment responsables.

12 TINÈNCIA D'ALCALDIA DE DRETS SOCIALS I CIUTAT EDUCADORA


Aprovar la pròrroga del contracte de serveis per al desenvolupament d’accions d’intervenció comunitària relacionades amb les drogues subscrit amb l’Associació ASAUPAM (Associació de Suport a les Persones amb Problemes de Drogues), per un període d’un any, des del dia 16 de març de 2021 fins al 15 de març de 2022.

13 TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS,  URBANISME COMERÇ I MOBILITAT  [Departament de Comerç, Fires i Disciplina de Mercat]

Aprovar la convocatòria per a l’atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva a entitats sense ànim de lucre per al foment de l’associacionisme i la realització de projectes de promoció i desenvolupament del comerç local en el marc del Circuit de Comerç Social de Santa Coloma de Gramenet per a l’any 2021.

14 TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT

Aprovar les modificacions del contracte previstes en la clàusula 27 del plec de clàusules administratives particulars del contracte d’obres projecte executiu de la fase 2 del centre de formació per a Grameimpuls al recinte de l'Esperit Sant (tallers) amb mesures de contractació socialment responsables.

PRECS I PREGUNTES


 

 

Nota important:

Aquestes propostes es poden veure modificades. El text definitiu serà el que consti en l’acta que s’aprova definitivament.