Ordre del dia de la Junta de Govern Local

Número: 10/2020
Sessió: Ordinària
Data: 17 de març de 2020
Hora: 10:30 hores
Lloc: Sala de Govern

Ordre del dia

1 Aprovació, si escau, de l’acta número 9/2020, corresponent a la sessió ordinària del dia 10 de març de 2020.
2
Despatx de documents i normatives.
3 SECRETARIA GENERAL
Ratificar i/o donar compte de diversos decrets.
4 ALCALDIA [Secretaria General / Serveis Jurídics]
Donar compte de la sentència dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 332/2019-A.
5 TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA
[Servei de Contractació]
Declarar la necessitat d'iniciar la licitació del contracte de serveis de reconeixement mèdic-preventiu ginecològic per a les empleades de l'ajuntament i del patronat municipal de música, i aprovar el plec administratiu i el plec tècnic.
6 TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA
[Servei de Contractació]
Aprovar la classificació de les ofertes presentades i admeses en la licitació del contracte de serveis de foment i promoció dels programes de dinamització infantil i juvenil i de la coordinació, control i funcionament del CRIJ Rellotge XXI i del CRJ Mas Fonollar, amb política de foment del treball.
7 TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA
[Servei de Contractació]
Aprovar l'adjudicació del contracte de subministrament de complements d'uniformitat per a la policia local d'aquest Ajuntament.
8 TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA
[Servei de Contractació]
Aprovar l'adjudicació del contracte d'obres de renovació de la font ornamental del Parc Europa.
9 TINÈNCIA D'ALCALDIA DE DRETS SOCIALS I CIUTAT EDUCADORA
Aprovar inicialment les Bases reguladores de l’activitat de casals infantils d’estiu en el període de vacances escolars dels anys 2020, 2021, 2022 i 2023, durant el mes de juliol.
10 TINÈNCIA D'ALCALDIA DE DRETS SOCIALS I CIUTAT EDUCADORA
Aprovar el conveni de col·laboració amb la Fundació Bancària “La Caixa” per al desenvolupament del projecte d’intervenció comunitària intercultural (ICI).
11 TINÈNCIA D'ALCALDIA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA, CULTURA I ESPORTS
Aprovar el canvi de composició de la Comissió sobre la Memòria Històrica i nomenar les persones que han de composar la nova Comissió.
12 TINÈNCIA D'ALCALDIA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA, CULTURA I ESPORTS
Aprovar el canvi de composició de la Comissió Municipal de Festes i nomenar les persones que han de composar la nova Comissió.
13 TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT
Aprovar l’ampliació del termini d’execució del contracte d’obres d’impermeabilització de la plaça Abat Escarré.
14 TINENCA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT; TINÈNCIA D'ALCALDIA DE LA SUBÀREA D'ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT
Desestimar la sol·licitud presentada per l’empresa INSTALACIONES TERUEL CAPARRÓS, SL.
PRECS I PREGUNTES

Nota important:

Aquestes propostes es poden veure modificades. El text definitiu serà el que consti en l’acta que s’aprova definitivament.