Skip to main content

Ordre del dia de la Junta de Govern Local

Número: 15/2024
Caràcter: Ordinària
Data: 23 d'abril de 2024
Hora: 10.30
Sessió: Telemàtica

Ordre del dia

1 Aprovació, si escau, de l’acta número 14/2024, corresponent a la sessió ordinària del dia 16 d'abril de 2024.

 

2 SECRETARIA GENERAL

 

Ratificar i/o donar compte de diversos decrets.

 

3 TINÈNCIA D’ALCALDIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ, SERVEIS INTERNS I ECONOMIA I REGIDORIA DE SERVEIS INTERNS, RECURSOS HUMANS, TRANSPARÈNCIA, QUALITAT DEMOCRÀTICA I JOVENTUT [Servei de Contractació]

 

Declarar la necessitat d'iniciar la licitació del contracte de serveis de manteniment de les aplicacions informàtiques de la gestió econòmica municipal (SICALWIN, subvencions i patrimoni) implantats en l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, amb mesures de contractació socialment responsables.

 

4 TINÈNCIA D’ALCALDIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ, SERVEIS INTERNS I ECONOMIA I REGIDORIA DE SERVEIS INTERNS, RECURSOS HUMANS, TRANSPARÈNCIA, QUALITAT DEMOCRÀTICA I JOVENTUT [Servei de Contractació]

 

Aprovar l'adjudicació del contracte de subministrament de llicències Citrix client per a l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.

 

5 TINÈNCIA D’ALCALDIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ, SERVEIS INTERNS I ECONOMIA I REGIDORIA DE SERVEIS INTERNS, RECURSOS HUMANS, TRANSPARÈNCIA, QUALITAT DEMOCRÀTICA I JOVENTUT [Servei de Contractació]

 

Aprovar l'adjudicació del contracte de serveis de distribució del butlletí municipal "L'Ajuntament informa" a diversos punts de recollida repartits per la ciutat, amb mesures de contractació socialment responsable.

 

6 TINÈNCIA D’ALCALDIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ, SERVEIS INTERNS I ECONOMIA I REGIDORIA DE SERVEIS INTERNS, RECURSOS HUMANS, TRANSPARÈNCIA, QUALITAT DEMOCRÀTICA I JOVENTUT [Servei de Contractació]

 

Aprovar l'adjudicació del contracte de serveis d'assistència tècnica per a la redacció del projecte executiu de rehabilitació de l'edifici municipal ubicat al carrer Monturiol 20 per a canvi d'ús a allotjaments dotacionals.

 

7 TINÈNCIA D'ALCALDIA DE FAMÍLIES I DRETS SOCIALS

 

Aprovar la concessió de les prestacions econòmiques de caràcter social, convocatòria amb referència ACCEDE 2023/761851/000, per un import de 409,50 euros (justificació posterior).


8 TINÈNCIA D'ALCALDIA DE FAMÍLIES I DRETS SOCIALS

 

Aprovar la modificació de la convocatòria instrumental de subvencions, per a l’exercici 2024, per un import de 120.000 euros, en concepte de prestacions econòmiques de caràcter social pagades en Moneda Local Digital, la Grama, en la modalitat de subvencions de justificació posterior, convocatòria amb referència ACCEDE 2023/761855/000.

 

PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA

 

9 TINÈNCIA D'ALCALDIA D'URBANISME, HABITATGE, MEDI AMBIENT I ENERGIA [Servei de Gestió Econòmica i Administrativa]

 

Aprovar l’acta de preus contradictoris núm. 1, l’increment de preu del contracte per amidaments i la certificació 12 i liquidació del Pg. Salzereda Fase III entre el c. President Lluis Companys i l’av. Pallaresa a Santa Coloma, amb mesures socialment responsables, actuació inclosa dins el programa PRTR.

 

10 TINÈNCIA D'ALCALDIA D'URBANISME, HABITATGE, MEDI AMBIENT I ENERGIA [Servei de Gestió Econòmica i Administrativa]

 

Aprovar l’acta de preus contradictoris número 1, l’increment de preu del contracte per amidaments i la certificació 9 i liquidació de les obres de naturalització del passeig del Besòs amb mesures socialment responsables.

 

11 TINÈNCIA D'ALCALDIA D'URBANISME, HABITATGE, MEDI AMBIENT I ENERGIA [Servei de Gestió Econòmica i Administrativa]

 

Aprovar definitivament el projecte anomenat "Projecte d’execució per a la urbanització del carril Bicivia8 Nord i Passeig per a vianants, entre cementiri i Montcada".


12 TINÈNCIA D'ALCALDIA D'URBANISME, HABITATGE, MEDI AMBIENT I ENERGIA [Servei de Gestió Econòmica i Administrativa]

 

Aprovar definitivament el projecte anomenat Projecte d’urbanització al carrer Alps nº 21-23-25, de Santa Coloma de Gramenet.


13 TINÈNCIA D'ALCALDIA D'URBANISME, HABITATGE, MEDI AMBIENT I ENERGIA [Servei de Gestió Econòmica i Administrativa]

 

Aprovar inicialment el projecte anomenat “Projecte executiu de la reforma de la instal·lació elèctrica i adequació de la protecció contra incendis de l’escola Mercè Rodoreda de Santa Coloma de Gramenet”.


14 TINÈNCIA D'ALCALDIA D'URBANISME, HABITATGE, MEDI AMBIENT I ENERGIA [Servei de Gestió Urbanística i Habitatge]

 

Declarar la innecessarietat de reparcel·lar el Polígon d’Actuació Urbanística PA-01/147P respecte de les finques situades al carrer de Santa Rosa, núms. 5b, 7 i 9.

 

PRECS I PREGUNTES

Nota important:

Aquestes propostes es poden veure modificades. El text definitiu serà el que consti en l’acta que s’aprova definitivament.