Skip to main content

Ordre del dia de la Junta de Govern Local

Número: 26/2021
Caràcter: ordinari
Data: 27 de juliol 2021
Hora: 10.30
Sessió: Telemàtica

Ordre del dia

1 Aprovació, si escau, de l’acta número 25/2021, corresponent a la sessió ordinària del dia 21 de juliol de 2021.
 
Despatx de documents i normatives.
 
3 SECRETARIA GENERAL
 
Ratificar i/o donar compte de diversos decrets.

4 ALCALDIA [Gabinet de Seguiment d'Inversions] 

Acceptar la subvenció de 15.804,65 €, que atorga la Diputació de Barcelona, com a aportació a les despeses de l’actuació  Finançament en els àmbits d'igualtat de gènere i de la diversitat sexual, afectiva i de gènere.

5 ALCALDIA [Secretaria General/Serveis Jurídics]

Donar compte de la sentència desestimatòria del recurs CA 281-20-BY.

6 ALCALDIA [Secretaria General/Serveis Jurídics]

Donar Compte de la sentència de desestimació del recurs CA 368-2019-V.
 
7 ALCALDIA [Secretaria General/Serveis Jurídics]
 
Donar compte de la sentència desestimatòria del recurs CA 475-16-B2.
 
8 ALCALDIA [Secretaria General/Serveis Jurídics]

Donar compte del decret de desistiment del recurs d'apel·lació 66-21-F CA 124-18-B.

9 TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA [Serveis Econòmics]

Aprovar una aportació a favor de la societat mercantil municipal Gramepark, SA destinada al pagament de préstecs amb venciment als mesos de juliol, agost, setembre, octubre i novembre de 2021.

10 TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA [Servei de Contractació]

Aprovar l'adjudicació del contracte de serveis de consergeria de les instal·lacions esportives de Santa Coloma de Gramenet, reservat a Centres Especials de Treball d'acord amb la Disposició Addicional Quarta de la LCSP.

11 TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA [Servei de Contractació]

Aprovar l'adjudicació del contracte d'obres referents al projecte executiu d'adequació a les normes de seguretat contra incendis de l'edifici de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet amb mesures de contractació mediambientalment responsables.

12 TINÈNCIA D'ALCALDIA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA, CULTURA I ESPORTS

Aprovar el conveni de col·laboració amb la Fundació Privada Tallers de Catalunya per a realitzar les tasques d’encapsar el fons documental de la Biblioteca Central.

13 TINÈNCIA ALCALDIA DE DRETS SOCIALS I CIUTAT EDUCADORA

Aprovar la convocatòria per a l’atorgament prestacions econòmiques per a activitats socioeducatives i de lleure en període escolar, curs 2021-2022 i autoritzar una despesa total de 45.000 euros.

14 TINÈNCIA ALCALDIA DE DRETS SOCIALS I CIUTAT EDUCADORA

Aprovar la convocatòria per a la presentació de sol·licituds d’atorgament d’ajudes per l’adquisició de llibres de text i material didàctic i/o complementari dins el programa “Reutilització de llibres de text i Projectes d’Innovació Educativa” per al curs 2021-2022 i autoritzar una despesa per import de 731.850 euros.

15 TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT I TINÈNCIA D'ALCALDIA D'HABITATGE I ENERGIA [Servei de Gestió Urbanística i Habitatge] 

Adquirir de forma directa i a títol onerós, lliure de càrregues i gravàmens, arrendataris i ocupants un habitatge del Cr. Mossèn Cinto Verdaguer, 26.

16 TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT [Departament de Comerç, Fires i Disciplina de Mercat]

Prendre coneixement de la continuïtat per a l’any 2021 de l’encàrrec a Grameimpuls SA, aprovat per la Junta de Govern Local del dia 22 de desembre de 2008, per a la gestió i vigilància dels mercats de venda no sedentària de la ciutat.

17 TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT 

Aprovar inicialment el projecte anomenat “Projecte d’urbanització dels carrers Roger de Llúria i Francesc Julià al Terme Municipal de Santa Coloma de Gramenet”.

18 TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT

Aprovar inicialment el Projecte d’urbanització de la plaça delimitada pels carrers de Washington i de Cristòfol Colom Fase I.

19 TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT

Autoritzar el canvi de titularitat de la concessió de la parada número 20 i del magatzem número 20 del Mercat Municipal de la Sagarra.

20 TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT; TINÈNCIA D'ALCALDIA D'HABITATGE I ENERGIA

Aprovar el canvi de titularitat de la llicència d'obres majors de l'Av. Catalunya, 17.

21 TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT; TINÈNCIA D'ALCALDIA D'HABITATGE I ENERGIA

Estimar parcialment la sol·licitud de devolució de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres referent a les llicències d’obres concedides a la Rambla Sant Sebastià, 1-3/Carrer Pedró, 24-26. Expedients 40/06-OMA i 41/09-OMA.

22 TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT; TINÈNCIA D'ALCALDIA D'HABITATGE I ENERGIA

Aprovar la concessió de llicència d’obres per a la construcció d’un edifici d’habitatges plurifamiliar aïllat segons volumetria especifica, amb un total de 18 habitatges, 24 places d’aparcament per a cotxes i 7 trasters al carrer Washington i Cristòfol Colom.

PRECS I PREGUNTES

Nota important:

Aquestes propostes es poden veure modificades. El text definitiu serà el que consti en l’acta que s’aprova definitivament.