Ordre del dia de la Junta de Govern Local

Número: 26/2019
Sessió: Ordinària
Data: 16 de juliol de 2019
Hora: 10:30 hores
Lloc: Sala de Govern

Ordre del dia

1 Aprovació, si escau, de l’acta número 25/2019, corresponent a la sessió ordinària del dia 10 de juliol de 2019.
2 Despatx de documents i normatives.
3 SECRETARIA GENERAL Ratificar i/o donar compte de diversos decrets.
No n’hi ha.
4 ALCALDIA [Secretaria General/Serveis Jurídics]
Donar compte de la Sentència dictada en data 14 de juny de 2019, pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya secció cinquena, que acorda estimar el recurs contenciós núm. 33/17 interposat per aquest Ajuntament contra el Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatges de la Generalitat de Catalunya.
5 ALCALDIA [Secretaria General/Serveis Jurídics]
Donar compte del decret número 50/2019 dictat en data 24 de gener de 2018, pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el recurs d’apel·lació amb número de procediment 214/2017-H.
6 ALCALDIA [Secretaria General/Serveis Jurídics]
Donar compte de la sentència, dictada en data 14 de maig de 2019 pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona, que acorda estimar en part el procediment contenciós 167/2018-F.
7 ALCALDIA [Secretaria General/Serveis Jurídics]
Donar compte de la sentència núm. 136/2019, dictada en data 11 de juny de 2019 pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona, que acorda desestimar el recurs contenciós administratiu 78/2018-A.
8 ALCALDIA [Secretaria General/Serveis Jurídics]
Donar compte de la Interlocutòria núm. 150/2019 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona, de data 3 de juny de 2019, que disposa declarar acabat el procediment i ordena l’arxiu del recurs contenciós administratiu 82/2019-C.
9 ALCALDIA [Secretaria General/Serveis Jurídics]

Donar compte de la sentència núm. 119/2019 dictada en data 4 de juny de 2019 pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona, en referència al recurs contenciós administratiu núm. 240/2017-D.
10 ALCALDIA [Secretaria General/Serveis Jurídics]
Donar compte de la sentència núm. 115/2019, dictada en data 27 de maig de 2019, pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona, en referència al recurs contenciós administratiu 129/2017-S.
11 ALCALDIA [Secretaria General/Serveis Jurídics]
Donar compte de la interlocutòria núm. 171/2019 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona de data 3 de juliol de 2019, dictada en el contenciós administratiu núm. 295/18-D.
12 ALCALDIA [Secretaria General/Serveis Jurídics]
Donar compte de la Sentència núm. 74/2018, dictada pel Jutjat d’Instrucció núm. 5 de Santa Coloma de Gramenet, en referència al procediment de Judici ràpid 23/2018.
13 ALCALDIA - ÀREA D’EDUCACIÓ, DRETS SOCIALS, INFÀNCIA, JOVENTUT I ESPORTS
Aprovar el calendari escolar de les escoles bressol municipals per al curs 2019/2020.
14 ALCALDIA - ÀREA D’EDUCACIÓ, DRETS SOCIALS, INFÀNCIA, JOVENTUT I ESPORTS
Aprovar el conveni amb les entitats Fundació Privada Probitas i ISOM, per a la realització d’un casal social, per a l’estiu 2019.
15 ALCALDIA - ÀREA D’EDUCACIÓ, DRETS SOCIALS, INFÀNCIA, JOVENTUT I ESPORTS
Aprovar el conveni amb les entitats Fundació Privada Probitas i Fundació Privada Champagnat-Centre Obert Rialles, per a la realització d’un casal social, per a l’estiu 2019.
16 TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ DE CIUTAT [Servei de Contractació]
Aprovar l'adjudicació del contracte de serveis privat per a una actuació artística a la Festa Major d'Estiu 2019.
17 TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ DE CIUTAT [Grameimpuls SA]
Aprovar la pròrroga del termini de presentació de sol·licituds dels ajuts regulats a les Bases Reguladores per a la sol·licitud i atorgament d’assignacions econòmiques 2018-2019 a projectes municipals per a l’autoocupació, en el marc del Pla Metropolità de suport a les polítiques municipals 2016-2019.
18 TINÈNCIA D’ALCALDIA D’URBANISME, HABITATGE, MEDI AMBIENT I ECOLOGIA URBANA, ESPAI PÚBLIC, VIA PÚBLICA, CIVISME I SEGURETAT CIUTADANA [Secretaria General/Serveis Jurídics]
Desestimar els recursos de reposició presentats contra l'acord de la Junta de Govern Local de data 28 de desembre de 2018, pel qual s'acorda aprovar definitivament l'operació jurídica complementària que altera la modificació del projecte de reparcel·lació del PERI Santa Coloma Vella II.
19 TINÈNCIA D’ALCALDIA D’URBANISME, HABITATGE, MEDI AMBIENT I ECOLOGIA URBANA, ESPAI PÚBLIC, VIA PÚBLICA, CIVISME I SEGURETAT CIUTADANA
Aprovar la sol·licitud d'assignació d'actuacions a finançar amb el PAMUS 2016-2019.
20 TINÈNCIA D'ALCALDIA D'URBANISME, HABITATGE, MEDI AMBIENT I ECOLOGIA URBANA, ESPAI PÚBLIC, VIA PÚBLICA, CIVISME I SEGURETAT CIUTADANA
Aprovar la concessió de llicència de primera utilització i ocupació de la finca de l'avinguda Pallaresa, 16 - carrer de Baró, 31-33.

PRECS I PREGUNTES

Nota important:

Aquestes propostes es poden veure modificades. El text definitiu serà el que consti en l’acta que s’aprova definitivament.