Skip to main content

Ordre del dia de la Junta de Govern Local

Número: 1/2021

Caràcter: ordinari

Data: 19 de gener de 2021

Hora: 10.30

Sessió: Telemàtica

Ordre del dia


1 Aprovació, si escau, de l’acta número 28/2020, corresponent a la sessió ordinària del dia 22 de desembre de 2020.

2 Despatx de documents i normatives.

3 SECRETARIA GENERAL

Ratificar i/o donar compte de diversos decrets.

4 TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS,TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA [Servei de Selecció i Desenvolupament]

Aprovar la modificació de les bases específiques de provisió de cinc places de caporal de la policia local i d’una plaça de sergent de la policia local.

5 TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT I TINÈNCIA D'ALCALDIA DE LA SUBÀREA D'ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT

Aprovar l’ampliació del termini d’execució del contracte del contracte d'obres de reforma i adequació dels banys de P1, P2 i P3 de l'Escola Fray Luis de Leon, amb mesures de contractació mediambientalment responsables amb data de finalització del contracte a 22 de gener de 2021.

6 TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT; SUBÀREA D'ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT


Rectificar l’acord de la Junta de Govern Local de 22 de desembre de 2020 relatiu a l’aprovació de la segona pròrroga i la modificació del contracte de serveis de manteniment dels aparells elevadors dels edificis dependents de l’Ajuntament, subscrit amb l’empresa THYSSENKRUPP ELEVADORES, SLU, en el sentit d’incloure l’anotació comptable corresponent.

7 TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT

Aprovar la modificació de l’acord segon i tercer de la Junta de Govern Local, de data 24 de novembre de 2020, corresponent a l'expedient d'expropiació de la finca de l'Avinguda Generalitat, 186.

PRECS I PREGUNTES

Nota important:

Aquestes propostes es poden veure modificades. El text definitiu serà el que consti en l’acta que s’aprova definitivament.