Skip to main content

Ordre del dia de la Junta de Govern Local

Número: 32/2021
Caràcter: ordinari
Data: 20 d'octubre de 2021
Hora: 10.30
Sessió: Telemàtica

Ordre del dia

1 Aprovació, si escau, de l’acta número 31/2021, corresponent a la sessió ordinària del dia 13 d'octubre de 2021.
2
Despatx de documents i normatives.
3 SECRETARIA GENERAL
Ratificar i/o donar compte de diversos decrets.
4 ALCALDIA [Secretaria General/Serveis Jurídics]

Donar compte de la desestimació del recurs CA 90-2020-J.
5 ALCALDIA [Secretaria General/Serveis Jurídics]
Donar Compte de la sentència de desestimació del recurs CA 279-2019-F.
6 ALCALDIA [Secretaria General/Serveis Jurídics]
Donar compte del decret que acorda el desistiment del recurs CA 292-2018-D.
7 TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA [Serveis Econòmics]
Aprovar la regularització de la despesa compromesa a favor de la societat mercantil Gramepark, SA per atendre a les despeses financeres i de gestió de l’exercici 2021.
8 TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA [Servei de Contractació]
Declarar la necessitat d’iniciar la licitació del contracte del servei de
menjador social de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, amb mesures de contractació mediambientalment sostenibles.
9 TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA [Servei de Contractació]
Aprovar la classificació de l’oferta presentada i admesa en la licitació del contracte de serveis destinats a l’evitació de l’ocupació d’immobles i protecció del dret a la propietat amb mesures mediambientalment responsables.
10 TINÈNCIA D'ALCALDIA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CULTURA
Aprovar el conveni de col·laboració amb la Fundació Privada Tallers de Catalunya per a realitzar tasques del tractament tècnic del Fons documental.
11 TINÈNCIA D'ALCALDIA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CULTURA
Aprovar el conveni de col·laboració amb l’Associació Santa Coloma amb el Sàhara de Santa Coloma de Gramenet per a la realització del projecte de colònies per a infants sahrauís dels campaments de refugiats de Tindouf (Algèria) “Vacances en Pau 2021”.
12 TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT
Aprovar definitivament el projecte anomenat “Projecte d’urbanització de la plaça delimitada pels carrers de Washington i de Cristòfol Colom Fase I”.
13 TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT
Aprovar definitivament el projecte anomenat “Modificació del projecte d’urbanització carrer Alps, 15-19 Cristòfol Colom 71-75 de Santa Coloma de Gramenet”.
14 TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT
Aprovar l’increment de preu del contracte per amidaments de les obres de reordenació dels espais de la planta primera i segona de l’Escola Sagrada Família.
15 TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT; TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT
Aprovar la resolució del contracte de concessió del quiosc – bar situat
a Plaça de la Vila s/n per renúncia de l’empresa concessionària “Macaru Producciones SL”.
16 TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT; TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT
Aprovar la segona pròrroga del contracte de serveis d'auditoria del nivell de qualitat de la neteja i manteniment d'elements de mobiliari urbà en la via pública, pel període des de l’1 de gener fins el 31 de desembre de 2022.
17 TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT; TINÈNCIA D'ALCALDIA D'HABITATGE I ENERGIA
Aprovar la concessió de llicència de primera ocupació i utilització parcial a la finca del carrer Verdi, 27.
PRECS I PREGUNTES

Nota important:

Aquestes propostes es poden veure modificades. El text definitiu serà el que consti en l’acta que s’aprova definitivament.