Skip to main content

Ordre del dia de la Junta de Govern Local

Número: 38/2022
Caràcter: ordinari
Data:  22 de novembre de 2022
Hora: 10.30
Sessió: Telemàtica

Ordre del dia

1 Aprovació, si escau, de l’acta número 38/2022, corresponent a la sessió ordinària del dia 22 de novembre de 2022.

2 SECRETARIA GENERAL Ratificar i/o donar compte de diversos decrets.

3 TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA; REGIDORIA DE RECURSOS INTERNS, TURISME I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT [Direcció de Recursos Humans] 

Aprovar les Bases generals reguladores dels processos selectius de cobertura definitiva per la via de l’estabilització de l’ocupació temporal.      

4 TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA; REGIDORIA DE RECURSOS INTERNS, TURISME I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT [Direcció de Recursos Humans] 

Aprovar la modificació de les bases específiques de selecció mitjançant concurs oposició restringit per proveir cinc places de caporal de la policia local.     

5 TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA; REGIDORIA DE RECURSOS INTERNS, TURISME I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT [Arxiu Administratiu] 

Aprovar el nou conveni d’adhesió a la Central de Serveis Tècnics, de la Xarxa d’Arxius Municipals, de la Diputació de Barcelona.    

6 TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSISTATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA [Servei de Contractació] 

Aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet a l'Acord marc de subministrament i manteniment de programari de llicències Microsoft i VMware, expedient 1431-00092020, i adjudicació del lot 2.     

7 TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSISTATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA [Servei de Contractació] 

Declarar la necessitat d'iniciar la licitació del contracte de subministrament per a  la renovació de la subscripció trianual dels programaris d'autodesk pel periode 2022-2025 amb servei de suport i formació dividits en 2 lots, amb mesures socialment responsables.

8 TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSISTATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA; REGIDORIA DE RECURSOS INTERNS, TURISME I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT [Servei de Compres i Gestió Patrimonial] 

Aprovar la primera pròrroga dels contractes dels lots 2 i 3 corresponents a la prestació del servei d’assegurances de l’Ajuntament i del Patronat Municipal de la Música, amb mesures de contractació socialment responsable.    

9 TINÈNCIA D'ALCALDIA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CULTURA 

Aprovar el conveni amb el Circ Raluy Legacy per a la seva instal·lació temporal al Parc de Can Zam, des del dia 21 de novembre fins el dia 11 de desembre de 2022.     

10 TINÈNCIA D'ALCALDIA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CULTURA 

Acceptació de subvenció. Adquisició de fons bibliogràfics destinats a biblioteques municipals.

11 TINÈNCIA D'ALCALDIA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CULTURA 

Aprovar la 3a Edició de la Convocatòria per a l’atorgament de dues beques d’investigació, en règim de concurrència competitiva, per a la investigació sobre la història de Santa Coloma de Gramenet i Autoritzar una despesa per un import total de 5.000 euros.

12 TINÈNCIA D'ALCALDIA DE DRETS SOCIALS 

Acceptació de subvenció. Impuls i consolidació dels serveis de mediació ciutadana.    

13 TINÈNCIA D'ALCALDIA DE DRETS SOCIALS 

Acceptació de subvenció. Xarxa de Transmissions de Valors i Missatges Positius.     

14 TINÈNCIA D'ALCALDIA DE CIUTAT EDUCADORA, INFÀNCIA, JOVENTUT I ESPORTS 

Aprovar el conveni de col·laboració amb l'Asociación Española Contra el Cáncer, com a instrument regulador de la subvenció destinada a  l’organització de la XVIII edició de la Cursa per la Vida.    

15 TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT 

Aprovar inicialment el projecte anomenat “Projecte executiu d’urbanització del c. Baró entre els carrers Mare de Déu dels Àngels i Major”.   

16 TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT [Departament de Comerç, Fires i Disciplina de Mercat] 

Aprovar el conveni marc de col·laboració amb l’Agrupació del Comerç i la Indústria de Santa Coloma de Gramenet per a la continuïtat del servei de compra en línia i entrega a domicili del comerç i els mercats de Santa Coloma de Gramenet: comprasantacoloma.cat.

Punts d'urgència

17 TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT 

Aprovar l’increment de preu del contracte per amidaments de les obres d’ordenació per a la millora de l’accessibilitat del carrer Bruc.     

PRECS I PREGUNTES

Nota important:

Aquestes propostes es poden veure modificades. El text definitiu serà el que consti en l’acta que s’aprova definitivament.