Skip to main content

Ordre del dia de la Junta de Govern Local

Número: 10/2023
Caràcter: Ordinària
Data: 21 març de 2023
Hora: 10.30
Sessió: Telemàtica

Ordre del dia

 

1

 

Aprovació, si escau, de l’acta número 9/2023, corresponent a la sessió ordinària del dia 14 de març de 2023.

 

2

 

 

SECRETARIA GENERAL

Ratificar i/o donar compte de diversos decrets.

 

3

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA [Servei de Contractació]

Aprovar l'adjudicació del contracte de subministrament de la renovació del manteniment del programari vari, dividit en 7 lots, amb mesures de contractació socialment responsable.

 

4

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA [Servei de Contractació]

Aprovar la classificació de l'oferta presentada en la licitació del contracte de subministrament i instal·lació per a la renovació de la telegestió dels sistemes de reg dels parcs i jardins.

 

5

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA [Servei de Contractació]

Donar compte de la Resolució núm. 168/2023 del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic que acorda desestimar el recurs interposat per ANECPLA contra els plecs reguladors del contracte de serveis de control de plagues dins del terme municipal de Santa Coloma de Gramenet.

 

6

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE CIUTAT EDUCADORA, INFÀNCIA, JOVENTUT I ESPORTS

Donar compte de l'adhesió a l'Aliança País per la Pobresa Infantil Zero de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.

 

7

 

TINÈNCIA D’ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT; TINÈNCIA D’ALCALDIA D'ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT I REGIDORIA DE MEDI AMBIENT I PROTECCIÓ ANIMAL

Aprovar l’adjudicació de les llicències d’ocupació i ús privatiu i temporal dels horts municipals per a persones amb jubilació total o pensionistes segons ordre de la llista d’espera aprovada a la Junta de Govern Local del 25 d’octubre de 2022.

Punts d'urgència

 8 TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA [Servei de Gestió Urbanística i Habitatge]
Aprovar l’actuació administrativa automatitzada consistent en l’elaboració del trasllat de totes les resolucions emeses mitjançant el circuit electrònic QDR.

PRECS I PREGUNTES

Nota important:

Aquestes propostes es poden veure modificades. El text definitiu serà el que consti en l’acta que s’aprova definitivament.