Ordre del dia de la Junta de Govern Local

Número: 31/2019
Sessió: Ordinària
Data: 8 de d'octubre de 2019
Hora: 10:30 hores
Lloc: Sala de Govern

Ordre del dia

1 Aprovació, si escau, de l’acta número 30/2019, corresponent a la sessió ordinària del dia 1 d'octubre de 2019.

2 Despatx de documents i normatives.

3 SECRETARIA GENERAL

Ratificar i/o donar compte de diversos decrets.

4 TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA [Servei de Contractació]

Aprovar la classificació de l'oferta presentada i admesa en la licitació del contracte de serveis de recollida i distribució de trameses i missatgeries de l'Ajuntament (Lot 1 serveis postals).

5 TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT

Aprovar definitivament el projecte de renovació de la font ornamental del Parc Europa.

6 TINÈNCIA ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT

Aprovar l'acceptació d'una subvenció de 16.099,33 €, atorgada per la Diputació de Barcelona per a l'actuació "Sanitat Ambiental".

7 TINÈNCIA ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT

Aprovar la concessió de llicència d'obres d'una finca al c. Cervantes, 31.

PRECS I PREGUNTES

Nota important:

Aquestes propostes es poden veure modificades. El text definitiu serà el que consti en l’acta que s’aprova definitivament.