Ordre del dia de la Junta de Govern Local

Número: 21/2019
Sessió: ordinària
Data: 11 de juny de 2019
Hora: 10:30 hores
Lloc: Sala de Govern

Ordre del dia

Únic
Aprovació, si escau, de les actes 20/2019 corresponent a la sessió del dia 4 de juny de 2019.

*Per indicació de la Presidenta, us comuniquem la suspensió de la sessió de la Junta de Govern Local del 7 de juny de 2019.

Nota important:

Aquestes propostes es poden veure modificades. El text definitiu serà el que consti en l’acta que s’aprova definitivament.