Ordre del dia de la Junta de Govern Local

Número: 40/2019
Sessió: Ordinària
Data: 10 de desembre de 2019
Hora: 10:30 hores
Lloc: Sala de Govern

Ordre del dia

1 Aprovació, si escau, de l’acta número 39/2019, corresponent a la sessió ordinària del dia 3 de desembre de 2019

2 Despatx de documents i normatives.

3 SECRETARIA GENERAL

Ratificar i/o donar compte de diversos decrets.

4 ALCALDIA [Secretaria General/Serveis Jurídics]

Donar compte de la sentència de desestimació del recurs contenciós administratiu núm. 464/2016-M.

5 ALCALDIA [Secretaria General/Serveis Jurídics]

Donar compte de la sentència núm. 168/2019, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona, que acorda desestimar el recurs contenciós administratiu 414/2018-Y.

6 ALCALDIA [Secretaria General/Serveis Jurídics]

Donar compte de la interlocutòria núm. 176/2019, en relació al recurs núm. 333/2015 A, en la qual s'acorda el desistiment de l’actora respecte a l’Ajuntament i donar per finalitzat aquest procediment.

7 ALCALDIA [Secretaria General/Serveis Jurídics]

Donar compte de la sentència núm. 244/2019, dictada en data 22 de novembre de 2019 pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Barcelona, que acorda estimar el recurs contenciós administratiu 93/2019B.

8 ALCALDIA [Secretaria General/Serveis Jurídics]

Donar compte de la providència en el recurs de cassació núm. 3342/2019, que acorda la inadmissió d'aquest.

9 ALCALDIA [Secretaria General/Serveis Jurídics]

Donar compte del decret que acorda el desistiment del recurs contenciós administratiu núm. 121-2019-A.

10 TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA [Tresoreria]

Aprovar l'exclusió de determinats vehicles, fallits per referència, en el padró de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica de l’exercici 2020.

11 TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA [Servei de Contractació]

Declarar la necessitat d'iniciar la licitació del contracte de subministrament de vestuari i calçat per a la policia local i altres col·lectius de personal de l'Ajuntament, dividit en 8 lots, i aprovar el plec administratiu i el plec tècnic.

12 TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA [Grameimpuls SA]

Acceptar la subvenció de 180.000 euros, que atorga la Diputació de Barcelona, per al desenvolupament del projecte "Centres locals de serveis a les empreses del Barcelonès Nord".

13 TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA [Grameimpuls SA]

Acceptar la subvenció de 17.209,12 euros, atorgada per l’Àrea Metropolitana de Barcelona en el marc del Pla Metropolità de suport a les polítiques socials municipals 2012-2015, destinades al desenvolupament del projecte "Dinamització Econòmica Local per a la creació d’ocupació II".

14 TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA [Grameimpuls SA]

Acceptar la subvenció de 86.674,80 euros, atorgada pel "Ministerio de Política Territorial y Función Pública", per al desenvolupament del Projecte "Santa Coloma Ocupa".

15 TINÈNCIA D'ALCALDIA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA, CULTURA I ESPORTS

Aprovar el conveni de col·laboració amb l’Associació de Veïns de Riu Nord amb motiu de les Festes de Barri 2019 i 2020.

16 TINÈNCIA D'ALCALDIA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA, CULTURA I ESPORTS

Aprovar l'operació d'autorització i disposició de despesa negativa per import de 1.668,49 euros, en concepte d'alliberament saldo de la part no justificada de la subvenció de l’anualitat 2019 per al finançament del projecte de millora i ampliació de les instal·lacions i serveis del "Centre Esportiu Municipal Cam Zam".

Nota important:

Aquestes propostes es poden veure modificades. El text definitiu serà el que consti en l’acta que s’aprova definitivament.