Ordre del dia de la Junta de Govern Local

Número: 03/2020
Sessió: Ordinària
Data: 28 de gener de 2020
Hora: 10:30 hores
Lloc: Sala de Govern

Ordre del dia

1 Aprovació, si escau, de l’acta número 2/2020, corresponent a la sessió ordinària del dia 21 de gener de 2020.

2 Despatx de documents i normatives.

3 SECRETARIA GENERAL

Ratificar i/o donar compte de diversos decrets.

4 ALCALDIA [Secretaria General/Serveis Jurídics]

Donar compte de la sentència de desestimació del recurs de cassació núm. 161/2019, seguit davant el Tribunal Suprem, sala de lo penal.

5 ALCALDIA [Secretaria General/Serveis Jurídics]

Donar compte de diversos procediments contenciosos abreujats resolts per satisfacció extraprocessal.

6 ALCALDIA [Secretaria General/Serveis Jurídics]

Donar compte de l'estimació parcial del recurs ordinari 108-2015-S del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

7 TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA [Servei de Contractació]

Declarar la necessitat d'iniciar la licitació del contracte de serveis de manteniment de les aplicacions informàtiques de la gestió econòmica municipal (SICALWIN, subvencions i patrimoni) i aprovar el plec administratiu i el plec tècnic.

8 TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA [Servei de Gestió Tributària]

Aprovar definitivament la modificació de les bases d'atorgament de subvencions.

9 TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT

Aprovar l’addenda de pròrroga del Conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, relatiu a la Borsa de Mediació per al lloguer social per a l’any 2020.

10 TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT

Aprovar l’addenda de pròrroga del Conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, relatiu a l’Oficina d’Habitatge per a l’any 2020.

11 TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT

Aprovar la concessió de llicència d'obres majors a la finca del carrer Prat de la Riba, 171, Universitat de Barcelona.

PRECS I PREGUNTES

 

Nota important:

Aquestes propostes es poden veure modificades. El text definitiu serà el que consti en l’acta que s’aprova definitivament.