Skip to main content

Ordre del dia de la Junta de Govern Local

Número: 19/2020

Caràcter: ordinari

Data: 20 d'octubre de 2020

Hora: 10.30

Sessió: Telemàtica

Ordre del dia

Ordre del dia de la Junta de Govern Local

 

1

 

Aprovació, si escau, de l’acta número 18/2020, corresponent a la sessió ordinària del dia 13 d'octubre de 2020.

 

2

 

 

Despatx de documents i normatives.

 

3

 

 

SECRETARIA GENERAL

Ratificar i/o donar compte de diversos decrets d'alcaldia.

 

4

 

ALCALDIA [Secretaria General/Serveis Jurídics]

Donar compte de la sentència d'inadmissió del recurs 49-2020-F1.

 

5

 

ALCALDIA [Secretaria General/Serveis Jurídics]

Donar compte del decret de desistiment del recurs contenciós administratiu 458-2019-F.

 

6

 

ALCALDIA [Secretaria General/Serveis Jurídics]

Donar compte del decret de desistiment del recurs contenciós administratiu núm. 466-2016-F1.

 

7

 

ALCALDIA [Secretaria General/Serveis Jurídics]

Donar compte del recurs d'apel·lació 190-2019 del recurs contenciós administratiu 94-18.

 

8

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA [Serveis Econòmics]

Aprovar la liquidació de la compensació de de l'any 2019 a la societat municipal Gramepark, SA, per la prestació de serveis municipals.

 

9

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA [Servei de Contractació]

Aprovar l'adjudicació del contracte d'obres de rehabilitació de la coberta i la façana principal de l'escola Mercè Rodoreda, amb mesures de contractació socialment responsable.

 

10

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA [Servei de Compres i Gestió Patrimonial]

Aprovar la pròrroga del contracte basat en l’Acord marc de la Generalitat de Catalunya per al subministrament de paper per a impressió i escriptura (Exp.  CCS 2017 12).

 

11

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SEGURETAT CIUTADANA I CIVISME [Servei de Seguretat Ciutadana i Civisme]

Aprovar el conveni de col·laboració amb el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, d’adhesió a la xarxa de Radiocomunicacions i Emergències de Seguretat de Catalunya (RESCAT).

 

12

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA, CULTURA I ESPORTS

Aprovar la convocatòria per a la presentació de sol·licituds per a l’atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva a entitats sense ànim de lucre per al foment d’activitats esportives al municipi de Santa Coloma de Gramenet durant l’any 2020.

 

13

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE DRETS SOCIALS I CIUTAT EDUCADORA

Aprovar la pròrroga del contracte de prevenció i resolució de conflictes socials i comunitaris de Santa Coloma de Gramenet, amb l’empresa Projectes i Gestió de Serveis Socials, SL (PROGESS, SL), per al període comprès des del dia 1 d’abril de 2020 fins al 31 de març de 2021.

 

14

 

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE DRETS SOCIALS I CIUTAT EDUCADORA

Acceptar la subvenció de 4.035.145,26 €, que atorga la GENERALITAT DE CATALUNYA, com a aportació de les despeses de l‘Addenda de pròrroga per a l'any 2020 del Contracte Programa 2016-2019’.

 

15

 

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE DRETS SOCIALS I CIUTAT EDUCADORA

Acceptar la subvenció de 343.583,25 €, que atorga la DIPUTACIÓ DE BARCELONA, com a aportació de les despeses del ‘Programa complementari de sosteniment del servei Escoles Bressol, curs 2018-2019’.

 

16

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT

Aprovar definitivament el projecte anomenat “Projecte bàsic i executiu de Centre de dia a l’antiga escola Miguel Hernández” .

 

17

 

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT

Acceptar la subvenció de 1.190.711,45 €, que atorga el CONSORCI METROPOLITÀ DE L’HABITATGE, com a aportació a les despeses de l'ACR2.

 

18

 

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT

Aprovar l’expedient de generació de crèdit per la licitació del projecte de l’Àrea de Conservació i Rehabilitació a l’àmbit de Mas Marí.

 

19

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT

Rectificar el punt 3 de la part “Fets” de la resolució de data 11 de maig de 2020, amb número 3900.

 

20

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT

Rectificar el punt 3 de la part “Fets” de la resolució de data 11 de maig de 2020, amb número 3901.

 

21

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT

Sol·licitar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya que exerciti el dret de tanteig i retracte d'un habitatge situat al carrer Roger de Llúria, núm. 65.

 

22

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT

Aprovar l'adquisició de forma directa en l’exercici del dret de tanteig, a títol onerós, lliure de càrregues i gravàmens, arrendataris i ocupants, d'un habitatge situat al carrer Tarragona, núm. 23.

 

23

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT; SUBÀREA D'ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT

Aprovar la pròrroga en continuïtat de 9 mesos del contracte servei de manteniment de les instal·lacions elèctriques, instal·lacions tèrmiques, aigua i gas dels edificis dependents de l’Ajuntament, subscrit amb CLECE, SA.

 

24

 

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT

Ratificar el conveni subscrit en data 24 de juliol d’enguany amb la Sociedad de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria SA (SAREB), per a la cessió d’habitatges destinats a lloguer assequible.

 

 

 

 

PRECS I PREGUNTES

Nota important:

Aquestes propostes es poden veure modificades. El text definitiu serà el que consti en l’acta que s’aprova definitivament.