Ordre del dia de la Junta de Govern Local

Número: 16/2020

Caràcter: ordinari

Data: 29 de setembre de 2020

Hora: 10.30

Sessió: Telemàtica

Ordre del dia

 

1

 

Aprovació, si escau, de l’acta número 15/2020, corresponent a la sessió ordinària del dia 22 de setembre de 2020.

 

2

 

 

Despatx de documents i normatives.

 

3

 

 

SECRETARIA GENERAL

Ratificar i/o donar compte de diversos decrets.

 

4

 

ALCALDIA [Secretaria General/Serveis Jurídics]

Donar compte de la Sentència núm. 1726/2020, de data 4 de juny de 2020, dictada per la Secció Cinquena de la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

 

5

 

ALCALDIA [Secretaria General/Serveis Jurídics]

Donar compte de la Sentència núm. 77/2020, de data 2 de març de 2020, dictada pel Jutjat Social 7  de Barcelona.

 

6

 

ALCALDIA [Secretaria General/Serveis Jurídics]

Donar compte de la Sentència núm. 93/2020, de data 7 de juliol de 2020, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 4 de Barcelona.

 

7

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA [Servei de Contractació]

Aprovar l'adjudicació del contracte de serveis de l'Escola Bressol Els Pins.

 

8

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA [Servei de Contractació]

Aprovar el desistiment de la licitació del contracte de subministrament de carburant per a grups electrògens o altres elements/equips per a activitats municipals amb mesures de contractació sostenible i declarar la necessitat d'iniciar la licitació d'un nou contracte.

 

9

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA [Grameimpuls SA]

Acceptar la subvenció de 67.927 €, que atorga la Diputació de Barcelona, com a “Fons extraordinari per als centres locals de serveis a les empreses”.

 

10

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA [Grameimpuls SA]

Acceptar la subvenció de 20.629,34 €, que atorga la Diputació de Barcelona, com a aportació de les despeses extraordinàries de l’Oficina Tècnica Laboral de Santa Coloma de Gramenet.

 

11

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA [Grameimpuls SA]

Aprovar el conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona per a la participació i desenvolupament d’accions dins de la Xarxa d’Observatoris del Desenvolupament Econòmic Local (XODEL).

 

12

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA [Grameimpuls SA]

Aprovar el conveni específic de col·laboració amb la Diputació de Barcelona, per a la consolidació i desenvolupament de la compravenda d’empreses (Reempresa).

 

13

 

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE DRETS SOCIALS I CIUTAT EDUCADORA [Gabinet de Seguiment d'Inversions]

Acceptar la subvenció de la Diputació de Barcelona, en el marc de la L7 del Programa d'ajuts per a emergències municipals per al finançament de les actuacions d'emergència habitacional i alimentària per fer front a la COVID-19.

 

14

 

TINÈNCIA D’ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT [Gabinet de Seguiment d'Inversions]

Acceptar la subvenció de 19.117,65 €, que atorga la Diputació de Barcelona, com a aportació de les despeses del fons de prestació de la Diputació Barcelona del 2020 per al suport a la digitalització dels mercats.

 

15

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT

Aprovar definitivament la declaració d’un Àrea de Conservació i Rehabilitació a l’àmbit de Mas Marí.

 

16

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT

Aprovar la concessió de llicència d’obres majors de la finca situada al carrer de Bruc núm. 48.

 

17

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT

Aprovar la concessió de llicència d’obres majors de la finca situada al carrer de Sant Carles núm. 52.

 

18

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANIMES, COMERÇ I MOBILITAT

Aprovar el canvi de titularitat de la llicència d’obres majors número 29/19-OMA, de la finca situada al  carrer de Pompeu Fabra núm. 5-7.

 

 

 

 

PRECS I PREGUNTES

 

 

Nota important:

Aquestes propostes es poden veure modificades. El text definitiu serà el que consti en l’acta que s’aprova definitivament.