Ordre del dia de la Junta de Govern Local

Número: 19/2024
Caràcter: Ordinària
Data: 21 de maig de 2024
Hora: 10.30
Sessió: Telemàtica

Ordre del dia

1 Aprovació, si escau, de l’acta número 18/2024, corresponent a la sessió ordinària del dia 14 de maig de 2024.

2 SECRETARIA GENERAL

Ratificar i/o donar compte de diversos decrets.

3 ALCALDIA [Secretaria General/Serveis Jurídics]

Donar compte del Decret núm. 43/2024, en data 6 de maig de 2024, per el qual es desisteix del recurs contenciós administratiu 85/2024-D.

4 TINÈNCIA D’ALCALDIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ, SERVEIS INTERNS I ECONOMIA I REGIDORIA DE SERVEIS INTERNS, RECURSOS HUMANS, TRANSPARÈNCIA, QUALITAT DEMOCRÀTICA I JOVENTUT [Servei de Contractació]

Declarar deserta la licitació del contracte de serveis de manteniment de l'aplicació informàtica EPSILON i del portal de l'empleat implantats a l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, amb mesures de contractació socialment responsable, i declarar la necessitat d'iniciar una nova licitació.

5 TINÈNCIA D'ALCALDIA DE CULTURA, ESPORTS I LGTBI


Aprovar la signatura del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i la Diputació de Barcelona per a la gestió integrada a la Xarxa de Biblioteques Municipals (XMB), de les biblioteques d’aquest municipi, amb una vigència de 4 anys.

6 TINÈNCIA D'ALCALDIA DE CULTURA, ESPORTS I LGTBI


Aprovar el conveni amb la Colla de Gegants i Capgrossos de Santa Coloma de Gramenet i la Federació Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya per a facilitar la celebració dels actes relacionats amb la XXXV Ciutat Gegantera de Catalunya i la custòdia de les imatges de la Federació.

7 TINÈNCIA D'ALCALDIA D'URBANISME, HABITATGE, MEDI AMBIENT I ENERGIA I REGIDORIA D’HABITATGE, ENERGIA, MEDI AMBIENT I PROTECCIÓ ANIMAL [Servei de Gestió Urbanística i Habitatge]

Actualitzar la relació de propietaris de l’ACR Mas Marí, aprovada per la Junta de Govern Local de data 29 de setembre de 2020, per tal de tenir en compte les transmissions de les finques que s’ha efectuat per motiu hereditari o per mortis causa. Expedient PDA 2024/163.

8 TINÈNCIA D'ALCALDIA D'URBANISME, HABITATGE, MEDI AMBIENT I ENERGIA I REGIDORIA D’HABITATGE, ENERGIA, MEDI AMBIENT I PROTECCIÓ ANIMAL [Servei de Gestió Urbanística i Habitatge]

Actualitzar la relació de propietaris de l’ACR Mas Marí, aprovada per la Junta de Govern Local de data 29 de setembre de 2020, per tal de tenir en compte les transmissions de les finques que s’ha efectuat per motiu hereditari o per mortis causa. Expedient PDA 2024/169.

9 TINÈNCIA D'ALCALDIA D'URBANISME, HABITATGE, MEDI AMBIENT I ENERGIA [Servei de Gestió Econòmica i Administrativa]

Aprovar la modificació prevista a la clàusula 27 del plec de clàusules administratives particulars del contracte de serveis d’assistència tècnica per a la direcció facultativa (Lot 1) de les obres de rehabilitació dels edificis inclosos a l’àrea de conservació i rehabilitació ACR2 Mas Mari corresponent a l’edifici del carrer Bruc, 85.

10 TINÈNCIA D'ALCALDIA D'URBANISME, HABITATGE, MEDI AMBIENT I ENERGIA [Servei de Gestió Econòmica i Administrativa]

Aprovar la modificació prevista a la clàusula 27 del plec de clàusules administratives particulars del contracte de serveis d’assistència tècnica per a la direcció facultativa (Lot 1) de les obres de rehabilitació dels edificis inclosos a l’àrea de conservació i rehabilitació ACR2 Mas Mari corresponent a l’edifici del carrer Mas Marí, 110.

11 TINÈNCIA D'ALCALDIA D'URBANISME, HABITATGE, MEDI AMBIENT I ENERGIA
[Servei de Gestió Econòmica i Administrativa]

Aprovar la modificació prevista a la clàusula 27 del plec de clàusules administratives particulars del contracte de serveis d’assistència tècnica per a la direcció facultativa (Lot 1) de les obres de rehabilitació dels edificis inclosos a l’àrea de conservació i rehabilitació ACR2 Mas Mari corresponent a l’edifici del carrer Mas Marí, 91.

12 TINÈNCIA D'ALCALDIA D'URBANISME, HABITATGE, MEDI AMBIENT I ENERGIA
[Servei de Gestió Econòmica i Administrativa]

Incoar expedient d’imposició de penalitats a l’empresa “PLAN YOUR FUTURE SL”, per incompliment del termini d’execució del contracte d’obres de reforma interior del centre de dia de l’antiga escola Miguel Hernández, amb mesures socialment responsables.

13 TINÈNCIA D'ALCALDIA D'URBANISME, HABITATGE, MEDI AMBIENT I ENERGIA [Servei de Disciplina Urbanística i Llicències]

Declarar la caducitat de la llicència d'obres majors del carrer Alps, 21.

14 TINÈNCIA D'ALCALDIA D'URBANISME, HABITATGE, MEDI AMBIENT I ENERGIA [Servei de Disciplina Urbanística i Llicències]

Aprovar la concessió de llicència d'obres al carrer Santa Rosa, 5b-7-9.

PUNTS D'URGÈNCIA

15 TINÈNCIA D'ALCALDIA DE CULTURA, ESPORTS I LGTBI
Aprovar el conveni amb Astrorock Events S.L., per a la celebració del festival “Rock Fest” al parc de Can Zam de Santa Coloma de Gramenet els dies 30 de juny i 1 i 2 de juliol de 2022.

16 TINÈNCIA D’ALCALDIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ, SERVEIS INTERNS I ECONOMIA I REGIDORIA DE SERVEIS INTERNS, RECURSOS HUMANS, TRANSPARÈNCIA, QUALITAT DEMOCRÀTICA I JOVENTUT [Servei de Contractació]
Declarar la necessitat d'iniciar la licitació del contracte d'obres corresponents al projecte d'execució del refugi de biodiversitat al Riu Besòs, Fase II, amb mesures de contractació socialment responsable.

PRECS I PREGUNTES

Nota important:

Aquestes propostes es poden veure modificades. El text definitiu serà el que consti en l’acta que s’aprova definitivament.