Ordre del dia de la Junta de Govern Local

Número: 38/2021
Caràcter: ordinari
Data: 30 de novembre de 2021
Hora: 10.30
Sessió: Telemàtica

Ordre del dia

1 Aprovació, si escau, de l’acta número 37/2021, corresponent a la sessió ordinària del dia 23 de novembre de 2021.
2 Despatx de documents i normatives.
3 SECRETARIA GENERAL
Ratificar i/o donar compte de diversos decrets.
4 ALCALDIA [Secretaria General / Serveis Jurídics]
Donar compte de la interlocutòria d'acord d'homologació recurs contenciós administratiu 289-2020-C.
5 ALCALDIA [Secretaria General / Serveis Jurídics]
Donar compte de la sentencia de desestimació del recurs contenciós administratiu 404-2020-E.
6 TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA [Serveis Econòmics]
Aprovar una aportació a l’organisme autònom Patronat Municipal de la Música i a les societats mercantils municipals Gramepark,SA i Grameimpuls,SA corresponents a l’exercici 2022.
7 TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA [Serveis Econòmics]
Aprovar una aportació a Grameimpuls,SA per a l’adquisició del mobiliari al pavelló B de l’Hospital de l’Esperit Sant per a activitats formatives.
8 TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA; REGIDORIA DE RECURSOS INTERNS, TURISME I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT [Servei d'atenció l'Empleat/da]
Aprovar la modificació de les Bases Reguladores Generals per a l’atorgament d’ajuts socials al personal al servei de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i els seus organismes autònoms, i aprovar la convocatòria d’ajuts socials 2021.
9 TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA [Grameimpuls, SA]
Aprovar l’acceptació de la subvenció Reempresa 2020 atorgada per la Diputació de Barcelona.
10 TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA [Servei de Contractació]
Declarar la necessitat d’iniciar la licitació del contracte de subministrament de jocs infantils a la plaça Olimpo al terme municipal de Santa Coloma de Gramenet, amb mesures de contractació mediambientalment sostenibles.
11 TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA [Servei de Contractació]
Declarar la necessitat d'iniciar la licitació del contracte de subministrament de tres vehicles, dos tipus turisme híbrid i un tipus turisme elèctric per a la policia local de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, amb mesures de contractació mediambientalment sostenibles, dividit en 2 lots.
12 TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA [Servei de Contractació]
Aprovar la suspensió de la licitació del contracte de serveis d'allotjament per a situacions d'emergència, fins la resolució del recurs especial en matèria de contractació presentat per l'empresa SNOW TRAVEL, SA.
13 TINÈNCIA D'ALCALDIA DE CIUTAT EDUCADORA, INFÀNCIA, JOVENTUT I ESPORTS
Requerir a l’empresa INCOOP, SCCL., efectuar el pagament dels consums pendents dels subministraments d’electricitat, de gas i d’aigua de l’EBM Les Oliveres.
14 TINÈNCIA D'ALCALDIA DE CIUTAT EDUCADORA, INFÀNCIA, JOVENTUT I ESPORTS
Acceptar una subvenció que atorga la Diputació de Barcelona pel concepte "Adquisició de materials i equipaments per a l'estimulació sensorial a la Llars d'Infants municipal Els Pins".
15 TINÈNCIA D'ALCALDIA DE CIUTAT EDUCADORA, INFÀNCIA, JOVENTUT I ESPORTS
Aprovar l'acceptació d'un subvenció que atorga la Diputació de Barcelona pel concepte "Adquisició de materials i equipaments per a l'estimulació sensorial per a la Llar d'Infants Municipal La Cigonya".
16 TINÈNCIA D'ALCALDIA DE CIUTAT EDUCADORA, INFÀNCIA, JOVENTUT I ESPORTS
Aprovar l'acceptació d'una subvenció que atorga la Diputació de Barcelona pel concepte "Adquisició de materials i equipaments per a l'estimulació sensorial a la Llar d'Infants municipal La Maduixa".
17 TINÈNCIA D'ALCALDIA DE CIUTAT EDUCADORA, INFÀNCIA, JOVENTUT I ESPORTS
Aprovar l'acceptació d'una subvenció que atorga la Diputació de Barcelona pel concepte "Adquisició de materials i equipaments per a l'estimulació sensorial a la Llars d'Infants Municipal La Sargantana".
18 TINÈNCIA D'ALCALDIA DE CIUTAT EDUCADORA, INFÀNCIA, JOVENTUT I ESPORTS
Aprovar l'acceptació d'una subvenció que atorga la Diputació de Barcelona pel concepte "Adquisició de materials i equipament per a l'estimulació multisensorial a la Llars d'Infants municipal l'Ànec".
19 TINÈNCIA D'ALCALDIA DE CIUTAT EDUCADORA, INFÀNCIA, JOVENTUT I ESPORTS
Aprovar l'acceptació d'una subvenció que atorga la Diputació de Barcelona pel concepte "Adquisició de nou material per a la Sala Multisensorial de la Llar d'Infants Municipal Les Oliveres".
20 TINÈNCIA D'ALCALDIA DE CIUTAT EDUCADORA, INFÀNCIA, JOVENTUT I ESPORTS
Aprovar l'acceptació d'una subvenció que atorga la Diputació de Barcelona pel concepte "Adquisició de materials i equipaments per a l'estimulació sensorial a l'EBM l'Esquirol".
21 TINÈNCIA D'ALCALDIA DE CIUTAT EDUCADORA, INFÀNCIA, JOVENTUT I ESPORTS
Aprovar l'acceptació d'una subvenció que atorga la Diputació de Barcelona pel concepte "Adquisició de materials i equipament multisensorial per a la Llar d'Infants Municipal L'Oreneta".
22 TINÈNCIA D’ALCALDIA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CULTURA
Aprovar l'acceptació d'una subvenció que atorga la Generalitat de Catalunya pel concepte "Funcionament i activitats dels museus de Catalunya”.
23 TINÈNCIA D’ALCALDIA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CULTURA
Aprovar l'acceptació d'una subvenció que atorga la Diputació de Barcelona pel concepte "Suport a la programació cultural”.
24 TINÈNCIA D’ALCALDIA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CULTURA
Aprovar l'acceptació d'una subvenció que atorga la Generalitat de Catalunya pel concepte "Segona adquisició de llibres i diaris destinats a la Xarxa de Biblioteques”.
25 TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT
Aprovar inicialment el projecte anomenat “Projecte Tècnic de rehabilitació de coberta i façanes, arranjament paviment porxo i paraments interiors del pavelló Montserrat (Ecometròpoli). Recinte Torribera a Santa Coloma de Gramenet”
26 TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT; SUBÀREA D'ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT
Aprovar l’esborrany del conveni de col·laboració amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona per al manteniment i gestió del parc de Can Zam i del Parc del Molinet.

PROPOSTES D’URGÈNCIA

PRECS I PREGUNTES

Nota important:

Aquestes propostes es poden veure modificades. El text definitiu serà el que consti en l’acta que s’aprova definitivament.