Pla local de Salut

Logo Pla de Salut

A finals de 2021 el Servei de Salut pública i Atenció als consumidors inicia les primeres passes del Pla Local de Salut; una proposta de ciutat, comunitària i participativa, que cerca potenciar les polítiques de salut i elaborar grans línies programàtiques per millorar la salut de la comunitat.

El Pla és fruit d’una visió àmplia del concepte de salut, on no és únicament l’absència de malaltia, sinó un estat individual i col·lectiu satisfactori en una relació d'equilibri amb l’entorn.

Liderat per l’Ajuntament i amb el suport de Diputació de Barcelona, el Pla ha comptat amb la participació ciutadana, d’associacions, de serveis i de professionals del territori que intervenen d'alguna manera en la salut a Santa Coloma de Gramenet.


Fases 1, 2 i 3: Perfil local de salut (diagnosi)

La diagnosi de la salut, serveis de cobertura de necessitats i determinants de salut, s'ha fet emprant diferents fonts d'informació i combinant metodologies quantitatives i qualitatives. En concret:

 • Tres grups focals: professionals sociosanitaris, membres de la Taula Salut mental i addiccions, i entitats de la ciutat.
 • 400 enquestes al carrer representatives per districtes i franges d'edat.
 • Recull d'indicadors de salut i de condicionants socials i ambientals.
 • Qüestionari a professionals i agents comunitaris.
 • 10 entrevistes a professionals clau.

S’ha concretat en l’elaboració del Perfil local de Salut; un diagnòstic acurat de la salut a la ciutat:


Fase 4. Recollida, organització i priorització de les propostes d’acció

Les propostes d'acció s'han recollit i prioritzat en tres grups de treball: un amb entitats i dos amb professionals. S'han fet tres tallers amb un total de cinc sessions -matí i tarda- durant juny de 2022.

Del 27 de setembre al 7 d'octubre a l'OIAC i com a part del procés participatiu amb la ciutadania, s’ha recollit presencialment l'opinió sobre les propostes del Pla local de Salut i les seves propostes. Tothom ha pogut participar durant aquells dies mitjançant aquest enllaç: https://bit.ly/plasalutsantacoloma

Durant els mesos de novembre i desembre, de cada proposta d'acció s'ha elaborat una fitxa que inclou els següents apartats:

 1. Descripció.
 2. Justificació.
 3. Agents impulsors.
 4. Impactes esperats.
 5. Info relacionada.
 6. Indicadors d’execució i cronograma.
 7. Percentatge d’execució.
 8. Recursos.
 9. Vinculacions.

Fase 5. Redacció del Pla local de Salut de Santa Coloma de Gramenet i aprovació

El Pla local de Salut s'ha aprovat inicialment al Ple municipal a gener de 2023. Durant el mes de febrer s’han recollit les esmenes, per elaborar el document i fer la publicació definitiva.