Pla local de Salut

Presentació

A finals de 2021 el Servei de Salut pública i Atenció als Consumidors ha iniciat les primeres passes del Pla Local de Salut. El Pla està liderat per l’Ajuntament i compta amb el suport de Diputació de Barcelona.
Es tracta d’una proposta d’àmbit ciutat, comunitària i participativa que cerca potenciar les polítiques de salut i elaborar grans línies programàtiques per millorar la salut de la comunitat.
Parteix d’una concepció àmplia del concepte de salut, on la salut no és merament l’absència de  malaltia sinó un estat individual i col·lectiu satisfactori en relació a l’entorn.
L’esforç de planificació que suposa el Pla de Salut no el fa l‘Ajuntament en solitari sinó que comptarà amb la participació de serveis, professionals i associacions que també intervenen en la salut a Santa Coloma de Gramenet.
A més, es consultarà a la població quines són les seves prioritats de millora pel que fa a la salut. Aquesta consulta a la població es farà a través d’una enquesta a peu de carrer a partir del 15 de febrer de 2022, amb enquestadors/es acreditats. Animem a la ciutadania a participar-hi.

Fases

El Pla de Salut té diferents fases:

1. Diagnòstic quantitatiu
Recollida d'indicadors que mostren la situació de les persones de Santa Coloma, la realitat de la ciutat i la cobertura dels serveis que ens atenen.
2. Diagnòstic qualitatiu
Entrevistes a agents claus i a la ciutadania, i grups focals amb professionals i entitats, per recollir la seva percepció sobre diferents aspectes i les propostes que poden fer en base a la seva expertesa.
3. Recollida, organització i priorització de les propostes d’acció
Ordre i sistematització de les propostes de millora recollida.
4. Elaboració del Pla local de Salut 2022 de Santa Coloma de Gramenet:
Redacció del document final i comunicació dels resultats.
5. Posta en marxa i avaluació.

Fase 1 Diagnosi de salut (Perfil local de salut)

La diagnosi s'ha fet emprant diferents fonts d'informació:

  • Tres grups focals: professionals sociosanitaris, membres de la Taula Salut mental i addiccions, i entitats de la ciutat.
  • 400 enquestes al carrer representatives per districtes i franges d'edat.
  • Recull d'indicadors de salut i de condicionants socials i ambientals.
  • Formulari a professionals i agents comunitaris.
  • 10 entrevistes a professionals clau.

Documents de la diagnosi:

Fase 2 Recollida, organització i priorització de les propostes d’acció

Les propostes d'acció s'han recollit i prioritzat en tres grups de treball, un amb entitats i dos amb professionals.S'han fet:

  • 1r taller: 7 i 10 de juny (matí).
  • 2n taller: 15 de juny (tarda)
  • 3r taller: 10 i 15 de juny (matí).

Del 27 de setembre al 7 d'octubre a l'OIAC (dins la seu municipal de la plaça de la Vila), com a part del procés participatiu amb la ciutadania, es recollirà presencialment l'opinió sobre les propostes del Pla local de Salut i les seves propostes.

Tothom pot participar també durant aquests dies mitjançant aquest enllaç: https://bit.ly/plasalutsantacoloma