SERVEI DE DISCIPLINA URBANÍSTICA I LLICÈNCIES

CITA - Consultes Tècniques

 

Com contactar amb el servei:

Per realitzar consultes, obtenir informació, sense concertar una cita prèvia  contacteu a l’adreça següent: disciplinaurbanisticallicencies@gramenet.cat

Per obtenir cita prèvia amb el departament tècnic contactar amb: llicencies@gramenet.cat  

                                                                                                                                                   

 

  • Consultes tècniques sobre qüestions relacionades amb les activitats, obres i/o disciplina urbanística (ordres d’execució)

Haureu de sol·licitar-la mitjançant el següent correu electrònic, indicant:

  • Persona de contacte i telèfon.
  • Número d’expedient -si aquest està en tràmit-.
  • Adreça de l’emplaçament objecte de la consulta.
  • Breu ressenya de la consulta a realitzar.
  • Documents gràfics (plànols o fotografies) que es vulguin aportar per aclarir l’objecte de la consulta.

Totes les consultes, tenint en compte la situació sanitària, es realitzarà preferentment per via telemàtica. S’analitzarà l’objecte de la consulta i rebreu un correu electrònic, donant resposta a la consulta i/o indicant dia i hora de la cita sol·licitada.

En tot cas, també podreu demanar un canvi de data de la cita o la seva cancel·lació

Per garantir l’adopció de les corresponents mesures de prevenció de seguretat i salut en les obres a realitzar i en funció del tipus d’intervenció municipal s’exigirà:

En un assabentat: el peticionari signarà en el formulari una declaració responsable on es recullen les mesures a complir.

Disponible en el següent enllaç: Formulari de declaració responsable

En una llicència d’obra menor/ comunicació / obra major: l’Estudi de Seguretat i Salut de l’obra haurà de contemplar les mesures de prevenció de seguretat i salut que preveuen les autoritats sanitàries.

Tots aquells que disposin d’assabentats/ llicències i/o comunicacions atorgats/des, amb caràcter previ a la declaració de l’Estat d’Alarma i vulguin reprendre l’obra –si s’ajusten a les Ordres Ministerials- hauran de presentar:

1. SI DISPOSA D’ASSABENTAT: Una declaració responsable indicant:

            DECLARO: Que les obres a realitzar compleixen les condicions imposades per l’Ordre del Ministeri de Sanitat SND/385/2020, de 2 de maig :

  • Que l’entitat on es realitzen les obres no està habitada durant l’execució de les obres
  • S’evitarà al màxim la circulació de treballadors i materials per zones comunes no sectoritzades i adoptant totes les mesures per evitar, durant el desenvolupament de la jornada, el contacte amb els veïns de l’immoble.
  • Que l’accés i sortida es produirà a l’inici i a la finalització de la jornada laboral.
  • Que els treballadors adoptaran totes les mesures de prevenció i higiene front al COVID-19 indicades per les autoritats sanitàries.

2. SI DISPOSA DE COMUNICACIÓ/ LLICÈNCIA D’OBRA MENOR / LLICÈNCIA D’OBRA MAJOR: un annex a l’Estudi de Seguretat i Salut de l’Obra on es recullin les mesures de prevenció de seguretat i salut que preveuen les autoritats sanitàries.   

Per a la presentació de noves sol·licituds caldrà utilitzar La RED SARA amb el següent enllaç : ACCÉS A LA RED SARA