Llicències i disciplina urbanística

Infografia amb normativa d'obres i reformes en habitatges

L’Ordre SND/440/2020, de 23 de maig del Ministeri de Sanitat aixeca la suspensió que afectava a determinades obres en edificis existents i habitats.  

Des del 25 de maig, es poden realitzar qualsevol tipus d’obres de construcció, garantint la distància mínima de seguretat de 2 metres entre persones i les mesures adequades d’higiene; mesures preventives establertes per les autoritats sanitàries competents.

Llicències d'obres

Durant el període d'estat d'alarma es pot contactar amb el Servei de Disciplina Urbanística i Llicències a través de l'adreça de correu:

disciplinaurbanisticallicencies@gramenet.cat

Per garantir l’adopció de les corresponents mesures de prevenció de seguretat i salut en les obres a realitzar i en funció del tipus d’intervenció municipal s’exigirà:

En un assabentat: el peticionari signarà en el formulari una declaració responsable on es recullen les mesures a complir.

Disponible en el següent enllaç: Formulari de declaració responsable

En una llicència d’obra menor/ comunicació / obra major: l’Estudi de Seguretat i Salut de l’obra haurà de contemplar les mesures de prevenció de seguretat i salut que preveuen les autoritats sanitàries.

Tots aquells que disposin d’assabentats/ llicències i/o comunicacions atorgats/des, amb caràcter previ a la declaració de l’Estat d’Alarma i vulguin reprendre l’obra –si s’ajusten a les Ordres Ministerials- hauran de presentar:

1. SI DISPOSA D’ASSABENTAT: Una declaració responsable indicant:

            DECLARO: Que les obres a realitzar compleixen les condicions imposades per l’Ordre del Ministeri de Sanitat SND/385/2020, de 2 de maig :

  • Que l’entitat on es realitzen les obres no està habitada durant l’execució de les obres
  • S’evitarà al màxim la circulació de treballadors i materials per zones comunes no sectoritzades i adoptant totes les mesures per evitar, durant el desenvolupament de la jornada, el contacte amb els veïns de l’immoble.
  • Que l’accés i sortida es produirà a l’inici i a la finalització de la jornada laboral.
  • Que els treballadors adoptaran totes les mesures de prevenció i higiene front al COVID-19 indicades per les autoritats sanitàries.

2. SI DISPOSA DE COMUNICACIÓ/ LLICÈNCIA D’OBRA MENOR / LLICÈNCIA D’OBRA MAJOR: un annex a l’Estudi de Seguretat i Salut de l’Obra on es recullin les mesures de prevenció de seguretat i salut que preveuen les autoritats sanitàries.   

Per a la presentació de noves sol·licituds caldrà utilitzar La RED SARA amb el següent enllaç : ACCÉS A LA RED SARA