Habitatges de lloguer per a Gent Gran de l'antiga escola Miguel Hernández

Resultats del sorteig d'adjudicació.

Els integrants de la llista de persones seleccionades no seran, per aquest simple fet, adjudicataris dels habitatges, ni hi tindran cap dret, fins que no acreditin que continuen complint els requisits establerts per a la inscripció al Registre de Sol·licitants dHabitatge amb Protecció Oficial i per prendre part en aquest procés de selecció i, si és el cas, ser adjudicataris de lhabitatge.

Els sol·licitants per ordre de la llista resultant del sorteig escolliran l’habitatge d’entre els disponibles. Es convocarà als sol·licitants seguint l’ordre del sorteig.

Només escolliran habitatge aquells que havent actualitzat documentació segueixin complint tots els requisits legals i els establerts en aquestes Bases.

En el cas que quedi vacant un dels habitatges, aquest serà assignat a la primera persona de la llista d’espera que compleixi els requisits. Aquesta llista de reserva tindrà dos anys de vigència i servirà per cobrir les eventuals baixes que es produeixin entre les persones adjudicatàries seleccionades 

Llista A0

Llista A1

Llista A2

Llista A3

Llista B

 

Vídeo del sorteig a YouTube

Podeu reviure el sorteig al canal municipal de YouTube, cliqueu aquí


Mecànica del sorteig

El punt 11. A) de les “BASES GENERALS D’ADJUDICACIÓ DELS HABITATGES DOTACIONALS PER A PERSONES A PARTIR DE 65 ANYS”, de data 10 de novembre de 2021, determina, entre d’altres [...] a la web de Gramepark, S.A. i de l’Ajuntament es publicarà la mecànica detallada del sorteig. [...].

Als efectes escaients, es procedeix a continuació a determinar la mecànica detallada del sorteig: 

1.- El fedatari públic verificarà l’existència de tots els noms de les persones que integren les llistes definitives. De la mateixa manera, comprovarà l’existència d’una papereta per cada un dels habitatges que s’oferten.

Cada papereta tindrà un únic número. Hi haurà tantes paperetes com persones inscrites a la llista corresponent. Cada número de la papereta correspondrà a una de les persones inscrites a la llista en qüestió, tenint en compte que les llistes definitives s’han ordenat alfabèticament d’acord amb el primer cognom del primer titular i assignat el número en orde creixent, és a dir, de l’1 fins a l’últim.

En primer lloc, es realitzarà el sorteig de la LLISTA A0.

El fedatari públic, o la persona que ell designi, extraurà una a una les paperetes de la urna corresponent a les persones integrants de la LLISTA A0. Aquesta extracció determinarà l’ordre d’elecció dels habitatges disponibles.

De l’extracció de les paperetes s’obtindran dues llistes: una que correspondrà a les persones que han obtingut un habitatge en el sorteig de la LLISTA A0, i un altre llistat corresponent als sol·licitants que passen a la reserva. Aquest fet vindrà determinat pel número d’habitatges disponibles a la LOT 0, concretament 8 habitatges.

En segon lloc, es realitzarà el sorteig de la resta de llistes:

LLISTA A1, determinada pel LOT 1, composada per 22 habitatges.

LLISTA A2, determinada pel LOT 2, composada per 10 habitatges.

LLISTA A3, determinada pel LOT 3, composada per 3 habitatges.

LLISTA B, determinada pel LOT 1, composada per 5 habitatges.

La mecànica serà la mateixa que la descrita anteriorment.


Llistes definitives

Publicat el 12 de gener de 2022 - Rectificat 17 de gener de 2022

Llistes definitives per a participar en el procediment d’adjudicació dels habitatges dotacionals ubicats a l’edifici situat al carrer Almogàvers, 24, on estava l’antic centre d’ensenyament “Miquel Hernández”, de conformitat amb les Bases generals aprovades a tal efecte.

Llistats provisionals del sol·licitants.

Publicat el 16 de desembre de 2021

Les persones interessades poden presentar reclamacions, dins del termini de deu dies hàbils, a comptar de l’endemà de la publicació efectuada en aquesta pàgina web de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet (www.gramenet.cat) o bé a la web de l’empresa municipal Gramepark,SA  (www.gramepark.cat).