Als centres públics, el Consell Escolar està integrat per:

 • El director o la directora, que el presideix.
 • El o la cap d’estudis.
 • Un o una representant de l’Ajuntament.
 • El secretari o la secretària del centre que assisteix amb veu i sense vot i exerceix la secretaria del Consell.
 • Els i les representants del professorat, que s’elegeixen pel claustre.
 • Els i les representants de l’alumnat i dels pares i mares o tutors i tutores, elegits/des respectivament per ells i elles i entre ells i elles.
 • Un o una representant del personal d’administració i serveis, elegit/da per i entre aquest personal. 
 • En els centres específics d’educació especial i en els que tinguin unitats d’educació especial també és membre del Consell Escolar un o una representant del personal d’atenció educativa. 

La composició del Consell Escolar de les Escoles Bressol Municipals ha de ser la següent: 

 • El director o la directora, que el presideix.
 • Un o una representant de l’Ajuntament.
 • Un o una representant del personal educador del centre, elegit/da per i entre el mateix personal.
 • Un o una representant del sector de pares i mares o tutors i tutores, elegit/da per i entre ells i elles.
 • Un o una representant del personal d’administració i serveis. 

Les escoles bressol de més de tres grups han d’afegir un/a segon/a representant del personal educador i un/a segon/a representant dels pares, mares, tutors i tutores dels i les infants.

Els ajuntaments poden determinar la composició dels Consell Escolar, que ha de garantir l’equilibri entre la representació del personal educador i la representació de les famílies, quan tinguin delegades les competències relatives als òrgans de participació de la comunitat escolar en el control i gestió de les llars d’infants o escoles bressol d’acord amb el Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regules el primer cicle de l’educació infantil i els requisits dels centres.