Qui decideix el procediment electoral?

El procediment electoral s’ha de portar en el centre d’acord amb les normes aprovades pel consell escolar.

L'horari de la votació està regulat a algun lloc?

No. És la mesa electoral la que te la funció d'organitzar la votació, i la d'establir també els horaris. Han de garantir que les dates i els horaris permetin la participació de tothom.

Com s'ha d'elegir el membre d'ampa del consell escolar?

El representant de l'AMPA el nomena la Junta Directiva de la pròpia entitat, i abans de la data corresponent, s'ha de fer arribar un escrit al director indicant qui serà el representant.

Dins la composició del Consell Escolar hi ha una figura que anomenem PAS. Aquestes sigles, què volen dir?

Les sigles volen dir "Personal d'Administració i Serveis" i refereixen al personal administratiu (consergeria, secretaria, etc.) que hi hagi al centre, que té dret a tenir un representant al Consell Escolar.

Quines són les normes que regulen el funcionament del Consell Escolar de Centre?

El Consell Escolar de Centre està regulat per:

  • Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius.
  • Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació.

El Departament d'Educació també emet resolucions per a cada campanya d'eleccions. Aquest any ha estat la Resolució EDU/2962/2010 per la qual s’estableix el calendari del procés electoral per renovar els membres dels consells escolars dels centres públics i privats sostinguts amb fons públics.

Les meses electorals han d'estar constituïdes abans del 12 de novembre,i les votacions han de ser entre el 22 i el 26 de novembre, fins quin dia es poden presentar les candidatures del sector pares-mares?

Les meses electorals de cada centre han d'establir el calendari, ja que son les responsables de publicar la llista dels candidats amb tres dies d'antelació a la data de votació.

Els membres de les meses tenen dret a absentar-se de la feina pel fet d'estar en la taula electoral?

Per normativa no existeix el dret per absentar-se de la feina per formar part de la taula electoral en les eleccions a consell escolar de centre.

Per què no es busquen noves formes per poder votar, per exemple, a través del telèfon mòbil, mail...

De moment, aquests sistemes de votació no estan regulats, i l’únic vàlid es el presencial tal i com es fa actualment.
Les votacions són personals, directes i secretes. No s’admet la delegació de vot ni el vot per correu.

Cal que les candidatures es presentin amb una relació de pares que avalin el candidat?

No, però és recomanable que es faci, ja que d'aquesta manera les AMPA o grup de pares i mares que avalin un candidat o candidata poden delegar una supervisió a la mesa electoral mitjançant un/una representant del propi sector.

Quants candidats pot votar cada elector?

Com a màxim, tants com els representants del sector s’hagin de renovar.

Qui són els/les responsables del procés electoral?

Els directors/es dels centres, les meses electorals i els consells escolars actuals, d'acord amb els termes previstos en els reglaments orgànics dels centres de primària i de secundària.

Si el membre de l'APA del Consell Escolar no pot anar a la reunió, pot ser substituït per un altre membre de l'APA?

Hi ha molts pares que ens pregunten si les reunions del Consell han de fer-se en horari lectiu de l'escola o es poden fer en d'altres hores.

Cap membre es pot substituir per un altre en les reunions, del sector que sigui, ja que el càrrec és nominal, i no és delegable.
L'horari de les reunions es pot fer en qualsevol hora, és un aspecte del seu funcionament que s'aprova en el propi consell escolar. Normalment, a inici de curs, s'aprova un calendari aproximat de reunions i l'horari d'aquestes.

Com i qui determina el número de membres que integren el CEC?

En un consell escolar de nova creació qui determina la composició es el director/a del centre respectant els criteris establerts per la normativa.
En un consell escolar ja creat, es renoven per meitats cada dos any. Les persones elegides ho són per un període de 4 anys.

Què fer si la composició de CEC no és la correcta?

En cas que la composició del Consell Escolar de Centre no sigui la correcta es pot demanar audiència amb l'inspector del centre i plantejar-li el problema.

Com s'accedeix al Consell Escolar?

Al consell escolar s'hi accedeix mitjançant l'elecció i la designació. Els membres designats són nomenats per les entitats i institucions reconegudes per normativa: AMPA, ajuntaments i conjunt d'organitzacions empresarials i institucions laborals de l'àmbit del centre docent (només per a centres de secundària que imparteixen dos o més famílies professionals o en què almenys el 25% de l'alumnat cursi ensenyaments de Formació Professional específica).

Què passa si es produeix una vacant abans que finalitzi el seu període de mandat?

La substitució s'ha de produir segons estigui establerta en el Reglament de Règim Intern (RRI) del centre. Però si en el Reglament de Règim Intern no es preveu, aleshores la vacant serà ocupada pel següent candidat més votat en les darreres eleccions. Si no hi ha més candidats per cobrir la vacant, aquesta queda sense cobrir fins a la propera renovació del Consell Escolar. Per això, és molt important que, acompanyant a la llista de candidats, hi figurin com a mínim dos pares o mares més com a possibles substituts, destacant la seva condició de suplents.

A quins tipus d'acords pot arribar els Consell Escolar de Centre?

Les possibilitats d'acordar quelcom a qualsevol òrgan col·legiat són les següents:

  • Per consens: és quan tots els membres presents arriben a acceptar un text concret, normalment en base a una proposta posteriorment modificada al llarg del debat dins del CEC. D'aquesta forma tots els membres de l'òrgan aproven una proposta per unanimitat.
  • Per majoria absoluta: a favor de la proposta un nombre de vots igual a la meitat més un del total de vots possibles dels membres de l'òrgan amb dret a vot.
  • Per majoria simple: de la proposta la meitat més un dels membres presents a la reunió, que tinguin dret a vot. En els dos casos, si es produeix un empat, el vot del president del CEC té doble valor.

Quin és el quòrum mínim perquè funcioni el Consell Escolar de Centre?

Per a què una reunió o sessió d'un consell escolar de centre es pugui considerar vàlida cal que hi hagi "quòrum", és a dir, que hi siguin presents un mínim suficient dels seus membres. Aquest mínim s'estipula en la meitat del total de membres del CEC, si la sessió és en primera convocatòria i, si és en segona convocatòria, en una tercera part del total de membres.