Presenta una reclamació

Foto presentant una reclamació

Pas 1

En cas de disconformitat en la compra d’un producte o la contractació d’un servei, recorda que, en primer lloc, cal adreçar-se sempre directament a l’establiment o empresa en conflicte i guardar el comprovant de la reclamació. 

Pas 2

Si en el termini de 30 dies no obtens resposta, o bé la resposta no és satisfactòria, contacta amb l'OMIC per realitzar la teva reclamació.

És molt important que adjuntis al full de reclamació, les fotocòpies de tota la documentació relativa al cas (pressupost, contracte, factura, rebut, etc.) i que exposis de forma clara i concisa els fets i allò que demanes.

Des de l’OMIC podem gestionar la teva reclamació per intentar arribar a un acord amistós amb l’empresa per la via de la mediació.

Pas 3

Si el teu conflicte no es resol amb la mediació de l’OMIC, pots sol·licitar un arbitratge de consum, un sistema de resolució de conflictes voluntari.

En cas que des de l’OMIC es detecti una conducta infractora, es traslladarà l’expedient a l’organisme competent en forma de denúncia.

Pas 4

Si cap de les anteriors vies és satisfactòria, es pot presentar una demanda judicial.

En aquest cas, si l’empresa demandada no contesta a la demanda o no assisteix al procediment judicial, se’l declara en rebel·lia, però continua el procés fins a obtenir una sentència judicial ferma que obligarà a ambdues parts.

Dubtes freqüents

Reclamacions

Si no tens cap resposta satisfactòria de l’empresa en el termini d’un mes (o dos mesos en els temes relatius a contractes bancaris o d’assegurances), pots presentar l’original del Full Oficial de Queixa/Reclamació/Denúncia al registre de l’OIAC.

L’OMIC donarà trasllat de la teva reclamació a l’empresa reclamada i, tan bon punt ens arribi la proposta de resolució de l’empresa, te la farem arribar per escrit al domicili que ens indiquis en l’imprès de reclamació o, si ho prefereixes, a la teva adreça electrònica. En aquell mateix moment, t’informarem dels tràmits que hauràs de seguir si no estàs d’acord amb la resposta de l’empresa.

Quant de temps triguen a contestar les empreses reclamades?

El temps de resposta depèn de l’empresa a qui es reclama. Hi ha assumptes que es resolen de forma àgil i ràpida perquè el reclamat contesta en un termini breu, i d’altres que triguen més.

Tanmateix, si en un termini de tres mesos no rebem cap resposta de l’empresa reclamada, entendrem que l’empresa desisteix de la mediació proposada i us enviarem una carta informant-vos de l’arxiu del vostre expedient i de les vies existents per continuar la vostra reclamació.

Recordeu que l’OMIC no té competències per resoldre les reclamacions, sinó únicament per gestionar-les.

Si la teva reclamació és contra un establiment de Santa Coloma de Gramenet, des de l’OMIC ens hi posarem en contacteper proposar-li fer una mediació presencial en les nostres oficines. D’aquesta manera, us podem ajudar a tots dos a arribar a una solució satisfactòria.

Si heu presentat una reclamació a l’OMIC i voleu saber en quin estat es troba el vostre expedient, podeu trucar a l’OIAC (93.462.40.40), o bé enviar un correu electrònic sol·licitant informació a omic@gramenet.cat.

Arbitratge de consum

L’arbitratge de consum és un procediment extrajudicial que pot iniciar la persona consumidora o usuària per tal que un tribunal arbitral resolgui el conflicte que pugui tenir amb un establiment comercial, en relació amb la compra d’un producte o l’adquisició d’un servei. És una alternativa a la via judicial ordinària.

Sí, a diferència de la via judicial, l’arbitratge de consum és voluntari. Això vol dir que la persona consumidora pot iniciar aquesta via de reclamació voluntàriament i l’empresa reclamada pot acceptar sotmetre’s-hi o no sotmetre’s-hi, sense necessitat d’al·legar cap causa.

L’arbitratge de consum és gratuït i no suposa cap despesa per cap de les dues parts, reclamant i reclamat.

No. Les parts es poden fer representar si ho volen i poden anar acompanyades d’un advocat, però no és necessari.

L’àrbitre o àrbitres que coneixen l’assumpte dicten un laude o resolució on es recull la solució a la qüestió plantejada. Aquest laude és de compliment obligatori per a les dues parts i té efectes de cosa jutjada, és a dir, no hi ha possibilitat de recurs sobre el fons, i no es pot tornar a plantejar el mateix conflicte davant cap altra instància arbitral o judicial.

Símbol de qualitat i transparència: La submissió al Col·legi Arbitral per part dels establiments és símbol de qualitat i transparència i dona majors garanties la clientela, fidelitzant-la.

Més confiança: L’exhibició del distintiu d’adhesió al sistema arbitral de consum dona més confiança a les persones consumidores.

Possibilitat de recuperar imports no cobrats: L’arbitratge de consum permet reconvenir contra la persona consumidora i, si escau, recuperar quantitats que aquest hagi deixat de pagar.

Sense despeses: El procediment arbitral de consum no ocasiona despeses a les parts, ja que no és necessària l’assistència d’advocat ni de procurador

Queixes

Si no vols reclamar res en particular, però consideres que el tracte rebut en un establiment no ha estat l’adequat, pots comunicar-nos la teva queixa.

Una queixa és una comunicació per la qual pots posar en coneixement de l’empresa i de l’Administració uns fets que t’han molestat o que consideres anormals per tal que, un cop esmenats, es millori la qualitat dels béns o serveis que s’ofereixen al mercat o l’atenció que es presta a les persones consumidores.

Pots demanar al mateix establiment que et lliuri el Full Oficial de Queixa/Reclamació/Denúncia i presentar-lo a l’OIAC o a través d’aquest imprès de reclamació. Indica clarament que es tracta d’una queixa.

Des de l’OMIC traslladarem la teva queixa a l’establiment a fi que prengui les mesures necessàries per  millorar la seva conducta i l’atenció a la seva clientela.

Denúncies

Si creus que un establiment no compleix la normativa de consum, no exposa els preus, no disposa de Fulls Oficials de Queixa/Reclamació/Denúncia o, en definitiva, quan detectes esdeveniments o circumstàncies que poden ser constitutius d’infracció administrativa.

Una denúncia és la comunicació a l’Administració d’uns fets que poden ser constitutius d’una infracció administrativa, a fi que les administracions públiques els investiguin, si escau, i actuïn d’ofici per corregir la conducta infractora i, d’aquesta manera, es defensin els interessos generals de les persones consumidores.

Si creus que un establiment comercial de Santa Coloma de Gramenet no compleix amb les seves obligacions vers les persones consumidores, i vols posar en coneixement de l’Administració aquests fets, pots fer-ho mitjançant el Full Oficial de Queixa/Reclamació/Denúncia que et lliuraran en l’establiment o a través de l'imprès de reclamació Indica clarament que es tracta d’una denúncia contra l’establiment o empresa.

Des de l’OMIC s’analitzaran els fets denunciats i, en cas de constatar una conducta infractora, es traslladarà l’expedient a l’organisme competent a efectes sancionadors.