En el cas del subministrament de l’aigua l’empresa qui fa les factures i gestiona el servei és única i dependrà de cada municipi, d'aquesta manera, no podrem escollir la comercialitzadora com en el cas de l’electricitat o el gas, tampoc podrem escollir el tipus de contracte ni les tarifes, ja que, aquests son fixats per un conveni amb l’Administració i són iguals per tota la ciutadania. En el cas de Santa Coloma l’empresa dedicada al subministrament de l’aigua és Aigües de Barcelona.

A tenir en compte:

-        A la factura ens trobarem les dates i les lectures de la factura anterior i de l’actual, també si són reals o estimades, i de la diferencia d’ambdues lectures resultaran els m3 consumits durant el període de facturació. 

-        La instal·lació que tinguem determinarà per un costat l'ús del subministrament, que en el cas de les persones consumidores serà sempre ús domèstic, i per altra banda el tipus d'habitatge, que es classificarà en lletres de la A a la l segons els punts d’aigua que hagin a l’habitatge i el caudal màxim que es pugui utilitzar. Aquest últim punt, determinarà la part fixa de la factura per tant, el preu del subministrament.

-        La companyia és responsable de la canalització exterior de l’aigua fins l’entrada de l’immoble per tant, des de l’entrada de l’edifici haurem de fer-nos responsables de qualsevol fuita, reparació o manteniment de les instal·lacions.

-        Ens facturaran la quota de servei (costos fixes per tenir servei) i els trams de consum (el preu de l'aigua consumida que variarà segons els m3 consumits).

-        A més, ens carregaran diferents impostos com el cànon de l’aigua, diferents taxes o l’IVA.

-        Podem obtenir un descompte en la factura en sí, en el cànon de l'aigua i en les diferents taxes, ja sigui perquè som persones en situació de vulnerabilitat (bo social) o duem a terme accions com acudir a la deixalleria varies vegades al mes.  Per informar-se sobre aquests descomptes cal adreçar-se a l´Agència Catalana de L´Aigua (ACA). ( enllaça web ACA)