Centres Cívics i Casals municipals

Banner de Centres Cívics

Els centres cívics i casals  són espais de convivència i de foment de la vida comunitària, adscrits a l’Àrea de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. Ofereixen a la ciutadania espais per poder-hi desenvolupar accions cíviques, socials, culturals, de lleure i d’altres. Afavoreixen la participació ciutadana i fomenten la difusió de valors i  la convivència intercultural, generacional i associativa.Actualment romanen tancats a causa de la pandèmia pel COVID-19, tot i que gran part de les seves activitats es realitzen mitjançant plataformes digitals.

Els centres cívics son equipaments socioculturals  de proximitat. Estan destinats al servei públic de persones i entitats, a la realització d’activitats que tinguin per objecte el desenvolupament social, cultural, esportiu i de lleure, i a promoure l’associacionisme i la participació ciutadana en general.

La gestió del centre cívic és municipal, independentment dels òrgans consultius o de coordinació que es puguin acordar en cada cas, i s’ha de regir segons el que es detalla en aquest Reglament.

Els casals municipals son equipaments cívics estretament lligats a l’entorn on se situan, seu d’un grup d’entitats molt arrelades al barri. Té com a finalitats dinamitzar el territori de referència, potenciar la relació entre les entitats i aprofitar la sinèrgia que es crea.

En determinats casos, la gestió dels casals es pot arribar a compartir entre l’Ajuntament i una o més entitats, mitjançant un conveni, a fi de promoure la relació entre les polítiques públiques i la iniciativa social.