fotografia de terrassa al carrer

Terrasses per a bars i restaurants

Autoritzacions extraordinàries, temporals i sense cost

CRITERIS EXCEPCIONALS A APLICAR PER AUTORITZAR AMPLIACIONS I NOVES AUTORITZACIONS EN LES LLICÈNCIES DE TERRASSES

ARTICLE 1.    ÀMBIT D’APLICACIÓ

Aquest decret serà d’aplicació als establiments de restauració i assimilats del terme municipal de Santa Coloma de Gramenet que disposin de l’autorització municipal que correspongui en funció del regim d’intervenció al que estigui subjectes: comunicació prèvia i/o llicència i que no tinguin en tràmit cap expedient disciplinari i/o expedient incoat per l’alteració de l’ordre públic.

 

ARTICLE 2.    CRITERIS D’UBICACIÓ GENERALS

1.               S’ha de garantir l’accessibilitat dels vianants, la seguretat vial i el descans veïnal.

2.               S’ha de garantir l’entrada a totes les finques, guals i establiments de serveis bàsics (establiments d’alimentació, farmàcies, consultoris mèdics i altres), que hauran d’estar lliure d’obstacles.

3.               Es podrà ampliar la superfície d’ocupació de la via pública d’una terrassa que ja disposi de llicència inferior a tres mòduls, per poder arribar a l’ocupació màxima d’aquests tres mòduls.

Es podrà concedir noves autoritzacions., però aquesta no superarà en cap cas l’ocupació màxima de tres mòduls.

En ambdós casos s’autoritzaran quan l’espai públic ho permeti i no interfereixi amb altres llicències d’ocupació de la via pública: a la mateixa vorera de l’establiment, a la vorera confrontant de l’establiment, en zones d’estacionament reglat existents en la mateixa via i/o en places i jardins adjacents a l’establiment. 

4.               Si l’ocupació es realitza en les zones d’estacionament reglat, aquesta ha de complir les següents condicions:

 • No pot afectar a les reserves públiques d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda.
 • No pot afectar al carril de transport públic ni a l’àmbit de les seves parades.
 • No pot afectar les zones de càrrega i descàrrega.
 • No pot afectar l’accés a pàrquings i equipaments, sortides d’emergències,...
 • No pot afectar a cap ubicació de contenidors.
 • No pot afectar al normal desenvolupament dels mercats de venda no sedentària.
 • No pot afectar a un carril bici (en zona de vorera).
 • I altres d’interès públic

L’Ajuntament delimitarà l’espai  i instal·larà els elements de protecció de seguretat oportuns.

En cas que la via presenti estacionament reglat de motocicletes s’estudiarà la viabilitat de l’ocupació de la terrassa.

En aquests casos, l’Ajuntament senyalitzarà provisionalment amb una anticipació de set dies naturals el tram afectat. Si passat aquest termini s’ha de procedir a retirar algun vehicle perquè es pugui fer efectiva l’ocupació de la terrassa, aquest romandrà al Dipòsit Municipal.

5.               Un mòdul és l’associació d’una taula i quatre cadires, com a màxim, o el que es determini per la normativa aprovada per la Generalitat de Catalunya.

6.               L’ocupació de les terrasses es podrà autoritzar en voreres a partir de 3 m d’amplada amb les següents condicions:

 • En voreres inferiors a 3 m, excepcionalment es podrà situar en la zona d’estacionament  reglat o bé i preferentment en la vorera confrontant de l’establiment si aquesta compleix un mínim de 3 m d’amplada.  No podran excedir de 3 mòduls.
 • Voreres a partir de 3 m, excepcionalment es podrà situar en la mateixa vorera de l’establiment. No podrà excedir de 3 mòduls.
 • Voreres a partir de 4m. s’haurà d’aplicar el criteri establert en l’Ordenança municipal de Terrasses.  

 

7.               Donada l’excepcionalitat i provisionalitat d’aquesta ocupació no s’autoritzarà la col·locació d’elements auxiliars com para-sols, vetlladors, pissarres, ...) en l’ocupació que realitzi en voreres d’una amplada compresa inferiors als 4 m i en zones d’estacionament reglat.

8.               En el cas que s’obrin nous locals i sol·licitin ocupació amb terrassa, l’Ajuntament estudiarà la redistribució de manera equitativa l’ocupació total.

 

ARTICLE 3.    CONDICIONS DE FUNCIONAMENT DE L’ACTIVITAT

1.               Tots els establiments han de respectar i garantir que el funcionament i desenvolupament de l’activitat es realitza de conformitat amb les mesures d’higiene, prevenció i seguretat que en siguin exigibles d’acord amb la normativa vigent, incloses les ja incorporades en l’Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, establertes després de la declaració de l’estat d’alarma en aplicació de la fase 1 del Pla per a la transició cap a la nova normalitat, i/o la normativa d’aplicació que la pugui modificar, així com la resta de normativa dictada a l’empara de l’estat d’alarma tant de l’Estat com de la Generalitat de Catalunya.

2.               Els titulars dels establiments han de garantir el manteniment i neteja de tot l’espai autoritzat.

3.               Els titulars dels establiments han de garantir i assegurar-se que la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil que tinguin contractada (obligatòria per a aquest tipus d'activitats) cobreix també l'ampliació o autorització que es pretén.

 

ARTICLE 4.    HORARI

1.               Els horaris es regiran en cada moment pel que disposi la normativa establerta per l’Estat i/o la Generalitat de Catalunya.

2.               En cas de que no hi hagi cap limitació horària per aquestes Administracions, l’horari serà el següent:

HORARIS GENERALS

DIES

ABRIL-OCTUBRE

NOVEMBRE- MARÇ

Diumenge a dijous

24,00 h

22,00 h

Divendres, dissabte i vigília festiu 

1,30 h

24,00 h

 

 ARTICLE 5.    MOBILIARI

El mobiliari susceptible de ser instal·lat, serà el que està detallat a l’Ordenança municipal de Terrasses.

Tot el mobiliari de la terrassa haurà de retirar-se diàriament, una vegada hagi finalitzat l’horari de l’activitat.

 

ARTICLE 6.    TERMINI DE L’AUTORITZACIÓ

1.               L’Ajuntament, concedirà totes aquestes autoritzacions amb caràcter excepcional, temporal i a precari, sempre que sigui compatible amb l’ús comú general per part de la ciutadania i amb respecte a les condicions de seguretat sanitària.

2.               Aquestes autoritzacions en cap cas comporten el reconeixement de drets adquirits.

3.               El termini d’aquestes autoritzacions és temporal, fins que s’aixequin les condicions d’excepcionalitat i emergència sanitària que així ho justifiquin. I finalitzaran quan l’Ajuntament ho acordi mitjançant una resolució de la tinència d’alcaldia. 

4.               Les persones titulars d’aquestes autoritzacions no tenen dret a exigir cap tipus d’indemnització a l’Ajuntament una vegada expiri el seu termini.

 

ARTICLE 7.    PROCEDIMENT PER A L’ATORGAMENT DE LES AUTORITZACIONS

1.               Per a l’obtenció de l’autorització provisional d’ampliació o de nova autorització podran realitzar-la:

 • Si disposa de certificat digital, pot presentar la seva sol·licitud a través de la seu electrònica de la web, en el tràmit on-line (Alta i/o modificació de terrassa).
 • Presencialment, a l’Oficina d’Informació i atenció ciutadana (OIAC), de  dilluns a divendres, de 9,00 a 14,30 hores, sol·licitant cita prèvia al telèfon 93 462 40 90.
 • O qualsevol altre medi previst legalment.

2.               L’Ajuntament verificarà la sol·licitud i el compliment dels requisits. Considerant totes les circumstàncies podrà atorgar, denegar o revocar les noves autoritzacions, atenent a l’interès general, mitjançant un decret de la tinència d’alcaldia, i es traslladarà a la persona titular de l’activitat.

 

ARTICLE 8.    RÈGIM SANCIONADOR

1.               La Unitat d’inspecció de la via pública i el Servei de Policia Local vetllaran pel compliment d'aquestes condicions, de tal manera que poden ordenar, en qualsevol moment, la retirada immediata o modificació dels elements de la instal·lació que, al seu judici, estiguin incomplint les mateixes o ocasionant situacions de risc per a la seguretat, salubritat, neteja i higiene de persones i béns.

L’incompliment de les obligacions comportarà l’aplicació de sancions administratives en forma de multes i, simultàniament la revocació de la llicència concedida.

2.               Les autoritzacions i ampliacions de les terrasses atorgades amb caràcter excepcional i provisionals estaran sotmeses al règim sancionador regulat en l’Ordenança municipal de Terrasses.

 

ARTICLE 9.    INTERPRETACIÓ

Per resoldre qualsevol dubte en la interpretació d’aquests criteris s’estarà al que es disposi en l’Ordenança Municipal de Terrasses.