Antecedents

Convocatòria per a la selecció d'estratègies de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat que seran cofinançades mitjançant el Programa Operatiu FEDER de Creixement Sostenible 2014-2020 (POCS).


Amb data 17 de novembre de 2015, es va publicar al BOE l'Ordre HAP / 2427/2015, de 13 de novembre, per la qual es van aprovar les bases i la primera convocatòria per a la selecció d'estratègies de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat que seran cofinançades mitjançant el Programa Operatiu FEDER de Creixement Sostenible 2014-2020 (POCS).

Amb data 22 de desembre de 2015, l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet va aprovar per Junta de Govern Local el document denominat Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat de Santa Coloma de Gramenet (EDUSI-Santa Coloma de Gramenet) i la presentació de la sol·licitud d'ajudes a aquesta primera convocatòria, d'acord amb la distribució pressupostària:
 
Total despesa elegible: 30.000.000 €
Ajut FEDER (50%): 15.000.000 €
Aportació Municipal (50%): 15.000.000 €
 
Aquesta estratègia recull en el seu Pla d'Implementació les diferents línies d'actuació que serviran de marc per a dur a terme la selecció de les operacions a desenvolupar que seran cofinançades pel FEDER, en l'àmbit dels següents Objectius Temàtics (OT):
 
OT2: Millorar l'accés, l'ús i la qualitat de les tecnologies de la informació i de la comunicació.
 
OT4: Afavorir el pas a una economia de baix nivell d'emissió de carboni en tots els sectors.
 
OT6: Conservar i protegir el medi ambient, i promoure l'eficiència dels recursos.
 
OT9: Promoure la inclusió social i lluitar contra la pobresa i qualsevol discriminació.
 
Amb data 14 de desembre de 2016, es va publicar en el «Butlletí Oficial de l'Estat» nº 301 la Resolució de 12 de desembre de la Secretaria d'Estat de Pressupostos i Despeses, per la qual es resol definitivament la primera convocatòria per a la selecció d'Estratègies de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat (EDUSI) efectuada per Ordre HAP / 2427/2015, de 13 de novembre. En aquesta resolució, l'Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible de Santa Coloma de Gramenet (EDUSI-Santa Coloma de Gramenet) es relaciona en l'Annex I amb la qualificació de SELECCIONADA, per l'import consignat d'ajuda FEDER de 15.000.000 €, i amb la indicació de l'Organisme Intermedi de Gestió del qual depèn (Subdirecció General de Cooperació Territorial Europea i Desenvolupament Urbà).
 
En l'apartat segon de l'esmentada resolució, es designa a l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, com a entitat beneficiària, organisme intermedi del FEDER, a l'efecte de dur a terme la selecció d'operacions a cofinançar, segons el que indica l'Article onzè de l'Ordre HAP / 2427/2015. Per a aquesta primera convocatòria, el període d'execució material de les operacions, així com dels pagaments reals i efectius realitzats amb càrrec a aquestes, està comprès entre l'1 de gener de 2014 i al 31 de desembre de 2022 (cal Article Vint-setè de l'Ordre HAP / 2427/2015).

"Una manera de fer Europa"

Invertim en vida

Santa Coloma ha obtingut el màxim reconeixement fruit de la bona feina feta per l'Ajuntament amb la imprescindible implicació del nostre  teixit associatiu. En una convocatòria molt competida, som una de les dues úniques localitats seleccionades d'entre les més de 25 presentades per Catalunya en la darrera convocatòria. Gràcies a aquest esforç comú, rebrem 15 milions d'euros per convertir en una realitat els projectes de ciutat presentats davant la Unió Europea i vinculats als compromisos del Pla d’Acció Municipal (PAM), el Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible i el projecte de Barris de Vianants, entre d’altres.

Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible Integrat (EDUSI) 

EDUSI permet al municipi accedir a Fons Europeus FEDER de creixement sostenible en el període 2014-2020 per al desenvolupament de projectes de regeneració urbana (cofinançats en un 50%), amb l'objectiu de fer de Santa Coloma una ciutat més intel•ligent, saludable, inclusiva, participativa, eficient, conservadora i protectora del medi ambient i en lluita contra la pobresa i per la igualtat de oportunitats entre homes i dones.

 

 

Per a més informació d'EDUSI Santa Coloma de Gramenet, es pot consultar la següent documentació: